Мета курсу: надання основних теоретичних відомостей стандартного курсу аналітичної геометрії та вищої алгебри, які складають невід’ємну частину загальної математичної освіти студента. Узагальнити відомі поняття алгебри та геометрії; простежити взаємозв’язок предметів алгебри та геометрії та логіку розвитку теоретичних побудов в цих дисциплінах; продемонструвати застосування теоретичних відомостей до розв’язку практичних задач

Завдання курсу: ознайомити з поняттям матриці, визначника, діями над ними та основними властивостями; навчити застосовувати матриці та визначники до розв’язання задач лінійної алгебри; навчити досліджувати та розв’язувати будь-які системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР); надати відомості про вектори та дії над ними; ознайомити із застосуванням векторів та їх добутків до розв’язування задач; надати відомості про криві та поверхні І та ІІ порядків.