Курс спрямований на формування  професійно-мовленнєвої англомовної компетенції, та однієї з її основних складових – лексичної компетенції і має на меті ознайомити студентів з теоретичними основами лексикології і лексикографії, розвивати і удосконалювати навички практичного використання мовних одиниць у різних стилях мови, усього синонімічного багатства мови, її різноманітних виразних засобів, а також виробити у студентів уявлення про лексикологію як мовознавчу дисципліну, яка має тісні зв’язки з іншими лінгвістичними дисциплінами.

У процесі вивчення курсу «Лексикологія» студенти  систематизують знання про словниковий склад англійської мови,  з’ясують походження слів сучасної англійської мови,  проаналізувють відтінки значення слів сучасної англійської мови,  дослідять стилістичні особливості словникового складу англійської мови, а також розглянуть морфологічні особливості слів сучасної англійської мови.

Вступ до мовознавства» розпочинає вивчення лінгвістичних дисциплін і є  науковою базою для їх опанування. Цей курс ― це відомості з загального мовознавства,   теоретичний фундамент усіх інших мовознавчих наук, що ознайомлює з основами теорії мови, знайомить із лінгвістичними поняттями, необхідними для опанування будь-якої дисципліни. Вивчаються питання про природу і сутність мови, її структурні рівні та одиниці, походження, закономірності розвитку й функціонування на різних історичних етапах,  розвиток письма, генеалогічна і типологічна класифікації мов.

Мовознавство пов’язане  з природничими  науками, що  досліджують об’єктивний світ, навколишню дійсність,  гуманітарні чи природні процеси, вивчають явища, які виникли й функціонують у суспільстві. Мовознавство – суспільна наука, бо мова – суспільне явище, тому найбільше лінгвістика пов’язана з філософією, логікою, психологією, історією, археологією, літературознавством.

Основне призначення курсу «Вступ до мовознавства» допомогти студентам опанувати основи лінгвістики, що передбачає вміння мислити абстрактними категоріями, а тому є особливо складною для розуміння. Студенти повинні знати теоретичні засади мовознавчої науки, уміти пояснювати основні явища фонетики, лексикології, граматики, порівнювати факти різних мов.

Основна мета курсу — підготувати студентів до свідомого, осмисленого засвоєння української та іноземних мов.


В навчальну програму дисципліни Комп’ютерна графіка та Web-дизайн імплементовано курс Partner: PCAP - Programming Essentials in Python

Про програму курсу PCAP: Programming Essentials in Python (коротка форма: Python Essentials) - це середовище з двома курсами, що дозволяє охопити всі основи програмування на Python, а також заголовні концепції та методи комп'ютерного програмування. Курс Python Essentials поділяється на дві частини: Python Essentials 1 (PE1): BASICS, тому складатиметься з чотирьох модулів; Python Essentials 2 (PE2): ПРОМІЖНИЙ, що складається з чотирьох модулів. Студент може отримати доступ до матеріалів практичної практики, лабораторних роботів, вікторин та тестів, вивчити, випробувати на собі віруси та знання, знайти в ході курсу, та вивчити моделі з використанням реальних додатків та додатків. Студенти, які завершили курс, зможуть виконувати завдання з кодування, пов'язані з основами програмування мовою Python, і розуміти фундаментальні поняття та методи, які використовуються в об'єктно-орієнтованому програмуванні. Крім того, вони будуть готові спробувати такі кваліфікації: PCEP – сертифікований програміст Python початкового рівня (після завершення Python Essentials 1) PCAP – сертифікований асоційований програміст Python (після завершення Python Essentials 2) з інституту OpenEDG Python.


Основною метою навчального курсу є: оволодіння фонетичними, орфографічними та мовленнєвими навичками німецької мови; використання набутих вмінь та навичок у читанні,  монологічному та діалогічному мовленні, перекладі; формування у студентів лінгвістичної, комунікативної і соціокультурної компетенції; позитивного ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою німецькомовного світу; виховання у студентів почуття самосвідомості; формування вміння міжособистісного та ділового спілкування необхідного для повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і поза його межами.