Мета і завдання навчальної дисципліни «Педагогічна конфліктологія»

1. Мета вивчення дисципліни забезпечити розвиток конфліктологічної компетентності шляхом засвоєння теоретичних засад педагогічної конфліктології та практичних умінь попередження, аналізу та управління внутрішньоособистісними та міжособистісними педагогічними конфліктами, оволодіння методологічним інструментарієм щодо діагностики та прогнозування конфліктів в освітньому середовищі.

2. Завдання вивчення навчальної дисципліни:

·      розкрити теоретичне та методологічне підґрунтя конфліктологічної компетентності як складової професійної компетентності педагога;

·      продукувати в студентів знання про сутність конфлікту як феноменального явища суспільного розвитку, його структуру, функції, типи;

·      ознайомити студентів зі специфічними особливостями педагогічного конфлікту та механізмами його виникнення в педагогічному середовищі;

·      здійснення аналізу основних конфліктогенів у педагогічному процесі;

·      проаналізувати різні способи вирішення педагогічних конфліктів;

·      виробити в педагогів уміння прогнозувати виникнення педагогічного конфлікту, конструктивно його вирішувати, а також ефективно управляти конфліктом у педагогічному процесі;

·      набуття компетентностей, що дозволяють вирішувати конфліктні ситуації в полікультурному середовищі.

·      вироблення у студентів розуміння методологічного інструментарію щодо діагностики та прогнозування конфліктів в освітньому середовищі;

·      формування у студентів розуміння інноваційних технологій вирішення конфліктів;

·      поглиблення уявлень студентів про педагогічні технології розвитку конфліктологічної компетентності педагога і системі неперервної освіти.

3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення навчальної дисципліни.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в професійній освіті, що передбачає застосування певних теорій і методів інженерної та педагогічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

ЗК-1. Здатність до організації та планування.

ЗК-7. Здатність працювати в команді.

ЗК-9. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Фахові компетентності спеціальності

СК-1. Здатність застосовувати освітні теорії та методології у педагогічній діяльності.

СК-7. Здатність реалізувати навчальні стратегії, засновані на конкретних критеріях для оцінювання навчальних досягнень.

СК-14. Здатність самостійно виконувати трудові процеси на виробництві згідно спеціалізації, вибудовувати траєкторію власного кар’єрного та професійного розвитку.

4. Передумови для вивчення дисципліни

Пререквізити дисципліни:

-        Професійна педагогіка;

-        Методика професійного навчання;

-        Психологія

5. Програмні результати навчання

ПР-11. Володіти психолого-педагогічним інструментарієм організації освітнього процесу, уміти проектувати і реалізувати навчальні/розвивальні проекти.

ПР-12. Розуміти особливості комунікації, взаємодії та співпраці в міжнародному культурному та професійному контекстах.

ПР-13. Володіти культурою мовлення, обирати оптимальну комунікаційну стратегію у спілкуванні з групами та окремими особами.


У рамках дисципліни розглянуто питання, що стосуються розвитку гуманітарних (м’яких) навичок в контексті професійної діяльності фахівців технічних спеціальностей. Акцент зроблено на чотирьох основних напрямках розвитку потенціалу фахівця – самоуправління, мислення, комунікація, управління колективом, та розглянуто їхні складові аспекти. Значну увагу приділено підходам та методикам розвитку м’яких навичок. Надано практичні рекомендації щодо вдосконалення м’яких навичок та способи реалізації комплексного підходу до всебічного розвитку особистості фахівця. Продемонстровано практичне втілення принципів та методик вдосконалення м’яких навичок у реальних обставинах в предметній області діяльності фахівців технічних спеціальностей.

Економічний розвиток значною мірою визначається ефективністю використання знань в галузі комп’ютерних технологій. Сучасній кіноіндустрії та телебаченню потрібні кваліфіковані технічні фахівці, які мають уяву про творчу складову телевізійного та кіновиробництва. Формування технологій і систем відеомонтажу обумовлено необхідністю цілеспрямованого використання можливостей апаратних та програмних засобів його здійснення та використання в подальшій професійній діяльності

Актуальність навчального курсу полягає у необхідності розробки нових підходів до здійснення процесу обробки та корекції відеозображення з використанням сучасних засобів прикладного програмного забезпечення. При цьому узгодження між компонентами відзнятого відео і результатом здійснення процесу відеомонтажу має відбуватись на основі якості отриманого кінцевого продукту. 

Мета вивчення курсу «Апаратні та програмні засоби відеомонтажу» полягає у отриманні студентами є набуття студентами ґрунтовних знань з принципів побудови систем лінійного та нелінійного монтажу та їх складових частин, отримання практичних  навичок  роботи  в  програмних  середовищах нелінійного монтажу.

Завдання курсу – оволодіння основними поняттями й  концепціями теорії та практики відеомонтажу; формування системи знань про сучасні апаратно-програмні засоби лінійного і нелінійного монтажу; засвоєння прийомів роботи з програмними пакетами для здійснення відеомонтажу та відповідним відеообладнанням, набуття професійних навиків роботи в сучасних програмах нелінійного монтажу.

Курс «Апаратні та програмні засоби відеомонтажу» для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» читається протягом 4-го семестру. По  закінченню  вивчення  дисципліни  у  кінці  семестру студенти здають екзамен. Знання та вміння у межах тематики дисципліни необхідні майбутнім фахівцям у галузі комп’ютерних технологій для набуття досвіду застосування сучасних апаратно-програмних засобів лінійного і нелінійного монтажу, а також практичних навиків застосування сучасних програмних середовищ у процесі здійснення монтажу відео різного рівня складності для забезпечення власних індивідуальних потреб чи потреб підприємств, установ, організацій державної та приватної форм власності. Опанування змісту курсу забезпечить ґрунтовне розуміння технології здійснення монтажу відеоконтенту та здатність до створення якісного кінцевого продукту відеомонтажу.

Курс передбачає лекції, лабораторні заняття та самостійну роботу студентів.

При вивченні курсу «Апаратні та програмні засоби відеомонтажу» враховується взаємозв’язок з такими навчальними дисциплінами: «Веб-технології та веб-дизайн», «Інформаційні системи та технології», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Системний аналіз та теорія технічних систем».

Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour