Трансформація управлінських і бізнес процесів ставить нові вимоги щодо системності, повноти, оперативності та аналітичного забезпечення виконання функцій управління та прийняття на цій основі обґрунтованих маркетингових управлінських рішень. 

Не виключенням є реалізація функцій та виконання задач маркетингового управління підприємством і бізнес-процесами шляхом застосування наукового та інноваційно-дослідного підходу. З цією метою маркетингові підрозділи вітчизняних підприємств застосовують систему наукових і прикладних досліджень, які забезпечують одержання обєктивної, актуальної і науково-обґрунтованої інформації.

Сьогодні одним з найдієвіших інструментів ефективного управління маркетинговою діяльністю є застосування методологічних засад реалізації наукових і прикладних досліджень.

Застосування сучасних методології та методів аналітичної і дослідної діяльності, методів моделювання, реалізації проектів, процедур обґрунтування і апробації результатів у маркетинговому управлінні є необхідною умовою досягненням суб’єктами господарювання економічної результативності та виживання в конкурентному середовищі.

Навчальна дисципліна «Методологія наукових та прикладних досліджень» є нормативним освітнім компонентом для підготовки магістрів спеціальності Маркетинг. Вивчення курсу дає можливість одержання фундаментальних та прикладних знань щодо сутності та наукових і прикладних досліджень та процесів їх реалізації в маркетингу. Увага акцентується на одержанні здобувачами дослідницьких маркетингових компетенцій. 

Основною метою вивчення курсу «Методологія наукових та прикладних досліджень» є формування та розвиток у здобувачів необхідних теоретичних знань із методології реалізації наукових і прикладних досліджень в маркетингу, вивчення методів та процесів їх реалізації; одержання здобувачами практичних навичок реалізації наукових і прикладних досліджень в маркетингу: планування, організації та реалізації наукових і прикладних досліджень з маркетингової проблематики та одержання даних з метою прийняття оперативних та стратегічних маркетингових рішень.

Завданнями вивчення дисципліни є: набуття здобувачами теоретичних знань щодо методології наукових і прикладних досліджень в маркетингу; практичних навиків щодо планування, організації та реалізації наукових і прикладних досліджень в маркетингу; вивчення методів та процесів, управління проектами при реалізації наукових і прикладних досліджень; формування; набуття навиків комунікації та особистісної взаємодії при реалізації наукових і прикладних досліджень, навиків презентації, апробації результатів та публікації наукових праць за результатами наукових та прикладних досліджень з маркетингової проблематики.


Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти знань та вмінь щодо забезпечення інноваційного розвитку економічних систем та підприємств, оцінювання їх інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку підприємств на інноваційних засадах

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчення механізмів управління інноваційним розвитком економічних систем та підприємств; засвоєння питань методології  забезпеченням результативності формування та використання інноваційного потенціалу підприємства і ефективності інвестування в інновації; набуття вмінь обґрунтовувати напрями пріоритетного інноваційного розвитку та альтернативні варіанти управлінських рішень вітчизняних підприємств.

 

Дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в сфері маркетингу в професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

ЗК2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК8. Здатність розробляти проекти та управляти ними

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК4. Здатність застосовувати творчий підхід до роботи за фахом.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен:

Р2. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта.

Р4. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації.

Р10. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів.

Р14. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку.


Мета дисципліни полягає в набутті теоретичних знань у сфері маркетингового управління конкурентоспроможністю підприємств та практичних навичок щодо формування конкурентних переваг підприємств.

Завдання дисципліни:

- вивчення теоретичних положень дисципліни «Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств», усвідомлення суті, місця і ролі маркетингу в системі управління конкурентоспроможності підприємств;

- вивчення науково-методичних підходів до стратегічного моніторингу конкурентного маркетингового середовища підприємств;

- здобуття навичок діагностики процесу маркетингового управління конкурентоспроможністю підприємств;

- оволодіння методами формування ефективної конкурентної політики підприємства та оцінки ступеня інтенсивності конкуренції.

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинговий менеджмент» є формування системи теоретичних і практичних навичок щодо управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Основні завдання навчальної дисципліни «Маркетинговий менеджмент»: вивчення системи методів та процесів управління маркетинговою діяльністю на підприємстві; набуття вмінь творчого пошуку напрямів і резервів удосконалення процесів та методів управління маркетинговою діяльністю підприємства, а також розв’язання конкретних маркетингових завдань.

Компетентності та заплановані результати навчання

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в сфері маркетингу в професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

ЗК1. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати та застосовувати знання з найновіших теорій, методів і практичних прийомів маркетингу.

СК5. Здатність до діагностування маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування.

СК6. Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, підрозділу, групи, мережі.

СК7. Здатність розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних зв’язків.

СК8. Здатність формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати результативність і ефективність її функціонування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен:

Р1. Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу.

Р4. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації.

Р6. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними.

Р7. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта.

Р10. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів.

Р12. Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм.

Р13. Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання.

 


Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань з маркетинго­вих стратегій і практичних навичок управління стратегічною мар­кетинговою діяльністю підприємства.

Завданням навчальної дисципліни є вивчення сутності і сфери стратегічного маркетин­гу, змісту маркетингового середовища та його впливу на страте­гічну діяльність підприємства; набуття вмінь маркетингового стратегічного аналізу і проектування маркетингових стратегій.


Мета вивчення дисципліни

Навчальна дисципліна “Бізнес-комунікації” передбачає набуття майбутніми фахівцями системних знань розуміння концептуальних основ сутності бізнес-комунікацій, формування у них економічного мислення, адекватного ринковим відносинам, формування навичок організації, планування та ведення переговорного процесу, освоєння вербальних та невербальних засобів комунікації, набуття вмінь складати ділові листи, рекомендаційні листи, резюме у відповідності до сучасних вимог, формування навичок ефективного  управління комунікативними процесами у організації, аналізу комунікативних ситуацій та причин комунікативних невдач.

                                                     Завдання вивчення дисципліни

Основні завдання навчальної дисципліни “Бізнес-комунікації”: пізнання основ комунікації як науки, її предмету, методів та функцій; розуміння закономірностей бізнес-комунікацій як основи функціонування різних сучасних господарських систем; опанування категоріями та алгоритмами ділових комунікацій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- визначення понять спілкування, комунікація;

- типи спілкування;

- елементи комунікативного процесу;

- види та форми комунікації;

- засоби побудови організаційних комунікацій;

- комунікативні бар’єри у міжособистісному спілкуванні;

- правила побудови ефективних комунікацій;

- правила ведення ділової бесіди;

- етикет ділового спілкування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

- мобілізувати свої комунікативні компетенції, виконуючи завдання різної складності;

- ефективно вести переговорний процес;

- доцільно використовувати вербальні та невербальні засоби комунікації;

- відповідно до вимог складати ділові листи, рекомендаційні листи, резюме;

- здійснювати ефективне управління комунікативними процесами у організації;

- аналізувати причини комунікативних невдач;

- аналізувати комунікативні ситуації.

 

 Найменування та опис компетентностей, формування яких забезпечує вивчення дисципліни Бізнес-комунікації

Дисципліна Бізнес-комунікації забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері маркетингової діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування відповідних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність приймати обґрунтовані рішення

ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 5. Навички міжособистісної взаємодії.

Спеціальні (предметні) компетентності:

СК 2. Здатність коректно інтерпретувати результати останніх теоретичних досліджень у сфері маркетингу та практики їх застосування

СК 4. Здатність застосовувати творчий підхід до роботи за фахом

СК 6. Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, підрозділу, групи, мережі.

Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен:

Р 2.  Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері маркетингової діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування відповідних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Р 8.  Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері маркетингової діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування відповідних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Р 10. Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері маркетингової діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування відповідних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Р 14. Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері маркетингової діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування відповідних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.