Мета вивчення дисципліни

Розвиток просторової уяви у студентів, здібностей до аналізу і синтезу просторових форм, вироблення навичок для виконання 3D-проектування геометричних тіл, знайомство з засобами автоматизації графічних робіт.

 

 Завдання вивчення дисципліни

-    Засвоєння теоретичних основ побудови зображень, набуття  навичок  складання  раціональної  послідовності  розв’язання задач  геометричного  моделювання, знайомство з засобами автоматизації виконання графічних робіт. Ознайомлення з основними поняттями та інтерфейсом  програми 3D MAX; сформувати систему критеріїв естетичної оцінки об’єктів  дизайну; навчити студентів використовувати здобуті знання для підвищення індивідуального освітнього рівня; з’ясувати особливості створення і редагування графічних об’єктів.


Завдання 1. Створення композиції з простих геометричних фігур   та виконання їх в в програмі 3D Max. 
Завдання 2.  Виконання композиції з простих геометричних фігур способом накладання одна на одну в програмі 3D Max. Композиція з геометричних фігур (5 шт.), Фігури мають перетинатися, входити одна в одну, накладатися ітд і тп. Виконано на А3 форматі в кольорі акварель, гуаш,кольорові олівці, фломастери (кожна фігура різного кольору, з дотриманням світла тіні рефлексі і тд. І тп.)

Завдання 3.  Створення композиції з складних геометричних фігур  з використанням булевих операцій та застосуванням текстур (скло, метал, дерево, пластик, дзеккало).
Завдання 4.  Створення композицію з різного типу ваз (5-7 шт). Всі вази  виконані в одній  кольоровій гамі і гармоніювати між собою (застосовуєте колір, текстуру, скло).
Завдання 5.  Моделювання об’єкта «стіл» в програмі 3D Max з накладанням тексур та рендер двох ракурсів. 
Завдання 6. Моделювання об’єкта «диван» в програмі 3D Max з накладанням тексур та рендер двох ракурсів. 
Завдання 7. Моделювання об’єкта «люстра » в програмі 3D Max з накладанням тексур, налаштуванням освітлювального елементу та рендер двох ракурсів. 
Завдання 8. Створення персонажа в програмі 3D Max з використанням геометричних фігур (не менше 30), застосуванням способу накладання одного об'єкту на інший та використанням булевих операцій. 
- ескізи різних варіацій 4 шт.
- створення одного варіанту персонажа та його рендер в програмі. 

Проектне моделювання – відтворення істотних властивостей і форм конкретного об'єкту або явища у вигляді умовної копії (геометричної моделі).

Метою викладання дисципліни є формування у студентів загальних методологічних основ і практичних навичок в галузі застосування САПР для розробки геометричних моделей плоских і тривимірних об'єктів проектування, їх візуалізації та роботи з моделями за допомогою спеціалізованих програмних засобів.

Основними  завданнями  вивчення  дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є:

-  набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації з іноземних джерел;

- користування усним монологічним  та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики;

- переклад з іноземної мови на рідну текстів  загальнонаукового та фахового характеру;

- реферування та анотування суспільно-політичної та  фахової літератури рідною та  англійською мовами.


Метою викладання навчальної дисципліни «Основи дизайн-проектування» є вивчення основ проектування предметно-просторового середовища з врахування естетичних і нормативних вимог.

Основні завдання навчальної дисципліни «Основи дизайн-проектування»:

·       одержати систематичні, теоретичні знання та основні закономірності й особливості проектування ігрового середовища;

·       поглибити знання студентів про класифікацію об’єктів дитячого середовища, функціональні особливості середовища перебування дитини, характеристику і класифікацію будівельних та оздоблювальних матеріалів;

·       оволодіти основами проектування дитячого середовища, досягнути високого рівня проектно-художньої культури;

·       навчити створювати засобами дизайн-графіки художньо-виразних проектів із врахуванням принципів і закономірностей проектування;

·       навчити використовувати теоретичні знання і практичні вміння у дизайні.

 

Компетентності та заплановані результати навчання

Дисципліна «Основи дизайн-проектування» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій і методів дизайну та характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності

ЗК01. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК06. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК07. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

ЗК09. Здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК01. Здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну.

СК03. Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів дизайну.

СК04. Здатність застосовувати навички проектної графіки у професійній діяльності.

СК06. Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями).

СК07. Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об’єктів дизайну.

СК08. Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об’єкта.

СК11. Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності.


Мета, завдання та компетентності навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Оздоровчий фітнес» є формування уявлення про теорію та методику занять фітнесом. Навчити основним закономірностям, принципам, методам, засобам оздоровчого фітнесу. Ознайомити з основами технічної, фізичної та тактичної підготовки спортсменів, які займаються силовими видами спорту. Вивчити техніку виконання і методику навчання спеціальних вправ з фітнесу(аеробіка, пілатес, степ-фітнес, стретчинг, памп-фітнес). Сприяти розвитку творчості в самостійному складанні комплексів з різновидів фітнесу. Прищепити студентам професійно-педагогічні навички в проведенні самостійних занять з оздоровчого фітнесу

Основні завдання навчальної дисципліни «Оздоровчий фітнес»:

‒ ознайомити основними засобами фітнесу та їх термінологічними назвами;

– ознайомити методикою проведення оздоровчих занять з різних видів фітнесу (аеробіка, пілатес, степ-фітнес, стретчинг, памп-фітнес);

– Оволодіти методикою організації та проведення змагань з різних видів фітнесу;

Оволодіти музично-руховими вміннями. необхідними для проведення занять з фітнесу;

Засвоїти знання теоретичного та практичного матеріалу курсу «Оздоровчий фітнес».

Компетентності та заплановані результати навчання

Дисципліна «Оздоровчий фітнес» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Інтегральна компетентність

Володіння особливостями використання засобів, методів та принципів силових видів спорту, як основного процесу направленого на гармонійний розвиток особистості в сучасному суспільстві. Визначення місця теорії та методики атлетизму як суспільного явища і галузі в Україні. Вивчення особливостей тренувальних процесів з силових видів спорту та їх адекватність індивідуальним можливостям спортсменів. Набуття знань про основні положення та завдання озоровчого фітнесу.

Загальні компетентності

ЗК01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК02. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК03. Здатність спілкуватися українською мовою (усно та письмово).

ЗК04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК06. Здатність використовувати іноземну мову у професійній діяльності.

ЗК07. Здатність працювати у команді.

ЗК08. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК09. Навики здійснення безпечної діяльності.

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища, реалізації концепції сталого розвитку людства.

ЗК11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК01. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань знань про будову тіла людини та механізми життєдіяльності її організму, фізіологічні та біохімічні основи адаптації до фізичних навантажень різної спрямованості.

СК02. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базові знання з теорії і методики фізичного виховання та спортивної підготовки.

СК06. Здатність використовувати різні методи та прийоми навчання, виховання та соціалізації особистості.

СК07. Здатність визначати закономірності, розвиток і форми психічних проявів людини, а також формувати мотиваційно-ціннісні орієнтації особистості.

СК09. Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар.

СК10. Здатність здійснювати організацію діяльності з використанням різних видів та форм рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя, зокрема, зі спортивного туризму й орієнтування за топографічними картами та іншими засобами навігації.

СК11. Здатність здійснювати виміри у відповідності до метрологічних вимог, біомеханічний аналіз, синтез, моделювання фізичних вправ та керування рухами людини.

СК12. Здатність розв’язувати практичні проблеми за невизначених умов в окремих напрямах фізичної культури і спорту.

2.      Очікувані результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 

знати:

ПР01. джерела виникненняоздоровчого фітнесу як дисципліни; особливості розвитку та механізм вдосконалення фізичних якостей спортсменів з урахуванням індивідуальних особливостей, віку, статі та інше;

ПР02. методику навчання техніці змагальних і спеціально-допоміжних вправ в оздоровчому фітнесі;

ПР03. структуру навчального-тренувального процесу з різновидів фітнесу.

вміти:

ПР04. володіти основами знаннями організації та проведення тренувань з оздоровчого фітнесу;

ПР06. контролювати навчально-тренувальний процес з фітнесу;

ПР09. аналізувати рівень адекватності навчального-виховного процесу, індивідуальним можливостям спортсменів, їх віковим та статевим характеристикам;

ПР10. оформляти основні документи планування навчального процесу з фізичного виховання;

ПР12. складати, записувати і проводити оздоровчо-тренувальні програми з різних видів аеробіки у відповідності до музичного супроводу;

ПР14. показувати і проводити під музичний супровід основні різновиди кроків, які використовуються в аеробіці;

ПР16. виконувати і проводити вправи стренфлексу;

ПР18. організовувати змагання з певного виду фітнесу;

володіти:

ПР05. Володіти навичками страхування і допомоги при виконанні вправ фітнесу;

ПР11. культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети та вибору шляхів її досягнення;

ПР13. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері оздоровчого фітнесу.


Метою викладання дисципліни «Фінансова грамотність» є навчити правильно розпоряджатися власними та позиченими коштами, захищатись від ризиків, приймати зважені фінансові рішення, аналізувати сферу особистих та публічних фінансів.

Фінансова грамотність спрямована на допомогу:

– в отриманні прикладних знань із фінансової сфери;

– у грамотному розпорядженні сімейним бюджетом;

 можливості захисту власних коштів від інфляційних процесів;

–  у відкритті власної справи;

– при пошуку та аналізі інформації щодо особистої фінансової безпеки;

– в прийнятті рішення щодо вибору засобів заощадження;

– у виявленні ознак шахрайства на фінансовому ринку;

– при прийнятті комплексу вигідних фінансових рішень.

Методичні вказівки до лабораторних занять

для здобувачів  першого (бакалаврського) рівня

освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування»

галузі знань 19 Архітектура та будівництво

спеціальності 191 Архітектура та містобудування

денної і заочної форм навчання

 

Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour