Навчальна дисципліна «Управління енерговикористанням» забезпечує професійний розвиток здобувача вищої освіти та спрямована на формування навиків управління енерговикористанням промислових підприємств, які ґрунтуються на особливостях структурної побудови самого апарату, існуючій підпорядкованості його окремих ланок, функціональному розподілі обов’язків між керівниками підрозділів.

Матеріали по даному курсу (дисципліні) розміщенні за посиланням:

http://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=349


Переддипломна практика, яку проходять студенти - магістри під час другого року навчання, необхідна для організації збору матеріалів для виконання кваліфікаційної магістерської роботи, для отримання додаткових професійних кваліфікацій, вмінь та навичок в галузі практичного забезпечення управління, організації та здійснення природоохоронної діяльності.
   Практика має загальну тривалість 6 тижнів, передбачає оформлення та захист звіту після її завершення і ведення робочого щоденника. 

Як навчальна дисципліна, « Електропостачання промислових і непромислових об’єктів» забезпечує формування у фахівців комплекс професійних знань щодо особливостей електропостачання міст, сіл, промислових, гірничорудних підприємств.

Оволодіння методами розрахунку електричних  навантажень,  опанування навиками побудови схеми розподільчих мереж    є невід’ємним елементом підготовки висококваліфікованих спеціалістів у різних галузях господарства України.

По завершенню вивчення дисципліни «Електропостачання промислових і непромислових об’єктів» студенти зможуть:

–     визначати навантаження міст;

–     проектувати схеми електропостачання міст, сіл, промислових підприємств;

знати основні положення про баланс електроенергії