Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у магістрантів системи теоретичних знань про найсучасніші технологічні компоненти сервісу WWW, їх місце серед інших компютерних технологій і комплекс умінь по проєктуванню логічної структури, художнього оформлення та створенню документів для сервісу WWW, а також способів їх розміщення в мережі Інтернет.

Завдання вивчення дисципліни

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

- сформувати понятійний апарат і розуміння взаємозвязку між основними технологічними компонентами ВЕБ;

- отримати базові знання щодо використання основних компонент вебтехнологій;

- отримати практичні навички щодо проєктування, створення та розміщення вебсайтів у мережі Інтернет.


Розвиток усіх сфер суспільного життя, особливо соціально-економічної сфери держави, як правило, супроводжується інтенсивним зростанням обсягу наукової та науково-технічної інформації, швидким оновленням системи наукових знань, що вимагає від висококваліфікованого спеціаліста володіння не лише необхідними професійними знаннями, навичками й уміннями, але й методологією творчого розв’язання проблемних ситуацій, умінням креативно мислити, приймати обґрунтовані рішення та моделювати різноманітні процеси. Знання методології, теорії, техніки, методів і організації науково-дослідної діяльності допоможуть майбутнім фахівцям швидко та легко включатися у професійну діяльність, втілювати наукові знання в практичну площину, сприятимуть розвитку раціонального творчого мислення.

В курсі «Методологія наукових досліджень в дизайні» розглядаються методологія і методи наукових досліджень, а також способи їх організації. Вивчення цього предмету дасть  змогу магістрантам-дизайнерам опанувати методологію і методику наукових досліджень, що буде сприяти розвитку раціонального творчого мислення, організації їх оптимальної розумової діяльності.

Метою вивчення означеного курсу відповідно ОП є формування методологічної та наукової компетентності магістрантів із дизайну (здатності, готовності до науково-технічних досліджень, культури наукової праці, відповідальності та результативності).

Магістранти навчаться відбирати й аналізувати необхідну інформацію, формулювати мету та завдання досліджень, розробляти теоретичні передумови, планувати та проводити при необхідності практичні випробування, відпрацьовувати результати наукової роботи та оцінювати похибки й спостереження, зіставляти результати експериментів з теоретичними передумовами та формулювати висновки наукового дослідження.

Вивчення освітньої компоненти «Методологія наукових досліджень в дизайні» передбачає формування у магістрантів відповідних компетентностей, що пердбачаються стандартом підготовки фахівців 2 магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 022 «Дизайн», галузі знань 02 Культура і мистецтво.

 


Застосування анімаційних технологій надає переваги при просуванні розроблених проектів в різних галузях народного господарства. Вміння віалізувати, створювати віртуальні об'єкти та доповнювати реальність є на нинішний момент основним чинником в управлінні дизайн-проєктами.

Анімаційні технології

 Результати навчання.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

-    закони анатомічної будови тіла людини;

-    закони композиції;

-    закони повітряної перспективи;

-    основні принципи побудови декоративного і стилістичного рішення;

-    основи тонального і кольорового вирішення.

вміти:

•   грамотно компонувати фігури на форматі;

•   аналізувати форму і вдало відтворювати характер пластики, світлотіньових і кольорових відношень об’ємів;

•   образно мислити;

•   використовувати закони повітряної перспективи, за допомогою якої передавати плановість в роботі.

•   дотримуватись етапності в роботі;

•   використання технічних засобів рисунку та живопису;

•   грамотно організувати свою роботу, пам’ятати про по черговість в роботі.

•          мати навички використання технічних засобів живопису.

Матеріали по даному курсу (дисципліні) розміщенні за посиланням:

http://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=349


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour