Мета: вивчити основні відомості щодо історичного розвитку навичок, вмінь, заходів та знань про використання сировини та енергії природи, створення та удосконалення технічних засобів праці в сфері суспільного виробництва і забезпечення його матеріальних умов, в тісному зв’язку як з прийомами та формами праці, так і з предметами праці, оволодіння основними природничо-науковими законами, які послужили основою для вирішення тої чи і ншої технічної проблеми, теоретичного та практичного внеску деяких видатних вчених, винахідників та інженерів в історію створення техніки.

Завдання: навчити студентів основних фундаментальних знань про найвидатніші технічні досягнення людства, про будову та принцип дії машин, що використовуються в різних галузях техніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

– історію виникнення та розвитку методів виникнення  технічної творчості;

– закономірності розвитку техніки;

– закони розвитку технічних систем і можливості їх використання в інженерній практиці;

–   основи теорії розв’язання винахідницьких задач та функціонального аналізу;

–   історію виникнення і розвиток методів пошуку нових технічних рішень.

вміти:

– користуватися типовими прийомами вирішення технічних суперечностей;

– переносити загально технічні способи розвязання винахідницьких задач на предмет свого факту і в його рамках розвязувати виникаючі науково технічні задачі.


Мета: ознайомити студентів з основними загальними питаннями гідравлічних, пневматичних, електрогідравлічних та електропневматичних схем керування технологічних процесів.

Завдання: навчити студентів обґрунтовано вибирати принципові гідравлічні, пневматичні, електрогідравлічні та електропневматичні схеми керування технологічними процесами, виконувати попередній розрахунок, вибирати необхідні елементи керування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

роль і місце механотроніки в машинобудуванні;

– схематичні зображення гідравлічних, пневматичних, електрогідравлічних та електропневматичних елементів;

– будову, принцип дії гідравлічних, пневматичних, електрогідравлічних та електропневматичних елементів.

вміти:

– ставити і вирішувати механотронні задачі;

– проектувати гідравлічні, пневматичні, електрогідравлічні та електропневматичні схеми елементів механотронних систем;

– складати та запускати в роботу гідравлічні, пневматичні, електрогідравлічні та електропневматичні схеми об'єктів механотронних систем;

– виявляти недоліки роботи гідравлічних, пневматичних, електрогідравлічних та електропневматичних систем та ліквідувати їх.

 


Метою викладання дисципліни “Сучасні технології мехатроніки Індустрії 4.0” є теоретична та практична підготовка інженерів на рівні бакалаврів, які вивчають сферу виробництва матеріальних продуктів в контексті Індустрії 4.0.