Навчальна дисципліна «Проектування будівельних конструкцій, будівель та споруд» спрямована на формування у студентів фахових компетентностей щодо застосування інформаційних технологій у будівництві, зокрема автоматизації проектування будівельних конструкцій, будівель та споруд за допомогою програмного комплексу Autodesk Revit.

Оволодіння методами побудови інформаційних моделей будівельних конструкцій, будівель та споруд за допомогою системи автоматизованого проектування Autodesk Revit та ефективне використання її для автоматизації графічно-проектувальних робіт є невід’ємним елементом підготовки висококваліфікованих фахівців у будівельній галузі.

Навчальна дисципліна «Комп’ютерне проектування в Archicad» спрямована на формування у студентів фахових компетентностей щодо застосування інформаційних технологій у будівництві, зокрема автоматизації проектування будівельних конструкцій, будівель та споруд за допомогою програмного комплексу Archicad.

Оволодіння методами побудови інформаційних 3D-моделей будівельних конструкцій, будівель та споруд за допомогою системи автоматизованого проектування Graphisoft Archicad та ефективне використання її для автоматизації графічно-проектувальних робіт є невід’ємним елементом підготовки висококваліфікованих спеціалістів у будівельній галузі.


Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів комплексу знань і вмінь, які дозволять здійснювати наочне 3D проектування об’єктів індивідуальної забудови, зокрема котеджів, дачних будинків, альтанок тощо, за допомогою системи автоматизованого проектування ArchiCAD.

Українська мова за професійним спрямуванням  як навчальна дисципліна забезпечує формування комунікативної компетентності студентів, набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця; вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників.

Після завершення вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» студенти зможуть:

– чітко і правильно визначити роль державної мови у професійній діяльності;

– досконало володіти нормами сучасної української літературної мови та дотримуватися вимог культури усного й писемного мовлення;

     – оперувати фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів;

– володіти мовним етикетом як сукупністю словесних форм ввічливості, прийнятих у певному колі людей, у певному суспільстві, у певній країні;

– володіти культурою сприймання публічного виступу, відбираючи відповідні мовні засоби для реалізації цієї мети;

– досягти таких основних  ознак культури мовлення, як: орфоепічна правильність мовлення, граматична правильність мовлення, точність, логічність, багатство і різноманітність мовлення, чистота, доречність, виразність мовлення;

– працювати із науковими текстами, аналізуючи запропоновані та створюючи власні, такі як тези, наукова стаття, реферат, курсова та випускна робота, рецензія та анотація;

– створювати основні види документів, дотримуючись мовних норм та правил оформлення.


Дисципліна «Інженерна геологія та основи механіки грунтів» забезпечує формування у фахівців галузі будівництва та архітектури умінь та навичок розпізнання основних породоутворюючих матеріалів та гірських порід, засвоєння процесів внутрішньої та зовнішньої динаміки Землі, вивчення інженерно-геологічних процесів та явищ, будівельних властивостей ґрунтів, вивчення сумісної роботи споруди з основою в період будівництва та експлуатації споруди, мінливості фізико-механічних властивостей ґрунтів.

По завершенню вивчення дисципліни «Інженерна геологія та основи механіки ґрунтів» студенти зможуть:

– оцінювати вплив кліматичних, інженерно-геологічних та екологічних особливостей території будівництва при проектуванні та зведенні будівельних об’єктів;

– визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій.

 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з п’яти  змістових модулів, що об’єднанні у два навчальні модулі, а саме:

– змістовий модуль № 1 «Елементи загальної геології та геоморфології»; 

– змістовий модуль № 2 «Основи гідрогеології»;

– змістовий модуль № 3 «Основи ґрунтознавства»;

– змістовий модуль № 4 «Інженерна геодинаміка»;

– змістовий модуль № 5 «Інженерно-геологічні вишукування для будівництва».

Кожен з модулів є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якого передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.