В сучасних економічних умовах  господарювання важливим моментом  підготовки фахівців  транспортної  галузі  є  вивчення  основних  положень  економічної  науки. Особливо  актуальними питаннями стають управління витратами на підприємстві  та калькулювання  собівартості  продукції,  облік  витрат  та  оподаткування  діяльності  підприємства. Необхідна  серйозна  фахова  підготовка  спеціалістів  та  керівників підприємств  з  урахуванням  сучасної  практики  господарювання.  Це  обумовлює необхідність ознайомлення студентів з основами формування собівартості продукції, класифікації витрат, аналізу витрат  та  собівартості  продукції,  обліку  витрат  на  виконання  робіт  та  послуг, податкової  системи  України. Вивчення дисципліни забезпечує формування необхідних  вмінь та  уявлень  про  теоретико-методичні  засади  визначення  основних економічних показників підприємства, собівартості  перевезень, управління постійними та змінними витратами транспортного підприємства, фінансово-економічних показників роботи підприємства. Від студентів очікується: сформувати необхідний обсяг знань, вмінь і навичок, необхідних під час визначення і розгляду проблем, пов’язаних з сукупністю суспільно-виробничих і організаційно-технічних чинників, які визначають ефективність роботи трудового колективу, використання засобів виробництва, матеріальних і фінансових ресурсів в процесі його виробничої діяльності.


Одним із важливих напрямків забезпечення ефективної роботи автомобільного транспорту є забезпечення належної організації  та технології виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

В курсі розглянуто основні положення та прогресивні методи організації і механізації вантажно-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорті, типи та моделі навантажувально-розвантажувальних засобів, що застосовуються при вантажно-розвантажувальних роботах, методику розрахунку техніко-експлуатаційних показників засобів механізації для вантажно-розвантажувальних робіт, особливості технології вантажно-розвантажувальних операцій при перевезеннях різних вантажів, загальні вимоги по забезпеченню охорони праці та техніки безпеки при експлуатації навантажувально-розвантажувальних засобів.

Мета викладання дисципліни – є підготовка фахівців до самостійного вирішення виробничих завдань і функціональних обов’язків з питань організації та технології виконання ВРР при перевезенні вантажу.

Основні задачі вивчення дисципліни – навчити студентів самостійно вирішувати питання по організації та технології виконання ВРР при перевезенні вантажу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен знати: 

основні положення та прогресивні методи організації і механізації ВРР на автомобільному транспорті;

- типи та моделі навантажувально-розвантажувальних засобів (НРЗ), що застосовуються при ВРР на автомобільному транспорті;

- методику розрахунку техніко-експлуатаційних показників засобів механізації для ВРР; 

- особливості технології навантажувально-розвантажувальних операцій при перевезеннях різних вантажів;

- загальні вимоги по забезпеченню охорони праці та техніки безпеки при експлуатації НРЗ;

 У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен вміти:

- використовувати технічні характеристики НРЗ на етапі проектування технології ВРР; 

- виконувати необхідні розрахунки та обґрунтування по основним заходам, що визначають раціональну організацію ВРР;

- розробляти схеми технологічних процесів ВРР та визначати раціональні сфери використовування НРЗ, координувати їх взаємодію з автомобільним транспортом; 

- розраховувати продуктивність і потрібну кількість НРЗ, а також пропускну здатність постів та вантажних пунктів;

- визначати основні техніко-експлуатаційні й економічні показники роботи НРЗ та виконувати обґрунтований їх вибір;

- реалізовувати вимоги до охорони праці та техніки безпеки при організації і виконанні ВРР.


Для керівника будь-якого рангу ціна нерозсудливого рішення або висока, або взагалі може мати катастрофічні наслідки. Тому, для того,щоб діяти осмисленно і не робии помилок, потрібно мати надійний інструмент для прийняття рішень. Таким інструментом є методологія системного аналізу або системногопідходу.

Системний підхід - це, насамперед, правильна організаця мислення, яка полягає в умінні сприймати навколишній світ і його проблеми не через призму негайних вигод, а через багатогранну призму всебічної оцінки наслідків прийнятих рішень дя всіх, кого вони торкаються, що дозволяє бачити проблему в цілому у всій її складності й повноті.

Вивчення дисципліни "Системний аналіз" має три важливі аспекти: - дисципліна є основою для наступних спеціалізованих курсів; - як науковий напрямок тісно пов'язана з такими науковими напрямками як теорія інформації, теорія керування, теорія прийняття рішень, проблеми штучного інтелекту тощо; - системний підхі можна розглядати як життєву філософію, що дозволяє вирішувати життєві проблеми, знаходити нестандартні рішення, уникаючи крайнощів.

Розвиток системного мислення - процес досить складний і вимагає інтелектуальних зусиль, інтуіції й здорового глузду, здобувається практикою і досвідом.

Завданням дисципліни є ознайомлення студентів з основними поняттями системного аналізу і принципами системного підходу; формування системних уявлень і системно-методологічних аспектів моделювання; оволодіння методологією, методами і алгоритмами системного аналізу, методами одержання інформації для побудови моделей систем; вирішення проблем на складних об'єктах транспорту, методологією застоування системного аналізу при проектувнні складних систем.

Основні завдання вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»:

-          набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації з іноземних джерел;

-          користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики;

-          переклад з іноземної мови на рідну текстів  загальнонаукового характеру;

-          реферування та анотування суспільно-політичної літератури рідною та англійською мовами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 

знати:

-          граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійних сферах;

-          правила англійського правопису та синтаксису для можливості розпізнання і продукування широкого кола текстів в академічній та професійних сферах;

-          мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного та професійного мовлення;

-          слова (у тому числі термінологію), що є необхідним в академічній та професійній сферах.

уміти:

-          читати й розуміти тексти академічного та професійного характеру, в яких автори висловлюють певне ставлення і точки зору, а також розпізнавати широкий діапазон термінології та скорочень, користуючись вибірково додатковими ресурсами;

-          розуміти розгорнуте мовлення академічного та професійного характеру (лекції, звіти, презентації, дискусії, радіо та ТВ програми);

-          чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування;

-          продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних з навчанням та спеціальністю; користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс;

-          реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, дискусій, офіційних перемовин, лекцій, бесід, що пов’язані з навчанням та професією; 

-          реагувати на телефонні розмови, які виходять за межі типового спілкування; поводитись адекватно у типових світських, академічних і професійних ситуаціях;

-          писати чіткі, детальні тексти різного спрямування, а також різні типи ділових листів, рекомендації, анотації, резюме різних ресурсів, добираючи відповідний стиль.

мати навички:

-          писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з особистою та професійною сферами;

-          підготовки та продукування ділової та професійної кореспонденції;

-          розпізнавання відповідної інформації в ході детальних обговорень, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов’язані з навчанням та спеціальністю;

-          сприйняття на слух та розуміння автентичних текстів, які пов’язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет джерел.

У навчальній дисципліни розглянуті питання створення та  практичного використання інформаційних систем (ІС) для експлуатації транспорту. Програма включає класифікацію інформаційних систем та розгляд стандартів, які регламентують організацію відкритих систем передачі та обміну даними, етапів розробки та впровадження ІС. Розглянуто моделі організації даних та використання систем керування базами даних. для розробки ІС. Основна увага приділена реляційним базам даних і   СКБД системі Microsoft Access. Для створення ІС рекомендовано використання CASE – технологій. Також розглянуті питання організації  роботи комп’ютерних мереж і приділена увага використанню геоінформаційних технологій, як основи ІС транспорту.


Мета, завдання та компетентності навчальної дисципліни

 Метою є ознайомлення з принципами, методологією та методами дослідження операцій і набуття навичок з використання математичних методів для обґрунтування рішень у задачах, що постають у транспортній галузі; підготування студентів до вивчення дисциплін "Основи теорії транспортних процесів і систем", "Взаємодія видів транспорту", "Логістика", "Вантажні перевезення"..

Основні  завдання  дисципліни  – формування у майбутніх спеціалістів теоретичних знань і практичних навичок формалізації задач управління в транспортних системах з використанням спеціалізованих оптимізаційних методів. Дисципліна «Дослідження операцій в транспортних системах» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі транспорту або у процесі навчання, що передбачає застосування знань про засоби передачі інформації, методи підвищення надійності передачі інформації та системи інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

 

ЗК-1      Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані рішення через пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел

ЗК-5      Здатність проведення досліджень на відповідному рівні

ЗК-6      Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

ЗК-7      Здатність генерувати нові ідеї (креативність)

ЗК-8      Здатність розробляти та управляти проектами

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК-1     Здатність аналізувати параметри і показники функціонування транспортних процесів і систем

СК-9     Здатність оцінювати та забезпечувати соціальну та економічну ефективність транспортних процесів

СК-10   Здатність оцінювати та забезпечувати ергономічну ефективність транспортних технологій

СК-11   Навики дослідження і врахування фактору людини в транспортних технологіях

СК-15   Навички щодо прогнозування розвитку транспортних систем

 

                                                                                           Вимоги до вмінь і знань студентів

 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

-                     різноманітні моделі лінійного програмування;

-                     основні принципи теорії масового обслуговування та методів динамічного , програмування

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти;

-                    формалізувати алгоритми роботи та цілі управління транспортних систем, представляти їх у вигляді графів переходів та відповідних аналітичних формулювань, прийнятих в галузі дослідження операцій.

-                    формулювати задачі лінійного програмування з обмеженнями у вигляді рівнянь та у вигляді нерівностей стосовно транспортних систем; здійснювати перехід від однієї форми задачі лінійного програмування до другої та навпаки.

-                                             здійснювати рішення задач лінійного програмування згідно алгоритмів розрахунку, вирішити задачу оптимізації вантажопотоків.

-                    складати оптимальні плани перевезень як для збалансованих, так і для різноманітних варіантів незбалансованих транспортних задач.

-                    вирішувати проблеми оптимізації перевезень неподілених об’єктів в умовах цілочисельності як результату розрахунків, так і цільової функції.

-                    здійснювати декомпозиції загальної проблеми та етапи, отримувати умовно оптимальні рішення, а потім і оптимальні рішення задачі динамічного програмування; вирішувати задачу отримання найкоротшої зв’язуючої мережі.

-                                             класифікувати різноманітні транспортні системи масового обслуговування за видами потоків та каналів обслуговування, вибирати показники ефективності роботи в конкретних умовах, складати графи станів системи масового обслуговування.

-                    розрахувати вибрані показники ефективності,  виконати порівняльний

їх аналіз та вибрати найбільш раціональний режим роботи та структуру розімкнутих транспортних системи масового обслуговування.

-                                             розраховувати режими роботи замкнутих транспортних систем масового обслуговування, виконати їх порівняльний аналіз та вибирати найбільш ефективну структуру замкнутої системи масового обслуговування.

-                    здійснювати моделювання процесу обслуговування з розрахунками необхідних показників ефективності функціонування станів системи масового обслуговування.

-                    удосконалювати виконання комплексу робіт шляхом переміщення на графіку окремих робіт з метою прискорення виконання всього комплексу або з метою більш раціонального застосування робочої сили і механізмів.

-                    здійснювати оптимізацію виконання всього комплексу робіт з метою мінімізації або терміну виконання усіх робіт, або витрат коштів на їх виконання.

 

2.                 Програма навчальної дисципліни

 

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Вступ, предмет, задачі та зміст дисципліни. Лінійне програмування.

Тема 1. Загальна уява та історія розвитку дослідження операцій. Основні поняття та визначення дослідження операцій. Загальна математична постановка задач дослідження операцій та їх класифікація.

Тема 2. Класифікація методів рішення задач дослідження операцій. Структура проектів та принципи побудови математичних моделей дослідження операцій.

Тема 3. Постановка та графічна інтерпретація задач лінійного програмування. Застосування задач лінійного програмування на транспорті. Формулювання задачі лінійного програмування в загальному вигляді.

Тема 4. Канонічна форма запису задачі лінійного програмування.

Тема 5. Симплекс-метод рішення задач лінійного програмування.

Тема 6. Двоїстість у лінійному програмуванні.

Модуль 2.

Змістовий модуль 2. Цілочислове програмування. Транспортна задача.

Тема 1. Постановка та приклади задач цілочислового програмування.

Тема 2. Методи рішення задач цілочислового програмування.

Тема 3. Постановка транспортної задачі та методи її рішення.

Тема 4. Модифікації транспортної задачі.

Модуль 3.

Змістовий модуль 3. Динамічне програмування. Теорія масового обслуговування.

Тема 1. Постановка задачі динамічного програмування. Принцип оптимальності.

Тема 2.      Розв’язок окремих класів задач методом динамічного

програмування.

Тема 3. Основні визначення теорії масового обслуговування. Класифікація систем масового обслуговування.

Тема 4. Системи масового обслуговування з очікуванням.

Тема 5. Системи масового обслуговування з втратами вимог.

Тема 6. Системи масового обслуговування з пріоритетами.

Модуль 4.

Змістовий модуль 4. Теорія графів. Сітьове планування і управління комплексами робіт.

Тема 1. Основні поняття та визначення теорії графів.

Тема 2. Оптимізаційні задачі на графах.

Тема 3. Поняття про сітьовий графік та правила його складання.

Тема 4. Розрахунок параметрів сітьового графіка. Параметри сітьового графіка. Критичний шлях та його значення.

Тема 5. Корегування і оптимізація сітьових графіків за критеріями часу, термінів виконання комплексу робіт, обмежень на матеріальні та фінансові ресурси, собівартості виконання робіт.