Мета і завдання дисципліни "Інформаційні системи та технології"

Мета вивчення дисципліни
Формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп'ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності.
Завдання вивчення дисципліни:
знання основ будови та функціонування інформаційних систем;
оволодіння теоретичними знаннями про інформаційні системи та технології;
сформувати  навики створення різного типу алгоритмів
оволодіння практичними навичками застосування сучасних технологій отримання, обробітку та розповсюдження інформації;
формування навичок використання баз даних,  комп'ютерного програмного забезпечення та ресурсів мережі Internet;
набуття навичок побудови звітності з використанням інформаційних систем та технологій
 
Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.
Інтегральна компетентність
КІ.01. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми, пов'язані з розробкою, застосуванням, виробництвом та випробуванням металевих, неметалевих та композиційних матеріалів і виробів на їх основі, у професійній діяльності та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів фізики, хімії та механічної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності
КЗ.07. Здатність використання інформаційних і комунікаційних технологій.
Фахові компетентності спеціальності
КС.01. Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, фізичні і технічні методи і комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних матеріалознавчих завдань.
 
Передумови для вивчення дисципліни
Пререквізити дисципліни:
Алгебра (шкільний курс);
Інформатика (шкільний курс).
 
Результати навчання
Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:
знати:
–  основні підходи до організації аналітичної роботи, програмні засоби та методи обробки даних;
–  програмне забезпечення сучасних інформаційних систем та тенденції його розвитку;
–  технологію створення та редагування текстових документів MS Word, електронних таблиць MS Excel, баз даних MS Access;
–  основи програмування в VBA.
вміти:
– розробляти, налагоджувати та вдосконалювати програмне забезпечення комп'ютерно-інтегрованих систем.
– використовувати сучасні технології проектування в розробці алгоритмічного та програмного забезпечення інформаційних систем;
– створювати та використовувати макроси;
– демонструвати процеси та результати професійної діяльності, створювати презентації та звіти.
володіти навичками:

ПРН.03. Володіти засобами сучасних інформаційних та комунікаційних технологій та професійної діяльності.