Метою викладання навчальної дисципліни є розвиток знань та навичок комунікативного та командного менеджменту.

The goal of teaching the academic discipline is the development of knowledge and skills of communicative and team management.

Завдання вивчення навчальної дисципліни є: ідентифікація типів та видів комунікацій та для різних сценаріїв розвитку організації; встановлення ролей та обов’язків команди та їх апробація; застосовування комунікативних моделей та інструментів для ефективного спілкування з членами команди та зацікавленими сторонами; виявлення та оцінка комунікаційних потреб зацікавлених сторін, покращення спілкування між поколіннями, культурами та рівнями влади; розуміння та застосування методів вирішення командних конфліктів; формування комунікативного плану команди, кроскультурної взамодії.

The tasks of studying the discipline are: identification of types and types of communications and for various scenarios of the organization's development; establishing the roles and responsibilities of the team and their approval; application of communication models and tools for effective communication with team members and stakeholders; identifying and assessing the communication needs of stakeholders, improving communication between generations, cultures and levels of government; understand and apply team conflict resolution methods; formation of the team's communication plan, cross-cultural interaction.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у здобувачів системи теоретичних знань та практичних навичок у галузі багатовимірного аналізу, моделювання динаміки, структури взаємозв’язків соціально-економічних процесів, а також їх застосування при прогнозуванні процесів в економічних системах для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Завданням вивчення навчальної дисципліни є забезпечення комплексного підходу до вивчення основ теорії та практики прийняття управлінських рішень, виражених в організаційному, економічному, математичному, технологічному, психологічному й евристичному аспектах даного процесу. 

Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння компетентностями впровадження цифрових змін, застосовувати гнучкі та інноваційні методи для модернізації організації і відкриття нових можливостей їх розвитку.

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування стратегії цифрової трансформації, необхідної для становлення та підтримки розвитку організації як цифрового лідера


Метою викладання навчальної дисципліни є формування cистеми теоретичних знань і практичних навичок щодо забезпечення підприємства ресурсами та ефективного їх використання, прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень у сфері ресурсного менеджменту.

Завдання вивчення навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних та прикладних основ управління матеріальними, трудовими, фінансовими, інформаційними ресурсами підприємства, вибору інструментарію управління, прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень у сфері ресурсного менеджменту.


Метою викладання навчальної дисципліни є розвиток управлінських знань та навичок щодо забезпечення особистого професійного розвитку, планування власного часу, реалізації інноваційного лідерства.

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування здатності до саморозвитку, ефективного самоменеджменту, інноваційного лідерства. 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у здобувачів освіти системи знань та оволодіння комплексом практичних навичок щодо розроблення проєктів та стартапів на основі науково-технічних розробок, управління процесами їх створення, реалізації та розвитку.

Завданням вивчення навчальної дисципліни є засвоєння принципів й оволодіння методичним інструментарієм управління реалізацією проектів.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань з стратегічного менеджменту організації, формування стратегічного мислення, проведення стратегічного аналізу стану організації та її оточення, формування стратегічного бачення, місії і системи цілей організацій, розроблення стратегій організації, процесу їх реалізації.

Завданням вивчення навчальної дисципліни надання здобувачам освіти знань з розуміння моделей і тенденцій стратегічного менеджменту, розуміння принципів та процесів реалізації стратегій розвитку організації та її підрозділів та визначення факторів, які впливають на його ефективність.