ОК «Стилістика» є вагомим складником освітньо-професійної програми Філологія (Прикладна лінгвістика) підготовки бакалавра.

Об’єктом вивчення ОК є стилі мови і стилі мовлення, а також зображально-виражальні засоби. Стилістика англійської мови тісно пов'язана з етнолінгвістикою, літературознавством, мистецтвом, психологією. Цей ОК об’єднує комплекс різних наук, що спонукає до підвищення інтелектуального рівня майбутнього фахівця-філолога.
Метою викладання ОК «Стилістика» є ознайомити здобувачів освіти із понятійним апаратом і теоретичними положеннями цієї науки, її методологічним підґрунтям, методами й прийомами стилістичного аналізу тексту; сформувати у здобувачів освіти наукове уявлення про стилі і про засоби мовного вираження; навчити лінгвістично інтерпретувати різностильові та різножанрові тексти, осмислювати естетичну цінність прочитаного; а також сформувати у здобувачів освіти навички адаптації перекладу до культурних норм іншої мови та збереження специфічних рис культури рідної мови.

Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour