Метою викладання навчальної дисципліни «Проектування інформаційних систем» є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок щодо змісту технологічних операцій створення ІС на різних рівнях ієрархії, а також засобів автоматизації проектних робіт, формалізації процесу проектування та методів управління проектуванням ІС для забезпечення базової профілюючої підготовки за фахом.

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Проектування інформаційних систем» є: формування у майбутніх фахівців знань про основні підходи, принципи, технології, інструментальні засоби, шаблони та стандарти індивідуального, типового та автоматизованого проектування інформаційних систем


Мета вивчення дисципліни

Надання студентам необхідних знань з питань організації системи електронного навчання, методологічними та технологічними аспектами створення електронних засобів навчального призначення.

Завдання вивчення дисципліни

Формування у студентів комплексних знань про класифікацію засобів та методів інформатизації освіти, особливості використання гіпертексту та мультимедіа, специфіки їх застосування для освітніх електронних видань і ресурсів, методи використання інформаційних і комунікаційних технологій в навчальному процесі.

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в професійній освіті, що передбачає застосування певних теорій і методів інженерної та педагогічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

1.      Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

2.      Здатність до організації та планування.

3.      Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

4.      Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності спеціальності

1.      Здатність спрямовувати здобувачів освіти на прогрес і досягнення.

2.      Здатність аналізувати педагогічні ситуації, вивчати учнів і учнівську групу, виявляти причини відставань в навчанні, недоліків у поведінці та усувати їх; займатися самоосвітою, самовдосконаленням, новими прогресивними технологіями навчання та виховання, засобами їх реалізації.

3.      Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення та інтегрувати їх в освітнє середовище.

4.      Здатність генерувати оригінальні, творчі ідеї щодо креативного вирішення
виробничих та педагогічних ситуацій.

Передумови для вивчення дисципліни

Пререквізити дисципліни:

-       Професійна педагогіка;

-       Проектування та експлуатація інформаційних систем;

-       Ергономіка інформаційних технологій;

-       Креативні технології навчання;

-       Обробка зображень, мультимедіа та комп'ютерна графіка;

-       Інформатика та інформаційні технології;

-       Алгоритмізація та програмування.

Результати навчання.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

-       сучасний стан розвитку і перспективні напрямки впровадження комп'ютерних технологій в навчальний процесс;

-       принципи використання SCORM та інших міжнародних стандартів у галузі e-Learning;

-       методи статистичної обробки результатів контролю знань та визначення якості
тестів;

-       принципи організації системи дистанційного навчання.

вміти:

-       володіти навичками роботи з сучасними комп'ютерними програмами фахової спрямованості та можливості впровадження відповідного програмного забезпечення для проектування інформаційних систем та педагогічних програмних засобів;

-       розуміти й критично осмислювати нові педагогічні ідеї, вміти застосовувати інноваційні технології та методики в освітньому процесі;

-       відшуковувати, обробляти, аналізувати та оцінювати інформацію, що стосується професійної діяльності, користуватися спеціалізованим програмним забезпеченням та сучасними засобами зберігання та обробки інформації;

застосовувати програмне забезпечення для e-learning і дистанційного навчання і здійснювати їх навчально-методичний супровід.