Формування у здобувачів вищої освіти системних знань з теоретичних основ функціонування та практичних аспектів побудови первинних і вторинних джерел електроживлення, а також у частині схемотехнічного та структурного синтезу базових вузлів електроживлення систем зв’язку, які забезпечили б можливість використовувати їх в процесі виробничої діяльності; сформувати навички проведення експериментальних досліджень з метою виявлення електротехнічних характеристик досліджуваного об’єкту та вміння оцінювати ступінь достовірності результатів, отриманих за допомогою експериментальних методів дослідження.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- принципи побудови й функціонування систем електроживлення засобів телекомунікацій;

- поняття, засади, ідеї, конструкції й можливості, знання основних технічних характеристик, основ інженерного розрахунку пристроїв та систем електроживлення засобів телекомунікацій та їх функціональних вузлів (трансформаторів, схем випрямляння і згладжувальних фільтрів);

-     основні властивості компонентної бази для забезпечення якості та надійності функціонування електроживлення телекомунікаційних та радіотехнічних систем і пристроїв;

-     організацію електропостачання підприємств телекомунікації, основні параметри й вимоги до джерел електропостачання;

- експлуатаційні характеристики, основні напрямки та перспективи розвитку електроживильних систем зв’язку.

вміти:

- аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні спеціалізованих задач з електроживлення систем зв’язку, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов;

- пояснювати результати, отримані в результаті проведення вимірювань, в термінах їх значущості та пов’язувати їх з відповідною теорією;

- аналізувати та виконувати оцінку ефективності методів проектування систем електроживлення телекомунікаційних та радіотехнічних систем;

- застосовувати результати особистого пошуку та аналізу інформації для розв’язання якісних і кількісних задач подібного характеру в інформаційно-комунікаційних мережах, телекомунікаційних і радіотехнічних системах;

- застосовувати міжособистісні навички для взаємодії з іншими людьми та залучення їх до командної роботи;

- знаходити, оцінювати і використовувати інформацію з різних джерел, необхідну для розв’язання професійних завдань, включаючи відтворення інформації через електронний пошук;

- здійснювати стандартні випробування електромереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем на відповідність вимогам нормативних документів;

- контролювати технічний стан систем електроживлення телекомунікаційних і радіотехнічних систем у процесі їх технічної експлуатації з метою виявлення погіршення якості функціонування чи відмов.