Мета дисципліни: полягає в оволодінні принципів побудови комплексних систем захисту інформації, розробки, дослідження та застосування механізмів захисту інформації. Для цього необхідно:

‒      вивчити основні принципи побудови комплексних систем захисту інформації, розробки механізмів захисту інформації;

‒      навчитися досліджувати та застосовувати механізми захисту, що засновані на використанні алгоритмів традиційної (симетричної) криптографії та криптографії з відкритим ключем для забезпечення автентичності, цілісності та конфіденційності інформаційних систем та технологій;

‒      вивчити основи стенографічного захисту інформації та особливості побудови інфраструктури відкритих ключів.

Дана дисципліна сприяє фундаменталізації освіти, формуванню науковою світогляду і розвитку системного мислення. Знання та практичні навички, отримані в курсі, використовуються для подальшої наукової кваліфікаційної роботи магістра.

Для освоєння дисципліни будуть задіяні такі види навчальних занять: лекції, практичні заняття, самостійна та індивідуальна робота. Контроль і оцінювання знань буде здійснюватись як протягом семестру - шляхом поточного тестування, приймання практичних робіт, так і за його підсумками у вигляді заліку.

Компетентності та заплановані результати навчання

Дисципліна «Технології захисту інформації» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми інженерії програмного забезпечення, що передбачає проведення досліджень з елементами наукової новизни та/або здійснення інновацій в умовах невизначеності вимог.

Загальні компетентності

ЗК04. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК07. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК08. Здатність працювати в команді.

ЗК10. Здатність до володіння методами і засобами ефективної комунікації,  роботи в команді, плануванні та ефективної організації праці, мотивації до навчання та трудової діяльності, безперервного контролю якості результатів роботи.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК-6. Знання, розуміння та володіння навиками проектування і реалізації засобів захисту інформації у відповідності з політикою безпеки інформаційної системи.

СК-10. Здатність аналізувати предметні області, формувати, аналізувати та моделювати вимоги до програмного забезпечення.

СК-11. Здатність забезпечувати дотримання вимог щодо якості програмного забезпечення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 

знати:

ПР-1. Знати і системно застосовувати методи аналізу та моделювання прикладної області, виявлення інформаційних потреб і збору вихідних даних для проектування програмного забезпечення.

ПР-6. Знати методи та алгоритми оперативної аналітичної обробки та інтелектуального аналізу даних для задач класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил з використанням програмних інструментів підтримки багатовимірного аналізу даних.

ПР-15. Знати технології забезпечення конфіденційності інформаційних систем; технології забезпечення автентичності інформаційних систем; технології забезпечення цілісності даних інформаційних систем.

вміти:

ПР-12. Аналізувати, оцінювати і вибирати методи, сучасні програмно-апаратні інструментальні та обчислювальні засоби, технології, алгоритмічні та програмні рішення для ефективного виконання конкретних виробничих задач з програмної інженерії.

ПР-16. Вміти приймати організаційно-управлінські рішення в умовах невизначеності.

ПР-17. Набувати нові наукові і професійні знання, вдосконалювати навички, прогнозувати розвиток програмних систем та інформаційних технологій.


Мета дисципліни сформувати фундаментальні теоретичні знання та практичні навички щодо суті та застосування засобів дейтамайнінгу в інформаційних системах, зокрема в системах підтримки прийняття рішень та виконавчих інформаційних системах.

Завдання навчальної дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних» - є теоретична та практична підготовка здобувачів вищої освіти до застосування систем обробки даних та використовування принципів інтелектуального аналізу даних на основі методів та алгоритмів Data Mining.


Мета дисципліни – закласти термінологічний фундамент, навчити студентів основам проектування та розробки баз даних і особливостям їх експлуатації, навчити мові визначення і маніпулювання даними, які знаходяться в БД, та основам баз знань з урахуванням сучасного стану та прогнозу розвитку інформаційних систем.

У цьому курсі передбачається формування у студентів компетентностей з теорії та практики організації баз даних та знань.