СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова»

1.     Опис дисципліни «Іноземна мова»

Дисципліна – Іноземна мова

Галузь знань, спеціальність, СВО

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

1 семестр:

 ECTS – 3,

2 семестр:

 ECTS – 3,

 

Галузь знань –

11 – «Математика та статистика»

 

Обов’язкова дисципліна циклу загальної підготовки

Кількість залікових модулів:

1 семестр – 2

2 семестр – 2

Спеціальності – 113 «Прикладна математика»

 

Рік підготовки – 1

Семестр – 1-2

Кількість змістових модулів – 4

 

Ступінь вищої освіти – бакалавр

1 семестр:

Практичні заняття – 45/12

                 

2 семестр:

Практичні заняття – 45/12

                 

Загальна кількість годин

1 семестр:  90

2 семестр:  90,

 

 

1 семестр:

Самостійна робота – 45/78,

2 семестр:

 Самостійна робота – 45/78,

 

1 семестр:

Тижневих годин6,

з них аудиторних – 3

2 семестр:

Тижневих годин6,

з них аудиторних – 3

 

 

Вид підсумкового контролю:

1 семестр – залік

2 семестр – залік

2.   Мета і завдання дисципліни «Іноземна мова»

2.1. Мета вивчення дисципліни

- практична: формування у студентів загальних комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі;

Програма курсу «Іноземна мова (англійська)» ставить завданням досягнення студентом рівнів мовної компетенції, що відповідають міжнародним стандартам, викладеним у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та в Національній програми з англійської мови для професійного спілкування:

 

Елементарний користувач

(Basic user)

А1 – Інтродуктивний (breakthrough)

А2 – Середній (waystage)

 

Незалежний користувач

(Independent user)

В1 – Рубіжний (threshold)

В2 – Просунутий (vantage)

 

Досвідчений користувач

(Proficient user)

С1 – Автономний (effective operational proficiency)

С2 – Компетентний (mastery)

За вимогами Національної програми бакалаври повинні досягати рівня незалежного користувача.

 -   освітня: формування у студентів загальних компетенцій (декларативні знання, вміння та навички, компетенцію існування та вміння вчитися), сприяння розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання;

-          пізнавальна: залучення студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей;

-         розвиваюча: допомога студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації, зміцнення впевненості студентів як користувачів мови, а також їх позитивного ставлення до вивчення мови;

-         соціальна: сприяння становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється;

-          соціокультурна: досягання широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

2.2. Завдання вивчення дисципліни

Основні завдання вивчення дисципліни «Іноземна мова»:

- набути навичок практичного володіння іноземною мовою в різних сферах мовленнєвої діяльності;

- користуватися усним монологічним  та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та культурної тематики;

- перекладати з іноземної мови на рідну тексти загальнонаукового та публіцистичного характеру;

- реферувати та анотувати суспільно-політичну та художню літературу рідною та  англійською мовами.


Українська мова за професійним спрямуванням  як навчальна дисципліна забезпечує формування комунікативної компетентності студентів, набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця; вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників.

Після завершення вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» студенти зможуть:

– чітко і правильно визначити роль державної мови у професійній діяльності;

– досконало володіти нормами сучасної української літературної мови та дотримуватися вимог культури усного й писемного мовлення;

     – оперувати фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів;

– володіти мовним етикетом як сукупністю словесних форм ввічливості, прийнятих у певному колі людей, у певному суспільстві, у певній країні;

– володіти культурою сприймання публічного виступу, відбираючи відповідні мовні засоби для реалізації цієї мети;

– досягти таких основних  ознак культури мовлення, як: орфоепічна правильність мовлення, граматична правильність мовлення, точність, логічність, багатство і різноманітність мовлення, чистота, доречність, виразність мовлення;

– працювати із науковими текстами, аналізуючи запропоновані та створюючи власні, такі як тези, наукова стаття, реферат, курсова та випускна робота, рецензія та анотація;

– створювати основні види документів, дотримуючись мовних норм та правил оформлення.