Мета викладання навчальної дисципліни «Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств» полягає в набутті теоретичних знань у сфері маркетингового управління конкурентоспроможністю підприємств та практичних навичок щодо формування конкурентних переваг підприємств.

 Основні завдання навчальної дисципліни:

-        вивчення теоретичних положень дисципліни «Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств», усвідомлення суті, місця і ролі маркетингу в системі управління конкурентоспроможності підприємств;

-        вивчення науково-методичних підходів до стратегічного моніторингу конкурентного маркетингового середовища підприємств;

-        здобуття навичок діагностики процесу маркетингового управління конкурентоспроможністю підприємств;

-        оволодіння методами формування ефективної конкурентної політики підприємства та оцінки ступеня інтенсивності конкуренції.


Мета дисциплінинабуття теоретичних знань в галузі інноваційного маркетингу та практичних навичок щодо просування нововведень на ринок товарів і послуг.

Завдання дисципліни:

-       ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та алгоритмами маркетингу інновацій;

-       відпрацювання практичних навичок розв’язування маркетингових завдань та виконання відповідних функцій в галузі інноваційної діяльності;

-       виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств щодо просування нововведень на ринок товарів і послуг.

Для досягнення зазначених вище цілей виклад змісту даного курсу планується в програмі за принципом – від найбільш загальних, фундаментальних понять, що дають уявлення про суть маркетингу інновацій загалом, до конкретних відомостей і рекомендацій щодо виконання окремих функцій інноваційного маркетингу.

Мета дисципліни – формування у студентів ‒ майбутніх фахівців ‒ сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі менеджменту рекламної діяльності, набуття практичних навичок щодо проведення рекламних досліджень ринку, планування та організації рекламної діяльності, контролювання її результатів.

Завдання дисципліни: ознайомити майбутніх фахівців з термінологією, понятійним апаратом рекламного менеджменту і забезпечити його засвоєння студентами; сформувати у студентів систему знань у сфері теоретичних, методичних, інформаційних основ рекламного менеджменту; механізму дії реклами; психології рекламного менеджменту; рекламних досліджень ринку; планування рекламних кампаній; організації рекламної діяльності; контролю рекламної діяльності та оцінки її ефективності; забезпечити засвоєння студентами методичного інструментарію рекламного менеджменту, оволодіння навичками творчого критичного підходу до оцінки викладених у спеціальній методичній літературі точок зору щодо рекламного менеджменту, діючого механізму розробки та проведення рекламних кампаній; забезпечити вироблення вмінь та навичок у сфері рекламного менеджменту для підвищення ефективності діяльності підприємств; навчити конкретним прийомам поведінки та активної рекламної діяльності в умовах динамічного середовища; забезпечити зацікавленість студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі.


Метою вивчення навчальної дисципліни «Маркетинговий потенціал підприємства» є формування системи теоретичних знань з формування маркетингового потенціалу підприємства і практичних навичок управління маркетинговим потенціалом підприємства.

Основні завдання вивчення дисципліни «Маркетинговий потенціал підприємства» є:

–  вивчення сутності і сфери маркетингового потенціалу підприємства;

–  вивчення змісту маркетингового середовища та його впливу на маркетинговий потенціал підприємства;

–  набуття вмінь маркетингового стратегічного аналізу і проектування стратегій розвитку маркетингового потенціалу підприємства.