Мета дисципліни. Викладання дисципліни «Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання» має на меті розвиток у студента інженерного мислення з точки зору вивчення й удосконалення сучасних методів, правил та норм конструювання та розрахунку деталей, машин загального призначення і підйомно-транспортного обладнання.

У процесі відшукання складних інженерних рішень далеко не все може бути формалізовано. Тому потрібно розвивати інженерні підходи, у тому числі вміння аналізувати попередній досвід, синтезувати нові ідеї, моделювати з використанням аналогів. Розвиткові цих якостей у великій мірі сприяють курсові роботи з «Деталей машин і підйомно-транспортного обладнання». Багатоваріантність розв’язків у процесі проектування розвиває мислення та ініціативу студента. Перехід від формальної логіки теоретичних дисциплін до евристичної діяльності бакалавра є однією із складових того важкого якісного стрибка, який має здійснити студент під час вивчення дисципліни «Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання».

Основні завдання вивчення дисципліни. Завдання вивчення дисципліни «Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання» полягають у засвоєнні студентом методів, правил та норм конструювання деталей і машин, виходячи із заданих умов їхньої роботи, що забезпечують надання деталям найвигідніших форм та розмірів, вибір найраціональніших матеріалів, ступеня точності та шорсткості поверхонь, призначення технічних умов виготовлення деталей і машин, в ознайомленні з основними видами механічних передач, деталей та вузлів, що їх обслуговують (осі, вали, підшипники, муфти та ін.), з’єднань деталей машин, з їхнім призначенням, особливостями конструкції та використання, основами правильного та вмотивованого вибору типів і параметрів, методиками основних розрахунків та застосуванням у виробництві.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

–     проблеми й перспективи розвитку загального машинобудування
та металообробки;

–     призначення типових деталей та вузлів, особливості їхніх конструкцій і функціонування в готовому виробі;

–     основні критерії роботоздатності деталей та вузлів;

–     принципи й методи конструювання та розрахунку типових деталей, складальних одиниць і машин загального призначення;

–     основи техніко-економічних розрахунків, де поряд із технічними величинами розглядаються також і економічні критерії – витрати матеріалів, енергії, праці та інших засобів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

–     оцінювати технічні завдання;

–     аналізувати умови та режим роботи механізмів і машин;

–     ставити й вирішувати задачі складання кінематичних схем механізмів, вибору розрахункових схем механізмів, вузлів, деталей;

–     вибирати робочу методику проектування й використовувати її;

–     конструювати машини, виконуючи всі необхідні розрахунки;

–     раціонально добрати матеріал, форму та конструктивне виконання деталі або вузла;

–     призначати ступінь точності та якість обробки поверхонь;

–     розробляти конструкторську документацію – складальні креслення, креслення загального вигляду та ін.;

здійснювати авторський нагляд за реалізацією проектних рішень.


Для ефективного використання колісних транспортних засобів необхідна правильна організація їх експлуатації, знання основ конструкції і розрахунку автомобілів, теорії автомобіля.

З цією метою в навчальному плані підготовки спеціалістів за напрямом “Автомобільний транспорт” передбачений курс “Автомобілі (теорія)”.

Теорія автомобіля використовується при проектуванні нових автомобілів, їх випробуваннях, а також під час вибору типу автомобілів відповідно до вимог експлуатації.

В теорії автомобіля розглядають експлуатаційні властивості, безпосередньо пов’язані з рухом автомобіля. До них відносять:

-тягово-швидкісні властивості;

- гальмівні властивості;

- паливну економічність;

- керованість;

- стійкість;

- маневреність;           

- плавність ходу;

- прохідність;

- екологічність.

Успішне засвоєння даного курсу дозволить студентам вивчати матеріали інших дисциплін з основ теорії, конструювання, розрахунку, експлуатації та ремонту автомобіля.


         Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів з основами теорії автомобільних двигунів, особливостями їх конструкції, кінематики і динаміки.

           Завдання вивчення дисципліни – привити студентам навички розрахунку, конструювання та випробування двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), оцінки їх технічних характеристик.

         У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

            - суть і  призначення процесів, що проходять в циліндрах ДВЗ при реалізації дійсного циклу;

            - закономірності і найбільш ефективні методи перетворення хімічної енергії палива в механічну роботу в ДВЗ, вплив основних конструктивних, режимно-експлуатаційних і атмосферно-кліматичних факторів на протікання процесів у ДВЗ і на формування зовнішніх показників роботи двигуна;

            - сучасні методи покращення техніко-економічних показників і характеристики двигуна;

            - основні критерії, що оцінюють ті чи інші аспекти ДВЗ;

            - тенденції і напрямки розвитку ДВЗ, які диктуються сучасними вимогами до рухомого складу автотранспорту.

         вміти:

         - вибирати оптимальні методи організації роботи автомобіля, виходячи із специфіки його силового агрегату;

         - розробляти необхідні заходи по технічному обслуговуванню і ремонту ДВЗ з врахуванням експлуатаційних, економічних і екологічних вимог.

Для майбутнього спеціаліста в області експлуатації транспортних засобів все більшого значення набуває вміння правильно вибрати марку палива і мастильних матеріалів для даного типу машини, технічно обґрунтовано вибрати повноцінний замінник, а також забезпечити контроль відповідності показників якості продукту нормам стандарту.

Тож мета викладення дисципліни – дати студентам знання про основні властивості і характеристики широкого кола вітчизняних автомобільних експлуатаційних матеріалів, а також познайомити з продукцією відомих зарубіжних фірм, представленою на українському ринку.