Навчальна дисципліна «Анімаційні технології» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти фахових компетентностей щодо застосування комп’ютерної анімації у дизайні. 

Мета дисципліни – вивчення теоретичних основ і освоєння практичних прийомів моделювання, візуалізації та анімації в популярних графічних редакторах, зокрема Photoshop, Adobe Animate, SketchUp та Blender.

Завдання вивчення дисципліни полягають у набутті здобувачами вищої освіти необхідних знань методів створення 2D- та 3D-контенту в галузі мультимедіа та анімації, необхідних для самостійного застосування їх в проєктних розробках, що є невід’ємним елементом підготовки висококваліфікованих фахівців дизайну.


Управління проектами та стартапами

Мета вивчення дисципліни

практична: формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі;

-освітня: формування у студентів мовної компетенції (декларативні знання, вміння та навички, компетенцію існування та вміння вчитися), необхідної у різних наукових середовищах (університет й інші інституції), у які вони залучаються; ділової мовної компетенції; сприяння розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання;

-пізнавальна: залучення студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей;

-розвиваюча: допомога студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації, зміцнення впевненості студентів як користувачів мови, а також їх позитивного ставлення до вивчення мови;

-соціальна: сприяння становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється;

-соціокультурна: досягання широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

Основні завдання вивчення дисципліни «Professional English»:Набуття вмінь та навичок практичного володіння іноземною мовою у сфері ділової, академічної та професійно-орієнтованої комунікації. Вдосконалення навичок читання текстів різного типу, які містять ділову інформацію. Формування вмінь та навичок письмової комунікації: ознайомити студентів із специфікою мови документів; вдосконалення навичок аудіювання шляхом intensive and extensive listening. Ознайомлення зі стратегію пошуку роботи; процесом проходження співбесіди за кордоном та в Україні, опанування студентами телефонного етикету, підготовки виступу у вигляді презентації, організації ділових зустрічей та перемовин з клієнтом.


Мета дисципліни «Проектування інформаційного середовища» надати уявлення про потенціал інформаційного середовища, його типологію та принципи формування - з метою подальшого комплексного введення дизайнерських художніх форм та елементів, принципів і методів графічного дизайну в напрямку інфографіки.

У процесі вивчення курсу відбувається формування у студентів умінь проектування інфографіки у контексті розгортання і формування великих об’ємів даних в інформаційному просторі.

Завданням курсу є:

пізнання можливостей інформатизації в суспільстві;

- вивчення інформатизації за методом композиції;

- навчання проектним прийомам дизайнерського представлення
інформації для споживачів.