Мета курсу: ознайомити здобувачів з основами графічного дизайну, та програмами, які використовуються у графічному дизайні, поліграфії, та веб-дизайні.

Курс комп'ютерного проєктування передбачає вивчення векторного графічного редактора Adobe Illustrator. Ви освоїте основні інструменти та функції програми, навчитеся створювати векторні ілюстрації, логотипи, рекламні матеріали та інші графічні проекти. 

Курс допоможе підвищити ефективність роботи та відкрити нові можливості у галузі графічного дизайну.

Мета і завдання дисципліни «Проєктування об’єктів дизайну»

Мета вивчення дисципліни. Розширення та поглиблення теоретичних і практичних знань й вмінь студентів у галузі проєктування об’єктів дизайну та розвиток творчого потенціалу студентів для вирішення різних за складністю проєктних задач та підготовки студентів до професійної діяльності.

 Завдання вивчення дисципліни. Формування та розвиток проєктного мислення майбутнього дизайнера, що визначає якість його діяльності як практика:

-     ознайомлення студентів з прийомами та методами проєктування різних за складністю об’єктів, набуття практичних навичок створення різними засобами дизайну художньо-виразних розробок із врахуванням принципів і закономірностей проєктування;

-       формування навичок спостереження, збору і аналізу інформації в оточуючому середовищі та переосмислення її у власних дизайн-розробках;

-       розвиток вмінь використовувати теоретичні знання і практичні вміння у проєктному процесі.


Мета вивчення дисципліни.

Розвиток просторової уяви у студентів, здібностей до аналізу та синтезу просторових форм. Вивчення способів створення векторних та растрових графічних об’єктів  за допомогою компютерних програм; формування художнього бачення дизайнера; розвиток вмінь зі створення графічних елементів

Завдання вивчення дисципліни.

Засвоєння теоретичних основ побудови зображень, опанування  студентами  методів  побудови  зображень  просторових  форм  на  площині,  набуття  навичок  складання  раціональної  послідовності  розв’язання  задач  геометричного  моделювання, вивчення методів побудови зображень простих предметів у прямокутних проекціях та аксонометрії; вироблення вміння визначати геометричні форми простих деталей по їх зображеннях із натури.

Освоїти методи побудови тіні, утвореною від штучних і природних джерел світла при їх різному розташуванні у просторі. Навчальна дисципліна спрямоване на формування у студентів практичних навичок і знань, пов'язаних зі створенням векторної графіки та роботи з растровою графікою.

Завдання 1. Створення геометричної композиції з простих геометричних фігур (куб, куля, циліндр, конус, піраміда)  з застосуванням матеріалів (дерево, скло, дзеркало, метал, пластик, тканина).

Завдання 2. Креслення плану з мебліми в 2 варіантах зі зміною планування стін. 

Завдання 3. Побудова стін в програмі 3д макс.

Завдання 4. Накладання текстури та матеріалів на стіни підлогу та стелю.

Завдання 5. Розстановка меблів з застосуванням текстур та метеріалів.

Завдання 6. Налаштування освітлювальних приладів та КоронаСан в програмі 3д макс.

Завдання 7. Налаштування Камер та HDRI карти в програмі 3д макс.

Завдання 8. Рендер кімнати 1 в трьох різних ракурсах в програмі 3д макс.

Завдання 9. Рендер кімнати 2 в трьох різних ракурсах в програмі 3д макс.

Завдання 10. Рендер кімнати 3 в трьох різних ракурсах в програмі 3д макс
Комп'ютерне 2D моделювання об'єктів середовища

Метою викладання навчальної дисципліни «Техніки креативного мислення» є розширення та  поглиблення  теоретичних знань студентів з питань формування ідеї та творчого мислення, набуття практичних навичок генерування творчих ідей та розв’язання творчих задач у різних галузях життєдіяльності.

Основні завдання вибіркової фахової навчальної дисципліни:

 • одержати систематичні, теоретичні знання у сфері створення креативних ідей, формування творчого мислення та розвитку творчої особистості;
 • поглибити знання студентів про природу творчого мислення та результати діяльності людини, джерела та особливості творчого процесу;
 • сформувати у студента здатність до генерування творчих ідей; розв’язання творчих задач у різних галузях життєдіяльності;
 • створити умови для розкриття інтелектуальних здібностей студентів, розвитку системного мислення, креативності та уяви (проблемна подача навчального матеріалу і осмислення студентом його цінності);
 • навчити використовувати теоретичні знання і практичні вміння у дизайні та власній життєдіяльності; окреслити шляхи розвитку творчої особистості та її життєвої стратегії.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи винахідництва» є розширення та  поглиблення  теоретичних знань студентів з питань формування ідеї та творчого мислення, набуття практичних навичок генерування творчих ідей та розв’язання творчих задач у різних галузях життєдіяльності.

Основні завдання навчальної дисципліни «Основи винахідництва»:

 • одержати систематичні, теоретичні знання у сфері створення креативних ідей, формування творчого мислення та розвитку творчої особистості;
 • поглибити знання студентів про природу творчого мислення та результати діяльності людини, джерела та особливості творчого процесу;
 • сформувати у студента здатність до генерування творчих ідей; розв’язання творчих задач у різних галузях життєдіяльності;
 • створити умови для розкриття інтелектуальних здібностей студентів, розвитку системного мислення, креативності та уяви (проблемна подача навчального матеріалу і осмислення студентом його цінності);
 • навчити використовувати теоретичні знання і практичні вміння у дизайні та власній життєдіяльності; окреслити шляхи розвитку творчої особистості та її життєвої стратегії.


Мета і завдання дисципліни «Ергономіка в дизайні»

 Мета вивчення дисципліни

Надання студентам необхідних знань у галузі ергодизайну, формування навичок ергономічного аналізу початкової проєктної ситуації; розвиток вміння вирішувати ергономічні задачі у процесі художнього проєктування; підготовка студентів до дизайн-проєктування, як творчого процесу створення гармонійних дизайнерських об’єктів, що поєднують в собі ергономічну логіку із ідейною художньою виразністю.

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни

Формування та розвиток ергономічного мислення майбутнього дизайнера, що визначає якість його діяльності як практика;

-    виробити вміння самостійного ергономічного аналізу специфіки предметного оточення та навколишнього середовища;

-    проєктування ергодизайнерських систем за принципами безпеки, ефективності та комфортності життєдіяльності людини;

-    вирішення завдань узгодженості антропометричних, психічних, фізичних, психофізичних, санітарно-гігієнічних та соціально-психологічних вимог під час проєктної діяльності;

-    використання розрахунково-аналітичних оцінок на початкових стадіях проєктування.

 

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

 

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі дизайну, виявляти структурні й функціональні зв’язки на основі комплексного художньо-проєктного підходу.

Загальні компетентності

ЗК06. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Фахові компетентності спеціальності

ФК01. Здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну.

ФК06. Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями).

 

 Передумови для вивчення дисципліни.

Предреквізити дисципліни:

·        Проєктна графіка;

·        Матеріалознавство та технології в дизайні;

·        Теорія і методика дизайну.

 

 Програмні результати навчання

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

-    теоретичні основи формування предметно-просторового середовища на основі ергономічних знань;

-    ергономічні вимоги до середовища;

-    основні методи проєктування різних типів середовища із врахуванням основних ергономічних вимог;

-    способи створення середовища на основі засобів візуальної інформації.

вміти:

-    аналізувати проєктну ситуацію згідно набутих ергономічних знань;

-    визначати вихідні дані та здійснювати ергономічну оцінку середовища як системи;

-    створювати дизайн-об’єкти, керуючись ергономічними вимогами.


Метою викладання навчальної дисципліни «Проектування поліграфічної продукції» є розширення та  поглиблення  теоретичних і практичних знань і вмінь студентів у галузі проектування графічних об’єктів, зокрема поліграфічної продукції, та розвиток творчого потенціалу студентів для вирішення професійних задач.

Основні завдання навчальної дисципліни «Проектування поліграфічної продукції»:

·       ознайомлення студентів з прийомами та методами проектування дитячого поліграфічного видання, принципами створення графічних композицій та верстки видання;

·       формування навичок спостереження, збору і аналізу інформації в оточуючому середовищі та переосмислення її у власних дизайн-розробках;

·       розвиток вмінь використовувати теоретичні знання і практичні вміння у проектному процесі, зокрема, під час дизайн-розробки поліграфічного видання.

 

Компетентності та заплановані результати навчання

Дисципліна «Проектування поліграфічної продукції» забезпечує набуття здобувачами освітніх компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій і методів дизайну та характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності       

ЗК01. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК06. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК07. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

ЗК09. Здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК01. Здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну.

СК03. Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів дизайну.

СК04. Здатність застосовувати навички проектної графіки у професійній діяльності.

СК06. Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями).

СК07. Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об’єктів дизайну.

СК08. Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об’єкта.

СК11. Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності.


Метою викладання навчальної дисципліни «Основи наукового дослідження» є отримання  теоретичних знань студентів з методики наукових досліджень у сфері дизайну, набуття практичних навичок наукового проектного мислення, спрямованого на логічне опрацювання художньо-проектних ідей та розв’язання творчих задач у різних галузях життєдіяльності.

Основні завдання навчальної дисципліни «Основи наукового дослідження»:

 • одержати систематизовані теоретичні знання методики проведення наукового дослідження в дизайні;
 • сформувати у студента навички наукового проектного мислення з метою системного розв’язання творчих задач у різних галузях життєдіяльності;
 • окреслити структуру, вимоги та особливості підготовки наукової праці;
 • навчити використовувати теоретичні знання для розв’язання художньо-проектних завдань;
 • виховувати професійне ставлення до теоретичних та практичних засад теорії дизайну сучасної доби.


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour