Навчальна дисципліна «English for Everyday Communication»(«Англійська мова для повсякденного спілкування») забезпечує всебічний  розвиток здобувача вищої освіти та спрямована на формування іншомовної комунікативної компетентності та загальних компетентностей здобувача вищої освіти. Курс  складений на основі комунікативного підходу до вивчення іноземної мови і ставить за мету: 1) об’єднати розмовні теми, лексику, курс граматики, мовні кліше за тематичним принципом; 2) розвивати навички усного монологічного та діалогічного мовлення, читання та перекладу сучасної оригінальної англійської та американської літератури; 3) контролювати засвоєння мовного матеріалу та запобігати типовим граматичним помилкам.


Навчальна дисципліна «Сучасні проблеми енергетики» забезпечує професійний розвиток здобувача вищої освіти та спрямована на формування фахових компетенцій й теоретико-методологічних знань, і практичних навичок, необхідних для вирішення завдань в області розробки і експлуатації новітніх систем електропостачання; формування уявлення про загальну область діяльності магістранта, використання отриманих знань при обґрунтуванні теми власного дослідження та оцінки значущості його результатів.   Навчальні фахові компетентності спеціальності : здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних рішень в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці. збирати та інтерпретувати необхідні дані і на цій основі аналізувати характеристики систем автоматизованого керування процесами в електричних системах і мережах та їх розвитку, зокрема сучасних систем SCADA і SMART GRID.                                                         Спеціальні (предметні) компетентності: Здатність виконувати професійні обов’язки із дотриманням вимог правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища, технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації електроенергетичного, електротехнічного і електромеханічного устаткування та обладнання.Програма навчальної дисципліни “Локальні електричні системи” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні теорії розрахунку електропостачання об’єктів цивільного призначення. Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати: особливості електричних мереж міст; методи розрахунку їх електричних навантажень; схеми побудови розподільчих мереж; основні положення про споживання електроенергії, види захисту електричних мереж споживачів.

вміти: визначати електричні навантаження споживачів; проектувати системи електропостачання  об'єктів цивільного призначення; впроваджувати способи автоматизації інженерного обладнання будівель та споруд; здійснювати техніко-економічні розрахунки СЕП об'єктів цивільного призначення.
Мета: ознайомлення з типовими схемами електропостачання освітлювальних установок, набуття навиків розрахунку освітлювальних установок, ознайомлення з основними класами джерел світла.

Завдання: вивчення сучасних підходів до побудови  систем  зовнішнього та внутрішнього освітлення для промислових та непромислових обєктів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні  світлові величини, характеристики та особливості використання сучасних джерел світла, світильників,  основних методів світлотехнічного розрахунку, методик розрахунку електричних освітлювальних мереж;

 вміти: користуватись нормативними матеріалами, працювати з основними світловимірювальними приладами, виконувати найпростіші світлотехнічні розрахунки та проектувати електричні освітлювальні мережі.