АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ БРОДИЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ»

Нормативна дисципліна для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Харчові технології» галузі знань 18 Виробництво та технології спеціальності 181 Харчові технології

Кількість кредитів ECTS – 3, курс – 4, семестр – 7, лекції – 30 год., практичні заняття – 15 год., самостійна робота – 45 год., форма контролю – залік.

Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія бродильних виробництв» є розширення та поглиблення знань студентів у галузі бродильних виробництв, засвоєння закономірностей технологічних процесів у бродильних виробництвах та вивчення шляхів покращення якісних показників продукції бродильних виробництв.

Основні завдання навчальної дисципліни «Технологія бродильних виробництв»:

- одержати систематичні теоретичні знання щодо технології бродильних виробництв;

- поглибити знання студентів щодо якісних та кількісних показників сировини та продукції бродильних виробництв;

- вивчити технологію виробництва солоду;

- вивчити технологію виробництва ферментних препаратів;

- вивчити технологію виробництва етилового спирту;

- вивчити технологію виробництва пива;

- вивчити технологію виробництва хлібопекарних дріжджів;

- вивчити технологію виробництва харчових органічних кислот;

- вивчити технологію виробництва лікеро-горілчаних виробів;

- вивчити технологію виробництва вина, слабоалкогольних і безалкогольних напоїв;

- вивчити шляхи поліпшення якості виробів бродильних виробництв.

Компетентності та заплановані результати навчання 

Дисципліна «Технологія бродильних виробництв» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми технічного і технологічного характеру, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у виробничих умовах підприємств харчової промисловості та ресторанного господарства та у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних основ та методів харчових технологій.

Загальні компетентності

К01. Знання і розуміння предметної області та професійної діяльності.

К02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

К05. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел.

К06. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

К09. Навички здійснення безпечної діяльності.

К10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

К15. Здатність впроваджувати у виробництво технології харчових продуктів на основі розуміння сутності перетворень основних компонентів продовольчої сировини впродовж технологічного процесу.

К17. Здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів із застосуванням сучасних методів.

К18. Здатність забезпечувати якість і безпеку продукції на основі відповідних стандартів та у межах систем управління безпечністю харчових продуктів під час їх виробництва і реалізації.

К19. Здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові технології з врахуванням принципів раціонального харчування ресурсозаощадження та інтенсифікації технологічних процесів.

К20. Здатність укладати ділову документацію та проводити технологічні та економічні розрахунки.

К21. Здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати апаратно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів.

К22. Здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих лабораторій для вирішення прикладних задач.

К26. Здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових технологій, вести професійну дискусію.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 

знати:

ПР01. Знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі харчових технологій.

ПР05. Знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень основних компонентів продовольчої сировини під час технологічного перероблення.

ПР06. Знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг процесів синтезу та метаболізму складових компонентів харчових продуктів і роль нутрієнтів у харчуванні людини.

вміти:

ПР02. Виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти.

ПР03. Уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення досліджень прикладного характеру.

ПР04. Проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних джерел та застосовувати її для вирішення конкретних технічних і технологічних завдань.

ПР07. Організовувати, контролювати та управляти технологічними процесами переробки продовольчої сировини у харчові продукти, у тому числі із застосуванням технічних засобів автоматизації і систем керування.

ПР08. Вміти розробляти або удосконалювати технології харчових продуктів підвищеної харчової цінності з врахуванням світових тенденцій розвитку галузі.

ПР09. Вміти розробляти проекти технічних умов і технологічних інструкцій на харчові продукти.

ПР11. Визначати відповідність показників якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції нормативним вимогам за допомогою сучасних методів аналізу (або контролю).

ПР13. Обирати сучасне обладнання для технічного оснащення нових або реконструйованих підприємств (цехів), знати принципи його роботи та правила експлуатації, складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів запроектованого асортименту.

ПР16. Дотримуватися правил техніки безпеки та проводити технічні та організаційні заходи щодо організації безпечних умов праці під час виробничої діяльності.

ПР17. Організовувати процес утилізації відходів та забезпечувати екологічну чистоту виробництва.

ПР18. Мати базові навички проведення теоретичних та/або експериментальних наукових досліджень, що виконуються індивідуально та/або у складі наукової групи.

ПР21. Вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу з метою донесення ідей, проблем, рішень і власного досвіду у сфері харчових технологій.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах:

1. Основна сировина бродильних виробництв.

2. Технологічні схеми різних бродильних виробництв.

3. Виробництво солоду.

4. Виробництво ферментних препаратів.

5. Виробництво етилового спирту.

6. Виробництво пива.

7. Виробництво хлібопекарних дріжджів.

8. Виробництво харчових органічних кислот.

9. Виробництво лікеро-горілчаних виробів.

10. Виробництво слабоалкогольних та безалкогольних напоїв.