Викладач: Олексів Н.А.

Як навчальна дисципліна, «Ділова іноземна мова (англійська)» забезпечує формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ. Програма має практичне спрямування, висуваючи пропозицію щодо набуття студентами професійної та функціональної комунікативної компетенції у користуванні англійською мовою. Це здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках тематичного і ситуативного контексту відповідно до академічної та професійної сфер студента.

Завдання дисципліни:

·        набуття вмінь і навичок практичного володіння іноземною мовою у сфері ділової, академічної та професійно-орієнтованої комунікації;

·        вдосконалення навичок читання текстів різного типу, які містять ділову інформацію;

·        формування вмінь та навичок письмової комунікації;

·        ознайомлення студентів із специфікою мови документів;

·        навчання правильно складати і оформляти  резюме, супровідний лист та інші види ділових листів;

·        аналіз стратегії пошуку роботи;

·        опанування студентами телефонному етикету, застосування електронних засобів зв’язку;

·        ознайомлення з процесом проходження співбесіди за кордоном та в Україні, підготовка виступу на конференції у вигляді презентації;

·        формування необхідної комунікативної спроможності в усній та письмовій формах в межах тематики, окресленої завданнями майбутньої професійної діяльності студента як юриста;

 

·        досягнення, студентом рівнів мовної компетенції, що відповідають міжнародним стандартам, викладеним у загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та Національній програмі з англійської мови для професійного спілкування;

 

·        усвідомлення студентом відносин між власною та іноземними культурами;

·        розвиток і активізація міжфахового мислення;

 

·        формування навичок та вмінь автономного навчання, що передбачає формування у студента власної відповідальності за результати навчання шляхом організації навчального процесу спільно з викладачем.

 

 

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

- граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійних сферах;

- правила англійського правопису та синтаксису для можливості розпізнання і продукування широкого кола текстів в академічній та професійних сферах;

- мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного та професійного мовлення;

- слова (у тому числі термінологію), що є необхідним в академічній та професійній сферах.

вміти ефективно спілкуватися англійською мовою у професійному середовищі, щоб:

 

-      перекладати англомовні професійні тексти на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками та програмним забезпеченням перекладацького спрямування;

 

-    демонструвати міжкультурне розуміння та попередні знання у конкретному професійному контексті;

 

-      готувати публічні виступи з низки галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів;

 

обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння зі співрозмовником

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме:

-         навчального модуля № 1 «Introduction into Business English» 

-         навчального модуля № 2 «Applying for a Job»

Кожен з модулів є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якого передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 


Курс «Ділова іноземна мова» призначений для студентів, які зацікавлені в просуванні своєї кар'єри, та спрямований на набуття вмінь і навичок практичного володіння англійською мовою у сфері ділової, академічної та професійно-орієнтованої комунікації. Цей курс дасть можливість ознайомитись зі специфікою мови документів: навчитись правильно складати і оформляти  резюме, супровідний лист та інші види ділових паперів. Студенти дізнаються про стратегію пошуку роботи; опановуватимуть телефонний етикет, вивчатимуть можливості застосування електронних засобів зв’язку для комунікації у професійній сфері; ознайомляться з процесом проходження співбесіди за кордоном та в Україні, навчаться техніці виступу на конференції у вигляді презентації. Також матимуть можливість опанувати правила транслітерації, вдосконалити навички читання текстів різного типу, які містять ділову інформацію, збільшити свій словниковий запас та покращити мовні навички для досягнення професійних цілей.