Мета навчальної дисципліни «Іноземна мова» полягає у розвитку мовної компетенції студентів до рівня ретельного та усвідомленого використання англійської мови у широкому колі реальних ситуацій на міжособистісному, професійному та освітньому рівнях. Курс передбачає систематичне засвоєння студентами основних мовленнєвих навичок (читання, письма, активного спілкування та аудіювання) та опанування значної кількості міжкультурних тем, лексичних вправ, фразових дієслів, сталих виразів, ідіом, базових побутових розмовних тем, що дає змогу вільного спілкування в академічному та професійному середовищі. Вивчення основ іноземної мови спрямоване на формування та розвиток логічного мислення студентів, їх іншомовних мовленнєвих здібностей, різних видів пам’яті, уяви, уміння працювати самостійно, а також у команді.


Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в соціальному забезпеченні»  є надання студентам необхідних теоретичних знань та формування практичних навичок застосування інформаційних систем і комп'ютерних технологій  з метою організації соціальної роботи.


Мета викладання навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень" – сформувати професійні науково-дослідні компетенції, що забезпечують здатність і готовність студентів до самостійного виконання науково-дослідної діяльності.


Мета навчальної дисципліни «Фінансове забезпечення соціальної сфери» – поглиблення знань про сутність і роль фінансів соціальної сфери в економічному і соціальному розвитку держави, порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів, що забезпечують функціонування установ соціального сектору, особливості розвитку фінансових відносин у соціальній сфері.

Предметом дисципліни є фінансові відносини, що виникають в процесі формування та використання фондів фінансових ресурсів для утримання установ соціальної сфери.

Завданнями вивчення дисципліни «Фінансове забезпечення соціальної сфери» є:

‒ дотримуватися принципів академічної доброчесності у студентському середовищі; формувати навички усного та писемного наукового мовлення, створення, оформлення та презентації академічних робіт різного типу; прищеплювати відчуття відповідальності та взаємоповаги; навчити працювати з науковими джерелами;

‒ формування у студентів знань про роль та призначення соціальної сфери і соціальної інфраструктури в житті суспільства, про її склад та сучасний стан розвитку та особливості її фінансового забезпечення.


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour