Мета вивчення дисципліни

- практична: формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі;

Програма курсу дисципліни «Ділова іноземна мова(англійська)» ставить завданням досягнення студентом рівнів мовної компетенції, що відповідають міжнародним стандартам, викладеним у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та в Національній програми з англійської мови для професійного спілкування:

 

 

Елементарний користувач

(Basic user)

А1 – Інтродуктивний (breakthrough)

А2 – Середній (waystage)

 

Незалежний користувач

(Independent user)

В1 – Рубіжний (threshold)

В2 – Просунутий (vantage)

 

Досвідчений користувач

(Proficient user)

С1 – Автономний (effective operational proficiency)

С2 – Компетентний (mastery)

 

Відповідно до Державного стандарту базової та повної середньої освіти від 2004 року, випускники шкіл повинні відповідати рівню В1+. За вимогами Національної програми магістри мають досягати рівня Vantage.

-       освітня: формування у студентів мовної компетенції (декларативні знання, вміння та навички, компетенцію існування та вміння вчитися), необхідної у різних наукових середовищах (університет й інші інституції), у які вони залучаються; ділової мовної компетенції; сприяння розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання;

-           пізнавальна: залучення студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей;

-          розвиваюча: допомога студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації, зміцнення впевненості студентів як користувачів мови, а також їх позитивного ставлення до вивчення мови;

-          соціальна: сприяння становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється;

-           соціокультурна: досягання широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

 Завдання вивчення дисципліни

Основні завдання вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова»:

Набуття вмінь і навичок практичного володіння іноземною мовою у сфері ділової, академічної та професійно-орієнтованої комунікації. Вдосконалення навичок читання текстів різного типу, які містять ділову інформацію. Формування вмінь та навичок письмової комунікації: ознайомити студентів із специфікою мови документів; навчити правильно складати і оформляти  резюме, супровідний лист та інші види ділових листів. Ознайомлення зі стратегію пошуку роботи; опанування студентами телефонному етикету, застосування електронних засобів зв’язку; ознайомлення з процесом проходження співбесіди за кордоном та в Україні, підготовка виступу на конференції у вигляді презентації.


Діяльність щодо забезпечення захисту населення від надзвичайних ситуацій носить економічний характер, адже є за своєю суттю процесом надання суспільних послуг, що здійснюється з використанням певних ресурсів, через спеціально створені інститути. У процесі своєї діяльності, органи і підрозділи цивільного захисту вирішують надзвичайно широке коло питань економічного характеру, пов’язаних із плануванням потреби в коштах і їх раціональним використанням, веденням господарської діяльності, в тому числі наданням послуг на платній основі, оцінкою ефективності витрат на запобігання та визначенням збитків у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Ефективність управлінських рішень у сфері цивільного захисту значною мірою залежить від врахування економічного фактору при їх прийнятті і виконанні, рівня економічної підготовки управлінців та виконання персоналом економічних функцій у межах покладених функціональних обов’язків.

Мета навчальної дисципліни – формування у майбутніх фахівців сучасного економічного мислення та глибокого розуміння економічної сторони діяльності у сфері цивільного захисту; умінь та компетенцій з використання систематизованих теоретичних і практичних економічних знань при вирішенні соціальних і професійних завдань та прийняття економічно ефективних управлінських рішень, що призведуть до найбільш раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у сфері забезпечення цивільного захисту.

Завдання навчальної дисципліни – вивчення соціально-економічної сутності системи забезпечення цивільного захисту; формування системи знань про економічні основи організації, фінансову та бюджетну систему країни, фінансове та матеріально-технічне забезпечення органів і підрозділів цивільного захисту; вивчення методики оцінки збитків від надзвичайних ситуацій та економічної оцінки витрат на забезпечення техногенної та природної безпеки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є економічні аспекти цивільного захисту та економічні відносини, що виникають у процесі створення розподілу і використання фінансових і матеріальних ресурсів при виконання завдань з цивільного захисту.


Матеріали по даному курсу (дисципліні) розміщенні за посиланням:

http://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=349


Мета дисципліни  – ознайомити студентів з основами нової дисципліни, з причинами, наслідками й масштабами природних та антропогенних надзвичайних ситуацій; засвоїти класифікації надзвичайних ситуацій. Їх територіального розповсюдження, методів знешкодження й ліквідації можливих негативних проявів, котрі в кінцевому результаті можуть стати небезпечними для працездатності, здоров’я людини, а також відобразитись на потомстві; аналізувати екологічний стан регіонів України.

Завдання вивчення даного курсу –  сформувати у студентів знання та надання правових і нормативних навиків щодо дій під час надзвичайних ситуацій. Поглибити набуті знання з курсу «Екологічна безпека». Розглянути захисні заходи, прийоми, міроприємства в побутовому, виробничому, природному середовищах.