У системі підготовки студентів за освітньою програмою Туризм дисципліна «Кулінарна етнологія» посідає важливе місце, оскільки виконує декілька важливих завдань, а саме знайомить студентів із особливостями традицій приготування і споживання страв народів світу, а також особливостями харчування, характеристикою національних страв і способів їх приготування у народів світу.

Етнічна кухня виступає одним з важливих елементів, завдяки яким людина усвідомлює себе частиною тієї чи іншої культури та етносу. Вважається, що в культурі конкретного народу саме етнічна кухня здатна зберігати свою унікальну специфіку навіть протягом невизначеного періоду часу. Процес приготування їжі та її споживання виступає своєрідним культурним ритуалом, виконуючи який людина усвідомлює себе частиною своєї культури і відокремлює себе від іншої, визнаючи тим самим свою ідентичність. Сукупність уявлень про харчові переваги народу, що вважаються репрезентативними і одночасно специфічними для даного етносу, формує поняття «етнічна кухня».

Метою дисципліни «Кулінарна етнологія» є формування професійних знань в області кулінарних особливостей етнічних кухонь народів різних країн світу у зв’язку з подальшим розвитком ресторанного бізнесу в цілому і необхідністю організації харчування закордонних туристів в Україні..

Навчальна дисципліна «Кулінарна етнологія» належить до циклу дисциплін вільного вибору для студентів, що здобувають вищу освіту за спеціальністю 242 «Туризм».

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни спирається на знання дисциплін «Туристичні ресурси України та світу», «Організація ресторанного господарства», «Організація туризму», «Ресторанний сервіс». Вивчення дисципліни «Кулінарна етнологія» тісно пов'язано з усіма іншими дисциплінами блоку, а також буде сприяти більш якісному освоєнню студентами спеціальності «Туризм» комплексу фахових дисциплін з організації туристичного бізнесу.

Маркетинг туризму та готельно-ресторанної справи розміщено за посиланням 

https://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=4439#section-3

Дисципліна вивчається спільно у потоці з ТР-41, ТРс-31, ТР-31, ТРс-21

Мета дисципліни – є формування в студентів сучасних теоретичних основ та практичних навичок організації та управління технологіями в ресторанному господарстві; набуття здатності у визначенні цілей і завдань діяльності закладів ресторанного господарства з раціоналізації процесів виробництва та сервісу, здійснення операцій пов’язаних із наданням основних та додаткових послуг в сфері ресторанного бізнесу.

Завдання дисципліни – вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка фахівців з таких питань:

- основи організації закладів ресторанного господарства, як ланки з надання послуг;

- організація постачання закладів ресторанного господарства;

- організація складського та тарного господарства;

- особливості виробництва кулінарної продукції в ринкових умовах;

- загальні принципи організації систем обслуговування у сфері ресторанного господарства;

- характеристика та класифікація видів, методів та форм обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства;

- організація та моделювання процесу повсякденного обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства;

- організація обслуговування банкетів та прийомів;

- організація обслуговування споживачів під час проведення спеціальних заходів, у місцях відпочинку, на пасажирському транспорті тощо;

- організація процесу обслуговування певного контингенту споживачів у закладах ресторанного господарства;

- організація обслуговування туристів в закладах ресторанного господарства;

- раціональна організація в закладах ресторанного господарства.

Студент повинен знати :

- типи закладів ресторанного господарства, їх характеристика;

- вимоги до послуг ресторанного господарства згідно з стандартами України;

- напрями науково-технічного прогресу в галузі;

- організацію продовольчого і матеріально-технічного постачання;

- основи організації виробництва кулінарної продукції;

- форми і методи обслуговування споживачів;

- методику вивчення попиту на продукцію та послуги.

– зовнішні відмінні ознаки підприємств ресторанного господарства;

– якості та споживчі властивості сировини та готових страв;

– нормативну технічну документацію.

Студент повинен вміти :

– зробити порівняльну характеристику техніки сервірування та подачі страв

– оцінити асортимент страв та методи обслуговування споживачів офіціантами

– вирішувати ситуаційні задачі та завдання щодо визначення якості страв та напоїв, основи організації закладів ресторанного господарства, як ланки з надання послуг;

- організація постачання закладів ресторанного господарства;

- організація складського та тарного господарства;

- особливості виробництва кулінарної продукції в ринкових умовах;

- загальні принципи організації систем обслуговування у сфері ресторанного господарства;

- характеристика та класифікація видів, методів та форм обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства;

- організація та моделювання процесу повсякденного обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства;

- організація обслуговування банкетів та прийомів;

- організація обслуговування споживачів під час проведення спеціальних заходів, у місцях відпочинку, на пасажирському транспорті тощо;

- організація процесу обслуговування певного контингенту споживачів у закладах ресторанного господарства;

- організація обслуговування туристів в закладах ресторанного господарства;

- раціональна організація в закладах ресторанного господарства.


Навчальна дисципліна «Організація туризму» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю «Туризм».

Фахові компетентності: 1)знання методів і технологій організації туристичної діяльності; 2)уміння досліджувати сучасні тенденції організації туризму, динаміку та структуру туристичних потоків, виділяти та оцінювати їх якісні характеристики; 3)здатність розробляти регіональні програми підтримки туристичної галузі, формувати інформаційно-комунікаційну мережу між представниками органів влади різних рівнів, громадськими організаціями та суб’єктами підприємництв.

Результати навчання: 1)організовувати туристичну діяльність на різних ієрархічних рівнях; 2)розробляти та впроваджувати новий туристичний продукт, оцінювати рівень його конкурентоспроможності; 2)проводити дослідження туристичного ринку та оцінювати перспективи його розвитку у цілому та у рамках окремих видів туризму; 3)будувати стратегію діяльності суб'єктів туристичного ринку; 4)впроваджувати інноваційні технології у поточну діяльність суб’єктів туристичного ринку.

Об’єкти вивчення: туризм як суспільний феномен, складна соціо-еколого-економічна система, яка включає об’єкти, явища та процеси географічного, соціокультурного, екологічного, економічного, організаційно-правового змісту, пов’язані з комфортним та безпечним подорожуванням;  туризм як сфера професійної діяльності з організації та управління туристичним процесом на різних ієрархічних рівнях; туризм як бізнес в індустрії туризму, що передбачає дослідження, аналізу та прогнозування напрямів розвитку туристичного ринку, його сегментів, суб’єктів туристичної діяльності.

Цілі навчання: формування загальних та фахових компетенцій для успішного здійснення професійної діяльності у сфері туризму (організації туризму).


Мета опанування дисципліни полягає не лише у засвоєнні студентами теоретичних основ організації функціонування підприємства готельного господарства на ринку, а й сприйнятті ними готельного господарства як невід’ємної частини сфери туризму України, яка набуває все більшого значення в економічному житті країни. Практичне застосування набутих теоретичних знань допоможе студентам оволодіти навичками організації підприємств готельного господарства, та відрегулювати його успішну діяльність на ринку готельних послуг.

Завдання дисципліни: є теоретична і практична підготовка студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм» зі  спеціальності 242 – «Туризм» з таких питань: розвиток та нормативно-правове регулювання готельної індустрії в Україні; класифікація, типологія та вимоги до засобів розміщення в Україні та за її межами; класифікація та спеціалізація готелів в Україні, особливості існування готелів у системі клубного відпочинку та в міжнародних готельних мережах; організація процесу обслуговування на підприємствах готельного господарства, особливості обслуговування клієнтів в підприємствах різних типів і категорій; організація підприємств ресторанного господарства та їх послуг при засобах розміщення; організація готельних номерів різних типів, їх обслуговування; організація праці в готельних підприємствах: особливості виробничого процесу в службах, відділах та інших підрозділах засобів розміщення.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:

Знання і розуміння: Знання основної нормативно-правової бази щодо діяльності підприємств готельного господарства в Україні, основні міжнародні документи, державні та громадські органи регулювання туризму та готельного бізнесу в Україні; класифікацію та типологію засобів розміщення, класифікацію готелів за рівнем комфорту та особливості їх функціонування відповідно до спеціалізацій; технологічний цикл обслуговування клієнта в готелі; організацію прибиральних робіт в приміщеннях готельного підприємства; склад служб в готельних підприємствах та їх функції; організацію надання послуг харчування у готелях та інших засобах розміщення; організацію праці в готельних підприємствах; особливості організації діяльності малих готелів.

Застосування знань і розумінь - застосовувати основні нормативні документи в практичній діяльності готельного підприємства; - організовувати процес обслуговування клієнтів в готелі на всіх стадіях технологічного циклу; - організовувати роботу в основних службах готельного підприємства; - використовувати в практичній діяльності готелю АСУГ, зокрема програмний комплекс «Парус-Готельне господарство»; - організовувати прибиральні роботи у приміщеннях готельного підприємства, використовувати професійні матеріали, інвентар, механізми, обладнання за призначенням; - організовувати належним чином послуги з харчування у готельних підприємствах залежно від категорії та спеціалізації готельних підприємств; - організовувати трудовий процес в готельних підприємствах, виходячи з принципів раціональної організації праці відповідно до законодавства та специфіки праці в готельному господарстві України.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Змістовий модуль 1 - Розвиток та нормативно-правове регулювання готельної індустрії в Україні. Засоби розміщення: класифікація, типологія, спеціалізації підприємств. Об’єднання готелів.

Тема 1. Розвиток готельного господарства в Україні

Тема 2. Нормативно-правова база діяльності підприємств готельного господарства в Україні

Тема 3. Основні міжнародні документи щодо діяльності підприємств готельного господарства

Тема 4. Класифікація, типологія та вимоги до засобів розміщення в Україні

Тема 5. Класифікація готелів в Україні за рівнем комфорту

Тема 6. Спеціалізації готелів

Тема 7. Готелі в системі клубного відпочинку. Таймшер

Тема 8. Міжнародні готельні мережі

Змістовий модуль 2 - Технологічний цикл обслуговування клієнта готелю. Організація прибиральних робіт у приміщеннях готельного підприємства.

Тема 1. Бронювання номерів

Тема 2. Реєстрація клієнта

Тема 3. Обслуговування гостей під час проживання у готелі

Тема 4. Забезпечення безпеки в готелі

Тема 5. Виписування з номера і від'їзд гостя

Тема 6. АСУ. Автоматизація гостьового циклу за допомогою програмного комплексу «Парус-Готельне господарство»

Тема 7. Організація готельного номеру та його обслуговування

Тема 8. Прибиральні роботи у інших приміщеннях готелю. Матеріали для прибиральних робіт, інвентар механізми, обладнання

Змістовий модуль 3. Організація надання послуг харчування у готелі. Організація праці в готельному підприємстві.

Тема 1. Особливості функціонування служби харчування

Тема 2. Організація надання послуг харчування у номерах готелю

Тема 3. Особливості надання послуг харчування окремим контингентам у готелі

Тема 4. Основи організації праці у готелі

Тема 5. Посадові інструкції персоналу готельно-ресторанних підприємств

Тема 6. Тенденції розвитку ринку праці індустрії гостинності

Змістовий модуль 4. Організація надання готельних послуг у малих та міні-готелях

Тема 1. Діяльність малих готелів в Україні

Тема 2. Особливості організації окремих зон у малому готелі

Тема 3. Проблеми та перспективи розвитку малих готелів в Україні і за кордоном