1. Мета вивчення дисципліни.

Метою вивчення дисципліни «Професійна діяльність у сфері фізичної культури і спорту» є: формування необхідних знань, умінь і навичок для використання в професійній діяльності фахівця з фізичної культури і спорту з метою одержання нової інформації, пошуку нових шляхів вирішення суттєвих проблем, визначення нових засобів покращення ефективності занять для оволодіння спеціальними знаннями в галузі фізичної культури і спорту.

2. Завдання вивчення дисципліни

1. Оволодіти знаннями, уміннями та навичками, які необхідні для самостійної діяльності спеціалісту з фізичного виховання.

2. Ознайомити студентів з сучасними вимогами щодо методики викладання фізичної культури, які регламентовані положеннями Закону України “Про фізичну культуру та спорт”, Державною програмою розвитку фізичної культури та спорту;

3. Оволодіти термінологією, класифікацією та методами побудови занять з фізичної культури і спорту.

4. Вивчити та оволодіти новими елементами фізичного виховання і навичками застосування прийомів допомоги і страхування під час їх виконання.

5. Оволодіти вміннями планувати, організовувати і впроваджувати експериментальні програми та технології в галузі фізичного виховання, можливості їх використання в практичній діяльності;

6. Засвоїти знання теоретичного і практичного матеріалу курсу.

2. Мета і завдання дисципліни «Методологія наукових досліджень у фізичній культурі і спорті та академічне письмо»

2.1. Мета вивчення дисципліни.

Метою вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень у фізичній культурі і спорті та академічне письмо» є: озброєння студентів комплексом  теоретичних і науково-практичних знань для виконання наукових робіт.

2.2. Завдання вивчення дисципліни

–    навчитись обирати методологію проведення науково-дослідної роботи;

–    навчитись проводити наукові дослідження теоретичного й практичного спрямування;

–    навчитись ефективно впроваджувати результати наукових досліджень як при самостійному виконанні наукової роботи, так і при виконанні іншими науковцями в практику навчально-виховної та спортивно-масової роботи.

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері фізичної культури і спорту.

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

ЗК 4. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми

ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 6. Здатність розробляти проекти та управляти ними.

 

Фахові (спеціальні) компетентності:

СК 1. Здатність до критичного осмислення проблем у сфері фізичної культури і спорту, оригінального мислення та проведення досліджень

СК 7. Здатність планувати, організовувати та здійснювати самостійні наукові дослідження з проблем фізичної культури і спорту.

СК 8. Здатність впроваджувати у практичну діяльність  результати наукових досліджень, спрямованих на вирішення прикладних  завдань у сфері фізичної культури і спорту

СК 9. Усвідомлювати принципи професійної та академічної етики і необхідність їх дотримання.

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни

Пререквізити дисципліни:

- Теорія і методика фізичного виховання;

- Основи наукових досліджень;

- Анатомія людини з основами  спортивної морфології.

 

 

2.5. Результати навчання.

Знання, уміння, комунікація, автономія та відповідальність

ПРН 1. Аналізувати особливості, протиріччя та перспективи розвитку сучасної сфери фізичної культури і спорту, критично осмислювати проблеми у галузі та на межі галузей знань.

ПРН 2. Приймати ефективні рішення щодо вирішення проблем у сфері фізичної культури та спорту, генерувати та порівнювати альтернативи, оцінювати ризики та ресурсні потреби.

ПРН 4. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з питань фізичної культури та спорту до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

ПРН 5. Розробляти і викладати спеціалізовані навчальні дисципліни у закладах вищої освіти.  

ПРН 6. Відшуковувати необхідну інформацію у науковій літературі, базах даних, інших джерелах, аналізувати та оцінювати цю інформацію.

ПРН 8. Організовувати ефективну роботу колективу, спрямовану на досягнення визначених цілей з урахуванням економічних, правових та етичних аспектів.

ПРН 9. Розробляти та реалізовувати наукові і прикладні проєкти, спрямовані на розв’язання проблем інноваційного характеру у сфері фізичної культури і спорту, а також дотичні до неї міждисциплінарні проєкти.

Мета вивчення дисципліни

практична: формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі;

 освітня: формування у студентів мовної компетенції (декларативні знання, вміння та навички, компетенцію існування та вміння вчитися), необхідної у різних наукових середовищах (університет й інші інституції), у які вони залучаються; мовної компетенції; сприяння розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання;

-    пізнавальна: залучення студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей;

-    розвиваюча: допомога студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації, зміцнення впевненості студентів як користувачів мови, а також їх позитивного ставлення до вивчення мови;

-    соціальна: сприяння становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється;

-   соціокультурна: досягання широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

 

Найменування та опис компетентностей, формування яких забезпечує вивчення дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування»

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 8 Здатність працювати в міжнародному контексті.

Спеціальні і компетентності (СК)

СК 6 Здатність до самоосвіти, самовдосконалення та саморефлексії для успішної професіоналізації у сфері фізичної культури і спорту.

Зміст уміння, що забезпечується вищезазначеними компетентностями полягає у вмінні використовувати одержані знання у професійній та академічній сфері.

Результати навчання

ПРН 3 Вільно обговорювати результати професійної діяльності, досліджень та інноваційних проєктів у сфері фізичної культури та спорту державною та іноземною мовами усно і письмово.

1. Мета вивчення дисципліни “ Спорт вищих досягнень ” є формування у магістрантів фундаментальних знань, вмінь та навичок стосовно підготовки кваліфікованих спортсменів, що базуються на сучасних досягненнях провідних вітчизняних і іноземних вчених та світової практики.

2. Завдання вивчення дисципліни є вивчити фундаментальні засади адаптації організму спортсмена до тренувальних та змагальних навантажень; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; процеси втоми та відновлення; особливості побудови мікро-, мезо- і макроструктур тренувального процесу з позицій адаптації; структуру та рівні підготовленості тренера, психологічні чинники успішної діяльності тренера, складати плани тренувальних занять, мікро-, мезо- і макроциклів підготовки кваліфікованих спортсменів з урахуванням закономірностей адаптації до тренувальних і змагальних навантажень; здійснювати вибір адекватних засобів і методів підготовки та контролю; формувати мотивації спортивної діяльності, здатність впроваджувати у практичну діяльність  результати наукових досліджень, спрямованих на вирішення прикладних  завдань у сфері фізичної культури і спорту.

3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері фізичної культури і спорту.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК 3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 4. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контексті.

Спеціальні (фахові) компетентності (СК):

СК 4. Здатність управляти робочими або навчальними процесами у сфері фізичної культури та спорту, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.

СК 6. Здатність до самоосвіти, самовдосконалення та саморефлексії для успішної професіоналізації у сфері фізичної культури і спорту.

СК 8. Здатність впроваджувати у практичну діяльність  результати наукових досліджень, спрямованих на вирішення прикладних  завдань у сфері фізичної культури і спорту.

 

4. Передумови для вивчення дисципліни.

Курс розрахований на осіб, що здобули освітній кваліфікаційний рівень бакалавр.

 

5. Результати навчання.

Знання, уміння, комунікація, автономія та відповідальність:

ПРН 1   Аналізувати особливості, протиріччя та перспективи розвитку сучасної сфери фізичної культури і спорту, критично осмислювати проблеми у галузі та на межі галузей знань.

ПРН 2. Приймати ефективні рішення щодо вирішення проблем у сфері фізичної культури та спорту, генерувати та порівнювати альтернативи, оцінювати ризики та ресурсні потреби.

ПРН 4. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з питань фізичної культури та спорту до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

ПРН 5. Розробляти і викладати спеціалізовані навчальні дисципліни у закладах вищої освіти.  

ПРН 7. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення, методи статистичного аналізу даних для розв’язання складних задач фізичної культури та спорту.

ПРН 9. Розробляти та реалізовувати наукові і прикладні проєкти, спрямовані на розв’язання проблем інноваційного характеру у сфері фізичної культури і спорту, а також дотичні до неї міждисциплінарні проєкти.


Метою набуття знань про особливості процесу навчання у вищому навчальному закладі, його характер і функції в стимулюванні професійного росту майбутніх фахівців, формування психолого-педагогічних умінь майбутнього викладача вищої школи, формуванні готовності оптимально й творчо використовувати педагогічні знання у своїй професійній діяльності на основі творчого осмислення суті педагогічного процесу як цілісної, гнучкої, гуманістично-спрямованої системи..

Завдання

- поглиблення, розширення, інтеграція знань з педагогіки вищої школи, педагогічної майстерності, сучасних технологій навчання;

- практичне опанування студентами різними формами організації навчального і виховного процесів у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації;

- виховання у студентів магістратури особистих якостей майбутнього педагога, викладача; прагнення до самонавчання, самовиховання,

Інтегральна компетентність

Магістр фізичної культури і спорту здатний розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів відповідних наук, і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

ЗК01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК02. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК03. Здатність спілкуватися українською мовою (усно та письмово).

ЗК04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК06. Здатність використовувати іноземну мову у професійній діяльності.

ЗК07. Здатність працювати у команді.

ЗК08. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК09. Навики здійснення безпечної діяльності.

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища, реалізації концепції сталого розвитку людства.

ЗК11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

CК01 Здатність оперувати термінологією педагогічної науки;

СК02 Зрозуміти системність, взаємозв’язок і цілісність різних педагогічних явищ і процесів, багатогранність практичної спрямованості педагогіки володіти педагогічною

технікою і майстерністю;

СК03 Доцільно застосовувати інноваційні технології навчання; знаходити оптимальні засоби реалізації принципу творчої співпраці між всіма суб’єктами освітнього процесу

СК 04_Методичне володіння системою знань про дидактичні

засади методики викладання у вищій школі;

СК05 здатність чітко визначати мету освітнього процесу, добирати відповідний зміст,

методи, технології;

СК06 застосовувати варіативні форми навчання, впроваджувати інформаційно-комунікаційні технології;

СК07   підтримувати й стимулювати пізнавальну активність студентів;

СК08 володіти методичними прийомами індивідуальної педагогічної

СК09 взаємодії, створення сприятливих умов навчальної діяльності;

СК10 готувати, планувати, організовувати власну науково-педагогічну

діяльність

СК 11_Методологічне розуміння сучасної методології освіти,

концептуальних основ методології науково-дослідної діяльності,

технологічних механізмів здійснення наукового дослідження;

здатність до застосування методів наукового пізнання

CК 12_Інформаційна здатність аналізувати інформацію з різних

джерел, користуватися бібліотеками (традиційними і

електронними);

CК13 професійно володіти основними методами,

способами і засобами набуття, зберігання, обробки інформації;

СК14створювати презентації та ефективно використовувати

мультимедійні технології, програмне забезпечення для виконання

педагогічних завдань

СК15 регулювання емоційного стану в типових та конфліктних професійних

ситуаціях;

    Очікувані результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 

знати:

ПР01. Методологічні та теоретичні основи побудови педагогічного процесу фізичного виховання.

ПР02. Законодавчі та програмно-нормативні засади фізичного виховання.

ПР03.Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання в установах системи фізичного виховання.

ПР04. Основи побудови процесу навчання руховим діям і розвитку фізичних якостей.

ПР05. Зміст, засоби та методи фізичного виховання.

ПР06. Основи планування та педагогічного контролю у фізичному вихованні.

вміти:

ПР01. Планувати навчально-тренувальний процес, володіти методикою її викладання;

ПР02. Планувати тренувальні заняття силового характеру з волейболу, футболу, баскетболу, легкої атлетики.

ПР03.Проаналізувати фізичний стан тих, хто займається, на основі ЧСС під час виконання вправ і після них;

ПР04.Використовувати отримані навички для формування індивідуальних програм тренувань, залежно від рівня фізичної підготовки та стану здоров’я людини;

ПР05.Виконувати спеціальні вправи розвитку інших рухливих якостей.

володіти:

ПР01. Володіти знаннями в галузі загальної та вікової психології, вікових анатомічних, морфофункціональних та індивідуальних особливостей розвитку дітей.

ПР02. Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети та вибору шляхів її досягнення, спеціально. Професійною термінологією.

ПР03. Володіти способами осмислення й критичного аналізу наукової інформації.