Метою курсу є отримання слухачами знань в галузі аналізу інформації про структуру та властивості матеріалів, а також забезпечити набуття навичок з вирішення типових задач моделювання і оптимізації технологій формування матеріалів для підвищення механічних та фізико-механічних характеристик, які забезпечують якість, довговічність та надійність виробів і деталей

Метою дисципліни є одержання теоретичної і практичної підготовки з основ тертя та зношування, принципів розробки і застосування матеріалів триботехнічного спрямування, конструктивних і технологічних способів підвищення зносостійкості трибовузлів, що застосовуються в машинобудівній та приладобудівній галузях техніки.

Завданнями є ознайомлення з основами класичного підходу  та новітніми технологіями, що стосуються проблем тертя та зношування; формулювання уявлення про характер фрикційної взаємодії різнофункціональних трибоматеріалів при відповідних режимах роботи; розвиток вміння ефективно контролювати трибологічний процес шляхом оптимізації впливу мікро- та макросередовища; ознайомлення з  основними характеристиками триботехнічних матеріалів для визначення сфери застосування.

Навчальна дисципліна «Експертиза матеріалів» вивчає зміст експертизи матеріалів як виду фахової діяльності, включаючи різновиди експертиз та застосовуваних методів досліджень, а також порядок проведення та документальне оформленням експертного дослідження.

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з основними поняттями експертизи, класифікацією експертиз матеріалів та методами досліджень, які використовуються для проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів.

Навчальна дисципліна «Наноматеріали та нанотехнології» вивчає найновіші досягнення й напрями розвитку в сучасній міждисциплінарній області практичних наукових знань – нанотехнологіях і наноматеріалах, зокрема їх класифікацію, структуру і особливі властивості, методи отримання та галузі застосування.

Завдання дисципліни: формування знань про сутність нанотехнологій і наноструктурні матеріали, історію виникнення, а також особливості їх фізичних, хімічних, механічних властивостей; ознайомити студентів з  відомостями про структуру наноматеріалів та  основними технологічними прийомами отримання наноструктурних матеріалів і перспективи розвитку.


Як навчальна дисципліна, інтелектуальна власність забезпечує формування у фахівців комплексу професійних знань щодо створення та обігу об’єктів інтелектуальної власності, опанування правового механізму їх регулювання, отримання необхідних навиків кваліфікації результатів творчої діяльності, захисту майнових та особистих немайнових прав авторів та володільців як в Україні, так і за її межам.