Матеріали знаходяться за посиланням:

http://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=3249


Мета навчального курсу – вивчення сучасних понять, методів та основних напрямків досліджень в теорії цифрової обробки інформації.

Завдання дисципліни – полягає у формування основних знань та положень про методи та принципи побудови пристроїв цифрової обробки сигналів, а також особливості їх функціонування. Також сумісному використанню технічних і програмних засобів у процесі реалізації різних технологій цифрової обробки аудіо- та відеосигналів.

 


Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань конструктивно-технологічних принципів побудови і застосування систем управління в сучасних телекомунікаційних мережах, принципи побудови та управління ТМЗК, устаткування аналогових та цифрових комутаційних систем їх побудову, експлуатацію і технічне обслуговування.

     

     Навчальна дисципліна «Технології інтернету речей» спрямована на вивчення різноманітних IoT-систем та сфер їх використання. В рамках дисципліни вивчаються стандарти та технології Інтернету речей, апаратне та програмне забезпечення його базових технологій. Розглядаються апаратні та мережні протоколи передавання даних, способи їх зберігання та опрацювання, основи Fog/Edge-обчислень і безпеки систем ІоТ.
     Дисципліна забезпечує формування у слухачів комплексу професійних знань, вмінь та навичок із впровадження сучасних розумних цифрових технологій Інтернету речей (Internet of Things (IoT), організації, проектування та налаштування інтелектуальних комп’ютерних систем і мереж з розумними пристроями (IoT). Курс також передбачає ознайомлення із основними методами збору, обробки, аналізу та використання отриманих від розумних пристроїв даних, головними принципами зберігання цифрової інформації та способами захисту великих даних, що дає суттєві додаткові переваги при працевлаштуванні та підготовці висококваліфікованих фахівців для різних галузей.


Метою дисципліни є формування у студентів системи знань, навичок та вмінь з  сучаснних телекомунікаційних та інформаційних технологій, необхідних при вирішенні завдань аналізу з проектування сучасних систем рухомого зв’язку і їх основних складових частин, а також підготовка студентів робити оцінку техніко-економічної ефективності різних технологій зв'язку

Метою викладання навчальної дисципліни «Програмні платформи надання телекомунікаційних послуг» є оволодіння студентами знаннями принципів роботи операторської платформи та білінгової системи в телекомунікаційних мережах, а також отримання знань щодо технології розрахунків між користувачами та провайдерами телекомунікаційних послуг.

Основні завдання навчальної дисципліни «Програмні платформи надання телекомунікаційних послуг»:

– отримання знань з методів абстрактного моделювання об’єктів, процесів в предметній області телекомунікацій, проектування платформ надання телекомунікаційних послуг та білінгових систем для взаємодії  користувачів та операторів зв’язку;

– виховання у студентів методичних навичок застосування отриманих знань для розуміння процесів функціонування засобів, програмних платформ та сервісів операторів зв’язку;

– формування вміння самостійного отримувати знання з проектування та підтримки функціонування платформи надання послуг оператором зв’язку та систем білінгу, а також застосування їх на практиці.


Метою вивчення дисципліни є отримання знань з дротових та бездротових широкосмугових технологій телекомунікацій, аналіз ефективності їх використання у системах широкосмугового доступу.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- основи теорії широкосмугової передачі;

- основні властивості надширокосмугових сигналів;

- основні технології широкосмугової передачі;

- системи та мережі широкосмугових дротових та бездротових технологій;

- системи та мережі оптичних широкосмугових технологій;

- протоколи стандартів IEEE 802.11; 802.15; 802.16; 802.20;

- сучасні тенденції розвитку послуг стандартів широкосмугового доступу;

- практичні аспекти впровадження широкосмугових технологій, тощо.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти:

- аналізувати структуру побудови та технічні характеристики широкосмугових систем передачі інформації;

- оцінювати та оптимізовувати пропускну здатність широкосмугової мережі;

- розраховувати необхідний частотний ресурс для бездротових мереж;

- підбирати програмно-технічні засоби комплектації широкосмугових мереж вітчизняного та зарубіжного виробництва;

- вміти оцінювати ефективність та оперативно проектувати телекомунікаційні інфраструктури керуючись протоколами IEEE 802.11; 802.16; 802.20;

- самостійно опановувати новітні широкосмугові технології телекомуніка-ційних систем.


Матеріали по даному курсу (дисципліні) розміщенні за посиланням:

http://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=349