Метою вивчення дисципліни “Ціноутворення  в будівництві” є загально-інженерна підготовка фахівців, які повинні добре володіти питаннями теорії управління, практичними навиками вирішення організаційних завдань, що необхідні кваліфікованому спеціалісту: знати правила визначення вартості будівництва(монтажні роботи, встановлення устаткування,пусконалагоджувальні, електромонтажні та інші роботи); основи ціноутворення у будівництві; економічне обґрунтування прийняття будь-яких рішень з фахової діяльності.

Основними завданнями викладання  дисципліни є:

підготувати сучасних керівників виробництва різних ланок  управління будівництвом та менеджерів експлуатуючих організацій;

навчити студентів складати та перевіряти проектно-кошторисну документацію;

навчити визначати ціну будівельної продукції за договірними цінами в умовах ринкової економіки.

Предметом вивчення дисципліни є: специфіка визначення цін на будівельну продукцію і ціноутворення в будівництві в умовах ринкової економіки з урахуванням особливостей трудової діяльності майбутніх спеціалістів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Ціноутворуння в будівництві» студент повинен знати:

- основні правила визначення вартості будівництва;

- види і склад інвесторської кошторисної документації;

- систему ціноутворення у будівництві, ресурсних елементних кошторисних нормативів;

- економічну суть і структуру договірних цін на будівельну продукцію;

- джерела фінансування будівництва в ринкових умовах.

вміти:

- користуватись діючими ресурсними елементними кошторисними нормативами;

- визначати вартість будівельно-монтажних робіт з розрахунком одиничної вартості, прямих та загально-виробничих витрат;

- складати локальні та об’єктні кошториси, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

- складати договірні ціни на будівельну продукцію;


Філософія споконвічно виявляє себе як "квінтесенція духовної культури" людства і форма світоглядного відношення особистості до світу, в якому вона живе, як школа мислення та вироблення навичок самостійного й відповідального орієнтування у споконвічних сенсожиттєвих проблемах. Її освоєння у вищих навчальних закладах, в тому числі в Луцькому національному технічному університеті, є передумовою становлення вільної та самотворчої особистості, активної життєвої позиції фахівців – випускників вищої школи.  

Мета курсу “Філософія”, що вивчається студентами всіх спеціальностей Луцького національного технічного університету, полягає в тому, щоб дати уявлення про специфіку філософії як важливої форми суспільної свідомості; показати методологічну роль філософського знання в розумінні онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття; ознайомити з історією філософської думки, зокрема в Україні, з досягненнями сучасної філософії; сприяти формуванню у студентів здібностей до логічного мислення, самостійного аналізу складних явищ суспільного життя.  

Після освоєння курсу студент повинен: 

знати предмет дисципліни, її структуру, категоріальний аппарат, основні етапи розвитку історії світової та вітчизняної філософії, сучасні тенденції розвитку філософської думки, найбільш відомих авторів філософських систем, їх головні праці;  

уміти трансформувати філософські знання на проблеми суспільної теорії і практики, аналізувати соціально-економічні проблеми буття, ставити філософського рівня питання, аналізувати і акумулювати їх в рефератах, виступах на семінарах, формувати власну позицію; 

мати навички читання та конспектування філософської літератури, толерантного ставлення до різних світоглядних систем, дискутування з тих чи інших проблем. 

Зміст дисципліни „Філософія” реалізується в процесі вивчення трьох блоків: теоретичного, практичного та самостійної роботи. 

Теоретичний блок передбачає засвоєння теоретичних знань: предмет і завдання філософії; його основні терміни, поняття, концепції, дискусійні проблеми; суспільні явища, процеси, події, аналіз та узагальнення фактів.  

Практичний блок включає оволодіння навичками і методами наукової полеміки, логіки і культури мислення; вміння аргументовано, переконливо висловлювати свою точку зору; підготовка реферативних повідомлень, наукових доповідей і виступів з актуальних філософських проблем. 

Самостійна робота передбачає вміння працювати з різноманітними джерелами, словниками; здійснювати пошук інформації з відповідної філософської проблематики; систематизувати матеріал; робити самостійний аналіз і узагальнення. 

Робота студентів проводиться згідно з планами лекцій, семінарських занять, запитань та завдань до самостійної роботи.