Загальна кількість годин – 150, або 5 кредитів ЄКТС

Вид підсумкового контролю - залік.

Загальна кількість годин – 150, або 5 кредитів ЄКТС

Вид підсумкового контролю - залік.

Загальна кількість годин – 150, або 5 кредитів ЄКТС

Вид підсумкового контролю - залік.

Метою викладання навчальної дисципліни є розширення та поглиблення теоретичних знань студентів з питань формування і функціонування державних та місцевих фінансів, набуття практичних навичок застосування інструментарію управління фінансовими ресурсами на різних рівнях управління для збалансованого соціально-економічного розвитку як держави в цілому, так і територіального утворення зокрема.

Завдання вивчення навчальної дисциплінидотримання принципів академічної доброчесності у студентському середовищі; формування навичок усного та писемного наукового мовлення, створення, оформлення та презентації академічних робіт різного типу; прищеплення відчуття відповідальності та взаємоповаги; навчання працювати з науковими джерелами; одержання цілісних системних знань у сфері публічних фінансів; поглиблення знань про сутність і роль державних фінансів та фінансів органів місцевого самоврядування в соціально-економічному розвитку адміністративно територіальних одиниць; вивчення порядку формування та використання фондів фінансових ресурсів на макро- та мікрорівнях; вивчення послідовності здійснення бюджетного процесу в органах місцевого самоврядування і місцевої державної виконавчої влади.

Формування у студентів цілісного екоцентричного світогляду щодо напрямів розвитку цивілізації, шляхів гармонізації екологічних, економічних та соціальних аспектів людської діяльності на глобальному. локальному та місцевому рівнях, а також фундаментальних знань теорії та практики соціальної відповідальності з позиції сучасних стандартів соціальної політики, соціальної звітності, етики бізнесу й прав людини в умовах інтеграції концепції сталого розвитку і набуття ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки.


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour