Кожен студент, котрий опановує галузь знань 19 Архітектура та будівництво, здобуває певні професійні компетентності, які ґрунтуються на знанні будівельних конструкцій.

Дисципліна «Конструкції будівель та споруд» належить до обов’язкових дисциплін підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування».

Під час вивчення дисципліни значна увага має бути присвячена навантаженням і впливам, частинам будівель та споруд, тримким металевим конструкціям, конструкціям з дерева і пластмас, кам’яним та армокам’яним конструкціям, залізобетонним конструкціям


Мета і завдання дисципліни «ККомп'ютерне проектування будівель і споруд (3DMax)»

Мета вивчення дисципліни

Надання студентам необхідних знань у галузі тримірної комп’ютерної графіки задля формування системних відомостей та удосконалення практичних навичок побудови на високому технічному рівні складних тривимірних графічних об’єктів; оволодіння технологіями сучасного комп’ютерного проєктування та візуалізації сцен тривимірних моделей для подальшого ефективного використання у професійній діяльності студентів. 

Завдання вивчення дисципліни

Формування систематизованого уявлення про концепції, принципи методи і технології моделювання складних тривимірних графічних об’єктів; вивчення та удосконалення практичних навичок використання різних технік моделювання об’єктів складної форми, використання професійного графічного пакету програмного забезпечення 3D Studio Max, що орієнтований для проектування та візуалізації інтер’єрів будівель та споруд; формування систематизованого уявлення та набуття практичних навичок використання технологій візуалізації сцен.


Метою курсу «Проектування архітектури житлових будівель»  є надання студентам теоретичних і практичних знань з курсу проектування житлових будівель, використовуючи творчий метод архітектура, який органічно поєднує вирішення проблем планування та об’ємно-просторової композиції, конструкцій, інженерного обладнання, функціонально-технологічних зав’язків, організації житлових процесів, естетики і художньої виразності формувати у студентів комплексне уявлення про проектування житла.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

-                      основні поняття, терміни професійної мови спілкування в сфері архітектури та містобудування;.

-                      особливості функціонально-планувального та об’ємно-конструктивного рішення різних видів житлових будинків, демографія житла;

-                      вимоги державних будівельних норм проектування житла;

-       особливості функціонально-планувального та об’ємно-конструктивного рішення готелів з урахуванням природно-кліматичних та іншим місцевих умов;

-                 методику проектування генерального плану та ландшафтного благоустрою житлового середовища згідно з конкретно заданими параметрами і показниками;

-                            основні характеристики стилів в інтер’єрах житла.

 

вміти:

-       застосовувати набуті знання у практичній діяльності;

-                               збирати, аналізувати й оцінювати інформацію з різних джерел, необхідну для прийняття обґрунтованих проектних архітектурно-містобудівних рішень;

-                    обґрунтовано і самостійно визначати оптимальні планувальні та об’ємно-просторові вирішення різних типів житла;

-                     володіти програмними засобами, ІТ-технологіїями та інтернет-ресурсами для інформаційного забезпечення архітектурно-містобудівних досліджень і проектування;

-                     використовувати результати творчого спілкування з фахівцями суміжних спеціальностей в розробці комплексних архітектурно-містобудівних проектів;

-                     володіти навичками самостійної й колективної роботи над архітектурно-містобудівними проектами;

-                     дотримуватись правил професійної етики  в галузі архітектури та містобудування;

-       володіти спроможністю виконання у встановлений термін всіх етапів і стадій архітектурно-містобудівного проектування, розробки всіх розділів комплексного проекту і пояснювальної записки.

 


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour