Системи штучного інтелекту- галузь науки, яка займається теоретичними дослідженнями, розробленням і застосуванням алгоритмічних та програмно-апаратних систем та комплексів з елементами штучного інтелекту та моделюванням інтелектуальної діяльності людини

Метою викладання дисципліни є ознайомлення з методами побудови моделей комп’ютерних систем та вироблення уміння застосовувати комп’ютерні технології для їх проектування.


В межах дисципліни передбачається вивчення основних концепцiй, принципів та понять теорії управління, системного аналізу та  моделювання, що включає огляд засобів комп’ютерного аналізу та моделювання. Динамічні системи, що підлягають аналізу, симуляції своїх характеристик та прогнозу їх поведінки створюють теоретичну та практичну основу в областi дослідження складних об’єктів та процесів різної природи. В курсі вивчаються способи та особливості використання сучасного програмного забезпечення для рішення задач в галузі моделювання, прогнозування, управління процесів та систем в різних сферах науки та техніки.

Мета вивчення дисципліни - ознайомити студентів з методологією та методикою наукових досліджень.

 Завдання вивчення дисципліни - вирішити під час викладання дисципліни:  привити студентам вміння відбирати та аналізувати необхідну інформацію за темою наукового дослідження: формулювати його задачі, розробляти теоретичні передумови, планувати і проводити експеримент, а також обробляти його результати.