Навчальна дисципліна „Електробезпека на виробництві" розглядає питання нормативно- правового, організаційного та технічного забезпечення електробезпеки на виробництві. Метою курсу є забезпечення майбутніх фахівців методичним основам електробезпеки; оволодіння методиками аналізу впливу супутніх факторів, ступеню небезпечності ураження людини при виконанні робіт в електроустановках, правилам надання долікарської допомоги при ураженні електричним струмом.


Мета вивчення дисципліни «Ергономічний аналіз робочих місць» полягає у формуванні в майбутніх фахівців знань та умінь з ергономічних проблем системи «людина–техніка–середовище» та оволодінні методами обліку людського чинника при модернізації та проектуванні ергатичних систем.

 

Завдання вивчення дисципліни «Ергономічний аналіз робочих місць» передбачає забезпечення студентів теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для:

−         узгодження можливостей людини та техніки в ергатичних системах;

−         підвищення ефективності ергатичних систем;

−         обліку людського чинника при проектуванні нової техніки;

−         підвищення безпеки праці фахівців на виробництві;

−         створення умов комфорту в просторі робочого місця.


Дисципліна присвячена вивченню техногенної та виробничої безпеки. Особлива увага акцентується на потенційно-небезпечних об'єктах та об'єктах підвищеної небезпеки, їх паспортизації, зокрема на ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів та декларуванні об'єктів підвищеної небезпеки.

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів комплексу знань  методології наукових та інноваційних досліджень та практичних навичок у оволодінні методами дослідницької роботи як необхідної складової фахової підготовки магістрів з цивільної безпеки.

Завдання вивчення дисципліни – ознайомити  студентів з місцем і роллю науки в державі; з організацією науково-дослідної роботи в вищих закладах освіти; а також виробити у студентів уміння щодо вибору та обґрунтування теми наукового дослідження та методів його проведення; надати практичні навички і вміння проведення роботи з літературними джерелами, відбору та аналізу інформації, формування цілей і завдань дослідження, передачі наукової інформації та впровадження результатів наукового пошуку.


Метою викладання навчальної дисципліни «Безпека людини в концепції сталого розвитку» є формування загальних і фахових компетентностей щодо основних проблем взаємодії людини і довкілля з точки зору цілей сталого розвитку, створення повноцінного життєвого середовища для сучасного та наступних поколінь на основі раціонального використання ресурсів (природних, трудових, виробничих, науково-технічних, інтелектуальних), технологічного переоснащення і реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної інфраструктури, поліпшення умов проживання, відпочинку та оздоровлення, збереження та збагачення біологічного різноманіття та культурної спадщини.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Безпека людини в концепції сталого розвитку» є:

– ознайомити здобувачів з основними категоріями Концепції безпеки людини – економічною безпекою, продовольчою безпекою, безпекою для здоров’я, екологічною безпекою, особистою безпекою, громадською і культурною безпекою, а також з політичною безпекою.

– розкрити сутність поняття «сталий (збалансований) розвиток» та основні трансформації, пов’язані з розвитком даної концепції;

– охарактеризувати глобальні та регіональні політичні проблеми;

– розкрити сутність демографічних проблем, пов’язаних з природним та механічним рухом населення та їх наслідки;

– висвітлити проблему обмеженості паливних, земельних, водних, лісових природних ресурсів.


Мета: набуття майбутніми фахівцями спеціальних знань щодо стану і проблем державного регулювання діяльності у сфері цивільної безпеки, складових і функціонування системи гарантування цивільної безпеки та шляхів, методів та засобів забезпечення умов життєзабезпечення і безпеки праці згідно з чинними законодавчими та нормативним актами.

 Завдання: формування активної життєвої позиції щодо утвердження і забезпечення конституційних прав і свобод людини, визнання людини, її життя і здоров'я, честі та гідності, недоторканності та безпеки найвищою соціальною цінністю, а також реалізації принципу пріоритету життя і здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.


Вивчення дисципліни спрямоване на формування у майбутніх фахівців здатності творчо вирішувати проблеми цивільного захисту через прийняття рішень у сфері управління цивільним захистом, з урахуванням особливостей виробничої діяльності, місцевих територій а також досягнень науково-технічного прогресу.

Завданням дисципліни є засвоєння студентами місця системи управління цивільним захистом у загальній системі державного управління, засвоєння методів і технологій побудови моделей розвитку надзвичайних ситуацій, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на їх відвернення, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.

Освоївши програму навчальної дисципліни магістри повинні бути здатними приймати управлінські рішення щодо вирішення професійних завдань, володіти професійними компетенціями для забезпечення реалізації вказаних завдань. Завданням дисципліни є формування активної життєвої позиції щодо реалізації принципу пріоритету життя і здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.


Дисципліна «Інформаційні та комунікаційні технології у сфері професійної діяльності» спрямована на отримання знань про функціонування інформаційних та комунікаційних технологій, організацію діалогу користувача з інформаційною системою, методів збору, обробки, дослідження, передачі і використання інформації та можливості використання їх у сфері цивільної безпеки. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні та комунікаційні технології у сфері професійної діяльності» є надбання і закріплення знань та практичних навичок щодо ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професіональній діяльності, застосуванні програмного забезпечення персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж для вирішення  теоретичних і практичних завдань фахівцями сфери цивільної безпеки.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Інформаційні та комунікаційні технології у сфері професійної діяльності» є:

-      одержати систематичні, теоретичні знання про системи пошуку інформації та обробку даних; ·

-      набуття навичок розв’язувати задачі дослідницько-інноваційного характеру за допомогою інформаційних технологій;

-      набуття навичок роботи з програмним забезпеченням, що використовується у сучасній практиці.

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері цивільної безпеки

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

ЗК01 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК03 Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ФК14 Здатність застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, спеціалізоване програмне забезпечення у сфері професійної діяльності.

Очікувані результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен:

РН01. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки для розв’язання наукових і прикладних задач у сфері цивільної безпеки. 

РН07. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, спеціалізоване програмне забезпечення під час розв’язання практичних та/або наукових задач.

РН16. Приймати ефективні рішення у складних непередбачуваних умовах, визначати цілі та завдання, аналізувати і порівнювати альтернативи, оцінювати ресурси.

РН17. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати інформацію.