Метою викладання дисципліни є створення необхідного об’єму знань, вмінь і навичок, необхідних для використання сучасних методів аналізу для контролю якості харчових продуктів.

Завданням дисципліни є  вивчення правової бази контролю якості продукції галузі, номенклатури показників, що характеризують якість харчової продукції, методів відбору проб та проведення оцінки контролю якості продукції.


У процесі навчання за освітньо-професійною програмою «Харчові технології та ресторанне господарство» спеціальності 181 «Харчові технології» здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти набувають комплексні знання з планування та проведення наукових досліджень в сфері харчових технологій та ресторанного господарства із використанням науково-обґрунтованих методів досліджень та спеціалізованого лабораторного і технологічного обладнання. Випускники освітньо-професійної програми будуть здатні розробляти програми розвитку міні-підприємств галузі і впроваджувати у виробництво інноваційні, зокрема крафтові, технології та високоефективне технологічне обладнання із забезпеченням якості та безпечності харчових продуктів.

Кваліфікаційна робота магістра – це навчально-наукове дослідження, яке виконується на завершальному етапі отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. Кваліфікаційна робота магістра призначена для проведення об’єктивного контролю ступеня сформованості знань та умінь випускника освітньо-професійної програми розв’язувати задачі, що постають у практичній діяльності міні-підприємств харчової галузі та ресторанного бізнесу.

Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour