Кваліфікаційна робота виконується здобувачами освіти відповідно до навчального плану на завершальному етапі навчання і передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних та практичних знань зі спеціальності, застосування їх у процесі вирішення конкретних наукових, технічних, економічних, виробничих та інших завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування. Кваліфікаційна робота магістра передбачає теоретичне осмислення актуальності обраної теми, проведення наукового дослідження і розробку шляхів практичного використання результатів цих досліджень. Науковий рівень магістерської роботи повинен відповідати програмі навчання

Мета переддипломної практики – узагальнення та систематизація набутих знань, практичних умінь та навичок, оволодіння фаховими видами діяльності за спеціальністю, а також збір матеріалів для кваліфікаційної роботи магістра. Основні завдання переддипломної практики: оцінка галузі (сфери діяльності) в якій функціонує об’єкт дослідження; ознайомлення з діяльністю об’єкта дослідження, а також з організацією бухгалтерського обліку та контролю; ознайомлення з системою оподаткування об’єкта дослідження, порядком заповнення фінансової, статистичної та податкової звітності; оцінка фінансового стану; опрацювання і систематизація необхідних матеріалів для написання першого і другого розділів кваліфікаційної роботи магістра

Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour