Мета і завдання навчальної дисципліни «Педагогічна майстерність»

Мета вивчення дисципліни ознайомлення студентів з основами педагогічної майстерності; педагогічна підготовка фахівців освітньо кваліфікаційного рівня “бакалавр” до педагогічної діяльності у загальноосвітніх, професійних закладах та закладах вищої освіти, а також до взаємодії з людьми у різноманітних установах, що має характер управлінської, організаторської та навчально-виховної діяльності фахівця.

 

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

·         поглиблення уявлень студентів про освітній процес та творче використання ними основного курсу педагогіки, філософії як методологічної бази та психології як теоретичної основи;

·         сприяння розвитку компетентності в організації педагогічної діяльності;

·         вироблення у студентів розуміння сутності педагогічної діяльності, організації взаємодії вчителя з учнями, викладача зі студентами, при якій всі учасники навчально-виховного процесу виступають рівноправними суб’єктами, партнерами;

·         формування у студентів цілісної системи фахових знань, а також професійних умінь компетентної організації педагогічної взаємодії, спрямованої на розвиток особистості кожного учня;

·         підготовка студентів до здійснення професійно-педагогічної діяльності в загальноосвітніх закладах, до взаємодії з людьми у різноманітних установах, що має характер управлінської, організаторської та навчально-виховної діяльності фахівця.

 

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення навчальної дисципліни.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в освітній та виробничій галузях професійної діяльності згідно спеціалізації або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів інженерної та педагогічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов (ІК).

Загальні компетентності

ЗК-1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК-6. Здатність вчитися самостійно і оволодівати сучасними знаннями, прагнення до професійного самовдосконалення.

ЗК-8. Сприйняття та повага різноманітності та мультикультурності.

ЗК-12. Здатність діяти відповідно до морально-етичних і правових норм, соціально відповідально та свідомо.

ЗК-13. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.

ЗК-15. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері та реалізації на практиці різних видів комунікативних стратегій.

ЗК-18. Здатність аналізувати педагогічні ситуації, результати виховання і навчання, вивчати учнів і учнівську групу,виявляти причини відставань в навчанні, недоліків у поведінці та усувати їх; займатися самоосвітою,самовдосконаленням, новими прогресивними технологіями навчання та виховання, засобами їх реалізації.

Фахові компетентності спеціальності

СК-1. Здатність розуміти та застосовувати освітні теорії та методології як основу педагогічної діяльності.

СК-2. Здатність забезпечити формування в студентів цінностей громадянськості і демократії та відображати їх у власному світогляді.

СК-4. Орієнтація студентів на прогрес і досягнення.

СК-6. Здатність ефективно спілкуватися з групами та окремими особами.

СК-7. Здатність створювати сприятливе освітнє середовище, враховуючи різні ролі учасників навчального процесу.

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни.

Вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність» передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів, цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, самостійної роботи.

 

Результати навчання.

Після завершення вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

·           сучасні філософські засади педагогічної діяльності;

·           складові педагогічної майстерності викладача;

·           базові ціннісні орієнтації педагога;

·           особливості вербальної та невербальної поведінки педагога;

·           різновиди порушення дисципліни та способи розв’язання конфліктів;

·           особливості педагогічного впливу на особистість, створення ситуацій успіху;

·           сучасні методи, прийоми активного й інтерактивного навчання;

·           особливості організації педагогічної взаємодії на різних етапах навчання.

уміти:

·           адекватно сприймати та аналізувати поведінку учнів (студентів);

·           застосувати позитивні рівні, конструктивні прийоми педагогічного спілкування;

·           застосовувати невербальне спілкування;

·           виконувати позитивні словесні дії;

·           аналізувати та розв'язувати педагогічні конфлікти, обирати доцільний спосіб конструктивного розв’язання;

·           формувати інтерес учнів (студентів) до змісту навчального предмета, процесу навчання;

·           застосовувати різноманітні методи, прийоми емоційно-вольового впливу на поведінку учня;

·           застосовувати інтерактивні методи, різні форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів;

·           планувати та складати план-конспект навчального заняття.

Мета вивчення дисципліни

Метою вивчення дисципліни “Педагогіка професійної освіти” є: 1. Оволодіння системою знань загально-методологічних основ педагогіки, дидактики як теорії освіти і навчання, теорії і практики процесу виховання, управління та педагогічного менеджменту в професійно-технічних навчальних закладах і формування на цій основі педагогічної когнітивної сфери особистості майбутнього фахівця робітничої професії. 2. Отримання необхідних загальних навичкок та вмінь педагогаменеджера, фахівця-організатора навчально-виховного процесу в професійно-технічному навчальному закладі.

Завдання вивчення дисципліни

-       ознайомлення студентів з категорійним апаратом педагогіки;

-       формування умінь та навичок управлінця в галузі освіти;

-       ознайомлення з технологією навчання та виховання;

-       засвоєння принципів та підходів до організації сучасної освіти;

-       розвиток та формування педагогічного мислення, основних принципів культури спілкування;

-       формування навичок з організації самостійної роботи студентів у навчанні;

-       оволодіння навичками та прийомами прийняття управлінських рішень, адекватних умовам ринкового освітнього середовища;

-       надати допомогу майбутнім фахівцям у професійній діяльності знаходити ефективні способи впливу на аудиторію, пізнавати індивідуально-психологічні особливості людини, здійснювати заходи, спрямовані на згуртованість трудового колективу, запобігання конфліктним ситуаціям тощо.

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі професійної освіти або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень педагогічної науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Загальні компетентності

-       Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

-      Здатність до організації та планування.

-       Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

-       Здатність вчитися самостійно і оволодівати сучасними знаннями, прагнення до професійного самовдосконалення.

-       Здатність працювати в команді.

-       Здатність аналізувати педагогічні ситуації, результати виховання і навчання, вивчати учнів і учнівську групу,виявляти причини відставань в навчанні, недоліків у поведінці та усувати їх; займатися самоосвітою,самовдосконаленням, новими прогресивними технологіями навчання та виховання, засобами їх реалізації.

Фахові компетентності спеціальності

-        Здатність здійснювати аналіз професійної діяльності фахівця з метою формування змісту освіти, конструювання змісту навчання і виховання, вибір оптимальних технологій підготовки у професійних навчальних закладах та на виробництві.

-        Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

-        Здатність створювати сприятливе освітнє середовище, враховуючи різні ролі учасників навчального процесу.

-        Здатність здійснювати систематичний контроль виробничого або педагогічного процесів та швидко їх корегувати за допомогою відповідних додаткових технологій.

Передумови для вивчення дисципліни

Пререквізити дисципліни:

-       Методика професійного навчання

-       Дидактика

-       Педагогічна майстерність

-       Ергономіка інформаційних технологій

-       Креативні технології навчання

-       Педагогіка

-       Психологія

Результати навчання.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

-        Знання базових понять сучасних педагогічних знань, принципів професійного навчання та виховання, закономірностей розвитку особистості людини.

-        Знання законів й закономірностей функціонування педагогічної системи, цілісного педагогічного процесу.

-        Знання особливостей взаємодії компонентів педагогічної системи в процесі її функціонування.

-        Знання сутності, структури, змісту професійного виховання.

-        Знання комунікативних процесів в інженерно-педагогічній діяльності.

-        Знання педагогічного менеджменту в професійній освіті.

вміти:

-        Вміє здійснювати ділову виробничу (професійну) комунікацію, може забезпечувати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання в користування інформації та знань у будь-якій формі.

-        Вміє здійснювати системний аналіз технічних і педагогічних систем, процесів та ситуацій, вивчати передовий виробничий та педагогічний досвід, впровадження досягнень вітчизняної й зарубіжної науки і техніки у межах курсової та практичної підготовки (виробниче навчання, практики тощо).

-        Здатний аналізувати педагогічні ситуації, результати виховання і навчання, вивчати учнів і учнівську групу,виявляти причини відставань в навчанні, недоліків у поведінці та усувати їх; займатися самоосвітою,самовдосконаленням, новими прогресивними технологіями навчання та виховання, засобами їх реалізації.

-        Здатний здійснювати систематичний контроль виробничого або педагогічного процесів та швидко їх корегувати за допомогою відповідних додаткових технологій.

-        Уміння аналізувати педагогічні ситуації, результати виховання і навчання, вивчати учнів і учнівську групу,виявляти причини відставань в навчанні, недоліків у поведінці та усувати їх; займатися самоосвітою,самовдосконаленням, новими прогресивними технологіями навчання та виховання, засобами їх реалізації.

-        Здатний аналізувати педагогічні ситуації, результати виховання і навчання, вивчати учнів і учнівську групу,виявляти причини відставань в навчанні, недоліків у поведінці та усувати їх; займатися самоосвітою,самовдосконаленням, новими прогресивними технологіями навчання та виховання, засобами їх реалізації.

-        Розуміє та інтерпретує вивчене, вміє пояснити факти, правила, принципи вивченого матеріалу, прагне до професійного саморозвитку.

-        Здатний розрізняти, критично осмислювати, використовувати традиційні та інноваційні підходи, принципи, методи, прийоми навчання та організацію професійної діяльності, вміє розробляти методичне забезпечення.


Метою викладання навчальної дисципліни «Методика професійного навчання: дидактичне проектування» є формування знань, умінь та навичок у майбутніх інженерів-педагогів:

-       аналізувати професійну діяльність спеціаліста з метою формування змісту його освіти;

-       аналізувати та діагностувати стан навчального процесу в професійних навчальних закладах;

-       проектувати зміст навчального матеріалу;

-       розробляти дидактичні технології навчального процесу;

-       організовувати навчальну діяльність учнів професійних навчальних закладів по засвоєнню теоретичних знань та практичних умінь.

Основні завдання навчальної дисципліни «Методика професійного навчання: дидактичне проектування»:

-       сформувати розуміння сутності та змісту інженерно-педагогічної діяльності;

-       освоїти механізм трансформування технічного знання в педагогічну систему навчання;

-       сформувати знання та вміння застосовувати основні педагогічні технології відповідно до теми та мети навчальних занять.

Компетентності та заплановані результати навчання

Дисципліна «Методика професійного навчання: дидактичне проектування» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в освітній та виробничій галузях професійної діяльності згідно спеціалізації або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів інженерної та педагогічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов (ІК).

Загальні компетентності

-         Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

-        Здатність до організації та планування.

-         Здатність аналізувати педагогічні ситуації, результати виховання і навчання, вивчати учнів і учнівську групу,виявляти причини відставань в навчанні, недоліків у поведінці та усувати їх; займатися самоосвітою,самовдосконаленням, новими прогресивними технологіями навчання та виховання, засобами їх реалізації.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

-         Здатність керувати навчальними/ розвивальними проектами.

-       Здатність здійснювати систематичний контроль виробничого або педагогічного процесів та швидко їх корегувати за допомогою відповідних додаткових технологій.

-       Здатність розуміти та застосовувати освітні теорії та методології як основу педагогічної діяльності.

-       Здатність реалізовувати навчальні стратегії, засновані на конкретних критеріях для оцінювання навчальних досягнень.

Очікувані результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен знати:

-         Знає основи і розуміє принципи функціонування комп’ютерного обладнання та устаткування галузі, вміє розв'язувати типові спеціалізовані задачі, пов'язані з вибором програмних засобів, виконанням необхідних розрахунків, конструюванням педагогічного програмного забезпечення.

-         Знає методи аналізу та діагностування стану навчального процесу в професійних навчальних закладах (ПНЗ).

-         Знає методи і засоби проектування змісту навчального матеріалу.

-         Знає методи і засоби розробки дидактичних технологій.

вміти:

-         Уміння здійснювати системний аналіз технічних і педагогічних систем, процесів та ситуацій, вивчати передовий виробничий та педагогічний досвід, впровадження досягнень вітчизняної й зарубіжної науки і техніки у межах курсової та практичної підготовки (виробниче навчання, практики тощо).

-         Уміння здійснювати систематичний контроль виробничого або педагогічного процесів та швидко їх корегувати за допомогою відповідних додаткових технологій.

-         Уміння формувати професійно-освітні цілі стратегічного і тактичного рівнів, складати навчальний план підготовки майбутнього фахівця та розробляти програму його професійної підготовки, здійснювати вибір необхідних джерел інформації та адаптувати її до навчальних цілей.

-         Уміння проектувати дидактичні мотиваційні технології.

володіти:

-           Володіння дидактичним інструментарієм організації навчальних занять, уміннями спроектувати і провести на належному рівні навчальне заняття, розвивальний/дидактичний проект.