Після завершення вивчення дисципліни студент дізнається про:

 • основні типологічні характеристики житлових, громадських та промислових будівель і споруд;
 • критерії класифікацій житлових, громадських та промислових будівель і споруд;
 • принципи блокування та зонування приміщень громадських будівель і споруд;
 • загальні вимоги до об’ємна-планувальних вирішень приміщень будівель і споруд;
 • протипожежні заходи та безпеку експлуатації громадських будівель і споруд;
 • тенденції і перспективи удосконалення типів житлових, громадських та промислових будівель і споруд;
 • техніко-економічні показники (ТЕП) житлових, громадських та промислових будівель і споруд;
 • типологічні класифікації промислових споруд та їх характеристику;
 • класифікацію споруд автостоянок та гаражів для легкових автомобілів;
 • містобудівні передумови проектування споруд автостоянок та гаражів для легкових автомобілів;
 • соціальні концепції та проблеми житла;
 • класифікацію та основні типи житлових будівель;
 • класифікацію та основні типи не житлових будівель;
 • функціональні ознаки спеціалізованого житла та його проектування.

Навчальна дисципліна «Конструкції будівель та споруд» забезпечує формування у фахівців комплексу професійних знань щодо застосування, визначення напружено-деформованого стану залізобетонних будівельних конструкцій, набуття практичних навичок з їх розрахунку, для впровадження у виробництво прогресивних архітектурно-конструктивних рішень.

Оволодіння ґрунтовними  знаннями в області сучасних будівельних матеріалів і конструкцій, практичних навиків їх використання; методами розрахунку та основними принципами конструювання елементів залізобетонних  конструкцій  є невід’ємним елементом підготовки висококваліфікованих спеціалістів у будівельній галузі.

По завершенню вивчення дисципліни «Конструкції будівель та споруд студенти зможуть:

–     розрізняти різновиди бетонів, вміти класифікувати їх за різними ознаками;

–     розрізняти міцність бетону за різних видів силових впливів;

–     класифікувати арматуру за призначенням, технологією виготовлення, механічними характеристиками, умовами використання, розрізняти арматурні зварні та дротяні вироби і способи армування;

–     визначати товщину захисного шару бетону;

–     використовувати експериментальні дані у теорії розрахунку ЗБК;

–     визначати напружено-деформований стан залізобетонних елементів, попереднє напруження арматурирівень обтискання бетону, втрати попереднього напруження в напружуваній арматурі;

–     виконувати розрахунок елементів залізобетонних конструкцій за двома групами граничних станів: на міцність, жорсткість і тріщиностійкість;

–   виконувати конструювання елементів залізобетонних конструкцій будівель і споруд.


Як навчальна дисципліна «Інженерний благоустрій територій і транспорт» має за мету опанування студентами теоретичних основ виконання комплексу робіт з інженерної підготовки та інженерного благоустрою території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму, які проводяться на території населеного пункту з метою створення умов щодо захисту та відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

 По завершенню вивчення дисципліни «Інженерний благоустрій територій і транспорт» студенти зможуть:

-       знати основи інженерного благоустрою міських територій та прийоми його реалізації;

-       володіти знаннями щодо класифікації вулиць, доріг та площ населених місць;

-       знати основи озеленення територій населених пунктів;

-       знати основи проектування зовнішнього освітлення та інженерної інфраструктури за видами (водопостачання, водовідведення, тепло-, газо-, електропостачання);

-       володіти знаннями щодо загальних та спеціальних заходів з інженерної підготовки територій;

-       знати завдання та методи вертикального планування та організації стоку поверхневих вод;

-       володіти знаннями державних будівельних норм та національних стандартів щодо інженерної підготовки, інженерного благоустрою, проектування вулично-дорожніх мереж та інженерного обладнання територій;

-       виконувати вертикальне планування вулиць, перехресть, житлової забудови та зелених насаджень;

-       розробляти проекти благоустрою території (окремих ділянок, вулиць, вузлів);

-       диференціювати мережу міських вулиць і доріг за їх кваліфікацією;

-        розраховувати та проектувати вулично-дорожню мережу населеного пункту, її елементи та вузли.