Курс створено для допомоги у підготовці до складання комплексного атетаційного екзамену бакалаврів спеціальності 232 Соціальне забезпечення

Метою атестаційного екзамену є: визначення рівня підготовки випускника ступеня вищої освіти «бакалавр» як конкурентоспроможного фахівця, з глибокими фундаментальними та професійно орієнтованими знаннями і вміннями, здатного вирішувати типові професійні завдання в галузі соціального забезпечення та суміжних спеціальностей і готового до продовження навчання на другому освітньо-науковому рівні вищої освіти.

Завданнями атестаційного екзамену є: розкриття змісту академічної підготовки здобувача вищої освіти на основі теоретичних знань і практичних вмінь, що передбачені освітньо-професійною програмою «Соціальне забезпечення» спеціальності 232 Соціальне забезпечення, галузі знань 23 Соціальна робота.


Дисципліна Соціальна робота з різними групами клієнтів є дисципліною професійної підготовки для вивчення ряду дисциплін соціально-гуманітарного спрямування.

Мета вивчення дисципліни: ознайомлення здобувачів вищої освіти із теоретичною базою соціальної роботи, основами професійної діяльності соціальних працівників, процесом взаємодії з клієнтом, основними поняттями спеціальності «соціальна робота» та її теоретичними засадами, формуванні гуманістично-орієнтованого професійного світогляду майбутнього соціального працівника.

Завдання вивчення дисципліни:

- розглянути основні аспекти державної соціальної політики щодо соціальної роботи з різними групами клієнтів, 

- вивчити специфіку різних груп клієнтів у соціальному і психологічному відношенні, 

- засвоїти теоретичні засади соціальної роботи з різними групами клієнтів, 

- узагальнити практичні методи та методики роботи з конкретними групами клієнтів,

- розглянути організаційні аспекти соціальної роботи з різними групами клієнтів.

Мета вивчення дисципліни.

Ознайомлення із основними технологічними прийомами соціальної допомоги різним групам клієнтів, засвоєння неормативно-правової бази, яка регулює та визначає форми надання соціальної допомоги.


Завдання вивчення дисципліни

Ознайомлення здобувачів вищої освіти із базовими технологіями соціальної роботи та соціальної допомоги, розуміння ними засад теорій соціальних технологій, принципів технологічного підходу у професійній діяльності. Розкриття специфіки використання технологій соціальної допомоги різним групам та категоріям клієнтів. Формування у студентів вміння та навичок володіння технлогіми соціальної допомоги.

Результати навчання.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

  • основи теорій соціальних технологій та принципи технологічного підходу до професійної діяльності;

  • специфіку технологій соціальної роботи;

  • специфіку індивідуальної, групової та соціальної роботи і технології іх хастосування у практичній діяльності;

  • специфіку методик використання технологій соціальної допомоги різним категоріям клієнтів;

  • процедури розробки технологій соціальної допомоги та їх творчого використання.


вміти:

  • деталізувати види та структуру технологій соціальної допомоги;

  • формулювати власні обґрунтовані судженнящодо надання соціальної допомоги різним групам клієнтів на основі аналізу соціальної проблеми;

  • керуватися нормативно-правовими документами у прийняття рішень стосовно соціальної допомоги.Метою викладання навчальної дисципліни «Місцеве самоврядування» є ознайомлення здобувачів вищої освіти із сутністю інституту місцевого самоврядування як складника публічної влади сучасної демократичної держави в контексті еволюції держави та громадянського суспільства, а також його ролі у реалізації державної соціальної політики та надання соціальних послуг в умовах децентралізації влади.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є засвоєння студентами теоретичних основ місцевого самоврядування, його місця у системі публічної влади, системи місцевого самоврядування, конституційних засад функціонування муніципальної влади і діяльності посадових осіб місцевого самоврядування.