Дизайну архітектурного середовища — це раціонально організоване та естетично оформлене матеріально-просторове оточення, в якому відбуваються різні суспільні процеси. Для того, щоб проектоване середовище задовольняло всі необхідні вимоги відповідних функціональних процесів, інженер- проектувальник  повинен  орієнтуватися на реалії життєдіяльності людей. Суспільні відносини, які пов’язані з проблемами взаємодії людини з предметним світом і оточуючим середовищем, складають соціальні основи дизайну. Головною метою  дизайну архітектурного середовища є вдосконалення існуючого середовища із врахуванням гармонізація людського оточення. Шляхи і способи досягнення цієї мети залежать від вихідних умов кожної конкретної проектної задачі, яку потрібно вирішувати із врахуванням вимог сьогодення.

Мета вивчення дисципліни:

Підготовка висококваліфікованого спеціаліста, який досконало знає відомості, що стосуються закономірностей розвитку науки, методології проведення наукових та дослідних робіт теоретичного та прикладного характеру.

 

Завдання вивчення дисципліни:

‒ призвичаїти студентів до практичного використання правил формальної логіки;

‒ надати знання із виявлення науково-технічного рівня розробок, методології обробки результатів досліджень та їх правового захисту.

«Генеральне планування населених пунктів» забезпечує формування у майбутніх фахівців будівельної галузі поняття про архітектурно-будівельну практику як вид діяльності, що спрямований на визначення ролі вибраного об’єкту у системі міського середовища та розуміння зв’язку композиційних та інженерних факторів у містобудуванні. У реальному середовищі вивчаються принципи структурних містобудівних перетворень, вивчається їх послідовний  характер –  від так званого, вищого містобудівного рівня (регіонального) до рівнів окремого архітектурного комплексу чи об'єкта.

Метою навчальної дисципліни «Сучасні технології в будівництві» є підготовка магістра-будівельника за галуззю знань 19 Архітектура та будівництво, спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія, які зможуть поєднувати теоретичну підготовку з даної дисципліни та уміння правильно організовувати зведення будівель та споруд із використанням сучасних ефективних технологій будівництва.

Завдання курсу полягають у набутті студентами необхідних знань в області технологічних процесів зведення та монтажу, організації, методів та способів зведення, вивчення вимог техніки безпеки і якості виконання робіт та отримання інженерних навиків проектування та розрахунку параметрів технологічних процесів при виконанні робіт з використанням важких та легких бетонів, дерева та інших будівельних матеріалів.

По завершенню вивчення дисципліни «Сучасні технології в будівництві» студенти повинні знати:

1.  Загальні відомості будівництва сучасних будівель та споруд.

2.  Методи та способи монтажу елементів та конструкцій.

3.  Сучасні технології зведення каркасів будівель.

4.  Сучасні технології покрівельних, фасадних систем та внутрішнього опорядження.

5.  Правила охорони праці при будівництві.Як навчальна дисципліна, Графічне моделювання виробничих процесів забезпечує формування в студентів необхідних знань щодо основних принципів організації виробництва, видів і організаційних структур виробничих організацій, взаємовідносин між основними учасниками виробництва. Майбутній фахівець повинен розбиратися в основних принципах проектування, знати склад проектної документації, порядок узгодження та затвердження документації.

По завершенню вивчення дисципліни «Графічне моделювання виробничих процесів» студенти зможуть:

-   розбиратися в питаннях організації і планування виробництва, як при розробленні проектно-кошторисної документації, так і при керуванні зведенням різних об'єктів;

-    розробляти і використовувати виробничі моделі, за допомогою яких можна було б завчасно планувати і здійснювати контроль за виконанням робіт;

-     з множини чинників відокремлювати порівняно невелику кількість найважливіших для побудови робочої моделі;

-    оцінювати за варіантами послідовність ухвалення рішень, відкинути недопустимі і рекомендувати найвдаліші рішення.


Матеріали по даному курсу (дисципліні) розміщенні за посиланням:

http://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=349


Навчальна дисципліна «Автоматизоване проектування будівельних конструкцій будівель і споруд» забезпечує формування у студентів необхідних знань про сучасні системи автоматизованого проектування (САПР), здобуття практичних навиків у роботі в середовищі інтегрованої системи для розрахунку та проектування конструкцій будівель і споруд SCAD Office.

Оволодіння методами автоматизованого проектування елементів будівель і споруд є невід’ємним елементом підготовки висококваліфікованих спеціалістів у будівельній галузі.

По завершенню вивчення дисципліни «Основи автоматизованого проектування» студенти зможуть:

–     розуміти методологію проектної роботи на основі інформаційної моделі будівництва;

–     розуміти  сучасні напрямки та особливості функціонування проектувальних систем, розрізняти за призначенням і можливостями програмні комплекси ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР,  САПФИР, ЭСПРИ, СОН;

–     виконувати розрахунок і проектування елементів залізобетонних конструкцій: підбір арматури, експертизу конструктивних елементів; перевірку несучої здатності та підбір перерізів елементів сталевих конструкцій за допомогою проектно-обчислювального комплексу SCAD;

виконувати розрахунок та експертизу елементів залізобетонних конструкцій у програмі АРБАТ;

виконувати розрахунок та експертизу елементів сталевих конструкцій у програмі КРИСТАЛЛ;

– виконувати розрахунок та експертизу елементів кам’яних і армокам’яних конструкцій у програмі КАМИН.


Мета дисципліни – розвиток здібностей магістрів до економічного та соціального оцінювання наукових розробок.

Завдання дисципліни – обґрунтувати необхідність оцінки наукових розробок; дати методику економічного обґрунтування теми дослідження на основі підходів, апробованих світовою та вітчизняною наукою; засвоєння теоретичних основ оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності; дослідження способів і можливостей комерціалізації результатів науково-дослідних робіт.

В результаті вивчення дисципліни студент буде:

Знати: етапи інноваційного процесу; підходи до розрахунку витрат на НДДКР; методичні аспекти оцінки фундаментальних досліджень; підходи до оцінювання ефективності результатів НДДКР; особливості ціноутворення на науково-технічну продукцію; напрями впровадження результатів наукових досліджень та їх ефективність; методи економічного обґрунтування управлінських рішень.

Вміти: використовувати методику економічного обґрунтування наукових розробок; оцінювати економічну ефективність НДДКР; проводити економічне обґрунтування наукових розробок; використовувати методи і моделі аналізу наукової інформації для прийняття управлінських рішень.


Метою викладання навчальної дисципліни «Проектування міських вулиць та доріг спеціального призначення» є вивчення та поглиблення теоретичних знань студентів з питань проектування плану вулиць та доріг населених пунктів, вертикального планування вулиць, міських доріг і площ, розрахунку підсилення дорожнього одягу, особливостей проектування доріг спеціального призначення.

Основні завдання навчальної дисципліни «Проектування міських вулиць та доріг спеціального призначення»:

‒ вивчити законодавство в галузі автомобільних доріг;

‒ вивчити законодавство в галузі забудови територій населених пунктів;

‒ поглибити знання студентів з галузі планування вулиць та міських доріг;

‒ отримати навики проектування вертикального планування територій;

‒ поглибити знання студентів про методи та стилі проектування поздовжнього профілю вулиць у умовах щільної забудови;

‒ освоїти розрахунки конструкції дорожнього одягу на міцність і стійкість дорожньої конструкції доріг спеціального призначення.


Основні завдання вивчення дисципліни   ознайомити студентів з характеристикою та особливостями складових частин дорожнього руху;

 - навчити студентів вирішувати задачі з регулювання руху транспортних потоків та оптимізації дорожніх мереж з урахуванням особливостей заданої місцевості;

 - ознайомити студентів з методами забезпечення безпеки руху та заходами які впливають на організацію дорожнього руху на небезпечних чи складних ділянках вулично-дорожньої мережі міст.

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані та науково-практичні задачі під час професійної діяльності у сфері будівництва та цивільної інженерії з поглибленням вивчення проблем розвитку промислового та цивільного будівництва, міського будівництва та господарства, автомобільних доріг, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.