Метою викладання курсу “Метрологічне забезпечення та нагляд за засобами вимірювань” є надання знань і формування у студентів системного уявлення про основні положення та порядок здійснення метрологічного нагляду за засобами вимірювань, виходячи із сучасних міжнародних документів з метрології та національної законодавчо-нормативної бази. 

Завдання курсу: - засвоєння студентами відомостей щодо інфраструктури міжнародних метрологічних організацій та сучасної державної метрологічної  системи України.

- засвоєння студентами знань стосовно основних положень метрологічного нагляду за засобами вимірювання та державних випробувань засобів вимірювальної техніки.

- засвоєння студентами відомостей щодо порядку проведення та оформлення результатів метрологічного нагляду за засобами вимірювання та державних випробувань засобів вимірювальної техніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- основні стандарти та інші нормативно-технічні документи (НТД) в області метрологічної перевірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ);

- міжнародні метрологічні організції;

- структуру та функції мет­рологічної служби Украї­ни;

- основні по­ложення метрологіч­ного за­без­печення єд­ності вимі­рювань;

- законодавчі і нормативні акти, які регламентують діяльність Державної метрологічної системи України;

- основи проведення випробування ЗВТ та оцінки їх точності;

- організацію та порядок проведення по­вірки технічних засобів вимірювання;

- сучасні методи метрологічної перевірки засобів вимірювальної техніки;

- державні та галузеві перевірочні схеми;

- правила проведення ремонту засобів вимірювальної техніки.

вміти:

- аналізувати умови проведення вимірювального експерименту, вибрати метод та ЗВТ для здійснення метрологічної перевірки заданого вимірювального приладу;

- виконувати повірку засобів вимірювальної техніки;

- здійснити опрацювання експериментальних даних і зробити висновок про відповідність перевірюваного вимірювального приладу вимогам стандартів та НТД, які регламентують його метрологічні характеристики;

- володіти практичними навичками роботи з різноманітними електро та радіовимірювальними приладами для вимірюваня фізичних величин та повірки інших засобів вимірювальної техніки.