Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерно-інтегровані технології статистичної обробки даних» є формування знань, умінь і навичок в областях теорії і практики основ статистичної обробки експериментальних даних наукових досліджень з використанням комп'ютерних технологій. Основними завданнями вивчення дисципліни «Комп’ютерні технології статистичної обробки даних» є :формування знань про моделі і способи подання експериментальних даних; формування знань про основні поняття і терміни, що визначають сутність практично використовуваних статистичних методів обробки даних; формування знань про основні етапи статистичної обробки експериментальних даних; знайомство зі спеціалізованим програмним забезпеченням, що реалізує основні методи статистичної обробки та візуалізації експериментальних даних і результатів їх обробки.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів вищої освіти мають бути сформовані наступні елементи компетентності:

 знання:

 ˗ методи проведення експерименту;

 ˗ поняття статистичної обробки даних;

 ˗ поняття рядів даних;

 ˗ поняття кореляційно-регресійного аналізу;

 ˗ поняття дисперсійного аналізу;

вміння:

˗ використання електронних таблиць MS Excel для статистичної обробки даних;

˗ проводити статистичну обробку даних засобами спеціалізованого програмного забезпечення;

˗ розраховувати статистичні оцінки при проведенні кореляційно-регресійного та дисперсійного аналізу.