Метою викладання навчальної дисципліни «Гімнастика з методикою навчання» є оволодіння теоретичним і практичним матеріалом курсу і озброєння здобувачів вищої освіти знаннями, навичками та вміннями використовувати засоби гімнастики в складі сучасних

фізкультурно-оздоровчих технологій.

 Основні завдання навчальної дисципліни «Гімнастика з методикою навчання» є:

- формувати у студентів сучасне системне мислення та спеціальних знань, умінь і навичок з гімнастики;

- формувати стійкі мотиваційні установки на здоровий спосіб життя та застосовувати засоби гімнастики для вивчення і удосконалення техніки гімнастичних вправ, термінології.

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

Інтегральна компетентність.

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані практичні завдання в галузі середньої освіти, що передбачає застосування концептуальних методів освітніх наук, предметних знань, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

Фахові (спеціальні) компетентності (ФК)

ФК 2. Володіння основами цілепокладання, планування та проектування процесу навчання

учнів.

ФК 11. Здатність до аналізу, систематизації та оцінки педагогічного досвіду, до розроблення

методик і технологій з метою розвитку рухових умінь і навичок учнів та їхніх фізичних

(рухових) якостей на основі розуміння й застосування засад фізіології, морфології, біохімії,

біомеханіки; здійснення профілактики травматизму.

ФК 14. Здатність самостійно проводити навчальні заняття з фізичної культури з учнями в

закладах середньої та професійної освіти, здійснювати позакласну спортивно-масову,

організаційну та навчально-методичну фізкультурно-оздоровчу роботу.

ФК 15. Здатність розвивати в учнів уміння й навички дій різних видів рухової активності, а

також роботи в команді, взаєморозуміння та взаємодопомоги методами й засобами фізичного

виховання.

2.4. Передумови для вивчення дисципліни.

Пререквізити дисципліни:

– теорія та методика фізичного виховання;

– фізіологія людини;

– спортивні споруди та тренажери;

2.5. Результати навчання.

Знання, уміння, комунікація, автономія та відповідальність:

РН 3. Знає та розуміє принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання предмета в

закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти).

РН 9. Володіє формами та методами виховання учнів на уроках і в позакласній роботі, уміє

відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини.

РН 15. Знає закони й принципи, теорію й методику розвитку рухових умінь і навичок в базових

видах рухової активності; правила профілактики травматизму та надання першої медичної

допомоги.

РН 19. Володіє педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для

формування здорового способу життя, розвитку рухових умінь і навичок, розвитку фізичних

(рухових) якостей у дітей і вміє самостійно розробляти методики й технології для інтегрального

гармонійного розвитку дитини.

РН 20. Володіє руховими уміннями й навичками в обраному виді спорту на рівні кваліфікованого

спортсмена, руховими навичками в базових видах спорту на рівні масових розрядів; удосконалює

руховий арсенал шляхом формування рухових умінь і навичок в інших видах спорту.

Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour