Мета вивчення дисципліни - ознайомити студентів з методологією та методикою наукових досліджень.

 Завдання вивчення дисципліни - вирішити під час викладання дисципліни:  привити студентам вміння відбирати та аналізувати необхідну інформацію за темою наукового дослідження: формулювати його задачі, розробляти теоретичні передумови, планувати і проводити експеримент, а також обробляти його результати.


Завдання вивчення дисципліни - вирішити під час викладання дисципліни:  привити студентам вміння відбирати та аналізувати необхідну інформацію за темою наукового дослідження: формулювати його задачі, розробляти теоретичні передумови, планувати і проводити експеримент, а також обробляти його результати.


Метою викладання дисципліни “Інженерія програмного забезпечення” є - подати програмну інженерію у вигляді цілісного викладу, концентруючись на концепції процесу, на різних типах методологій розробки ПЗ (CMMI, MSF, Scrum), окремих видах діяльності процесу – розробці архітектури, конфігураційному управлінні, роботі з вимогами, тестуванні. Осторонь залишені питання програмування, оскільки у межах загального курсу їх неможливо ефективно розглянути. Як програмні засоби, що підтримують цілісний процес розробки ПЗ, розглядається технологія компанії Microsoft - Visual Studio Team System (VSTS) з акцентом на Team Foundation Server (TFS). Показується, як викладений вище теоретичний матеріал можна реалізувати на практиці, з підтримкою програмних засобів розробки.

 аналіз великих даних  забезпечує формування у фахівців комплексу професійних знань щодо пошуку раціональних рішень в багатовимірному просторі альтернатив, а також навичок збору, оброблення, систематизації та аналізу отриманих аналітичних даних та знань, вміння використовувати експертні системи та машинне навчання для розробки програмного забезпечення у різних галузях професійної діяльності

Метою курсу вищої математики в системі підготовки спеціалістів за вказаною спеціальністю є забезпечення знання основ вищої математики: лінійної алгебри та аналітичної геометрії, математичного аналізу, диференціальних рівнянь, спеціальних розділів вищої математики, елементів теорії ймовірностей та їх застосування до інженерної діяльності.

Завданням курсу є надання студентам знань з вищої та прикладної математики, які їм необхідні в практичній роботі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: необхідний математичний апарат, його основні положення, прийоми, методи, базові знання з основ вищої математики: лінійної алгебри та аналітичної геометрії, математичного аналізу, диференціальних рівнянь, спеціальних розділів вищої математики, теорії ймовірностей.

вміти: дати математичний опис (моделювати) технічних явищ та технологічних процесів з умови задачі, починаючи від простого моделювання у вигляді нескладних функціональних залежностей і закінчуючи складними функціональними залежностями, аналізувати отриману математичну модель, з’ясовувати реальний зміст параметрів, з якими припущеннями математична модель описує реальний процес, аналізувати отриманий результат, вводити необхідні корективи.