Мета вивчення: формування іншомовної комунікативної компетентності, адекватної як загальній меті вивчення іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування, особистісного розвитку та самореалізації, так і потребам ринку праці у фахівцях, готових до продовження освіти та професійної діяльності у іншомовному середовищі.

Завдання: 1) розвивати у студентів основи лінгвістичної, комунікативно-діяльнісної та лінгвокраїнознавчої компетентності у сферах спілкування, що визначені майбутніми професійними інтересами і потребами; 2) формувати навички володіння іноземною мовою у різних видах професійної мовленнєвої діяльності; 3) розвивати уміння працювати з англомовними професійними інформаційними джерелами; 4) ефективно та правильно використовувати вербальні і невербальні засоби іншомовної комунікації під час презентацій, публічних виступів, перемовин, тощо; 5) розвивати у студентів пізнавальні інтереси, прагнення до удосконалення своєї професійної підготовки засобами іноземної мови.

Загальна кількість годин – 120, або 4 кредити ЄКТС

Вид підсумкового контролю – екзамен

Мета вивчення: сприяти засвоєнню здобувачами вищої освіти знань про психологічну сутність стресу, причини виникнення та механізми розвитку, наслідки для функціонування організації, а також основні методи його діагностики, психопрофілактики та корекції, що дозволить набути майбутнім фахівцям з менеджменту навиків ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації, діючи на основі етичних міркувань (мотивів

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є вивчення основних концепцій і методологій сучасних досліджень стресу та особливості впливу стресу на поведінку, діяльність і психічне здоров'я особистості; засвоєння основних причин виникнення та форм проявів стресових станів та основ формування професійних стресів (професійного вигорання), оволодіння психологічними методами діагностики і корекції стресу в прикладних умовах,  засвоєння основ управління стресовими ситуаціями в організації.

Загальна кількість годин – 150, або 5 кредитів ЄКТС

Вид підсумкового контролю – екзамен

Мета вивчення дисципліни – оволодіння теорією і методологією господарського права, вивчення законодавства у галузі господарювання, підприємницької діяльності та господарського процесу, формування навиків його застосування на практиці, вироблення у слухачів нового якісного стану господарсько-правового мислення, формування правової культури особистості, яка проявляється в її господарсько-правовій свідомості, поведінці та практичній діяльності, вмінні аналізувати та робити висновки.

Завдання вивчення дисципліни – ознайомити студентів із змістом правових інститутів господарського права, об'єктивними закономірностями їх становлення і розвитку; сприяти глибокому засвоєнню правових категорій, передбачених господарським  законодавством; прищепити студентам уміння працювати з нормативно-правовими актами; сприяти набуттю студентами навичок практичного використання норм сучасного законодавства відповідно до конкретних ситуацій; залучити студентів до активного обговорення теоретичних питань, навчити формулювати і чітко викладати свою думку, виявляти самостійність і творчий підхід до вирішення життєвих ситуацій; ознайомити студентів із судовою практикою, роботою інших органів, що застосовують норми господарського  права.

Загальна кількість годин – 180, або 6 кредитіі ЄКТС

Вид підсумкового контролю – екзамен

Мета вивчення дисципліни: вивчення індивідуально-психологічних характеристик особистості, її мотивації та ставлення до різних складових трудового процесу, вертикальних і горизонтальних комунікацій та міжособистісних стосунків, тенденцій організаційного розвитку та реакцій на зміни, що дасть можливість ідентифікувати, розуміти та прогнозувати людську поведінку в конкретних ситуаціях.

Завдання вивчення дисципліни: оволодіння методами та технологіями аналізу діяльності і розвитку організацій та організаційного оточення; дослідження особливостей організаційної поведінки в умовах організаційних змін; оволодіння методами аналізу організаційної поведінки; формування розуміння концептуальних основ управління організаційною поведінкою; дослідження впливу організаційної поведінки на ефективність управління людськими ресурсами в сучасних складних організаційних системах.

Загальна кількість годин – 180, або 6 кредитів ЄКТС

Вид підсумкового контролю – екзамен

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння знань з теорії та практики менеджменту на підприємствах різних видів економічної діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни: формування комплексу знань у сфері управління організаціями (підприємствами) за різними видами економічної діяльності з точки зору системного підходу: вивчення підприємства як соціально-економічної системи, основними параметрами якої є цільове призначення, правові та нормативні засади діяльності, ресурси, процеси і структура, розподіл праці та ролей, соціальні відносини, що формують її організаційну культуру і забезпечують синергічний ефект діяльності.

Загальна кількість годин – 150, або 5 кредитів ЄКТС

Вид підсумкового контролю – екзамен

Метою освітнього компонента є формування системи фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок у галузі ідентифікації проблем управління, обґрунтування, вибору,  прийняття та реалізації управлінських рішень на різних рівнях менеджменту в організації, а також розвиток здатності і готовності адекватно й ефективно використовувати їх в управлінській, науково-дослідній, організаційній, проектній роботі.

Завданнями освітнього компонента є теоретична та практична підготовка здобувачів вищої освіти з питань: сутності та класифікації  управлінських рішень, основних етапів їх розробки, прийняття та реалізації,  основних моделей та методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень, особливостей методології ухвалення групових та індивідуальних рішень, методики прийняття стратегічних рішень, впливу психологічних аспектів, командної роботи та мотивації на якість та ефективність управлінських рішень, інформаційної підтримки та цифрових інструментів прийняття управлінських рішень.

Загальна кількість годин – 150, або 5 кредитів ЄКТС

Вид підсумкового контролю – екзамен.

Мета вивчення дисципліни: формування теоретичних знань і практичних навичок організаційного проектування.
Завдання вивчення дисципліни: розуміння основних понять, цілей, завдань та принципів організаційного проектування; оволодіти методами організаційного проектування; розуміння сутності та видів організаційних структур; оволодіти навичками діагностики організаційної структури;  оволодіти навичками розробки організаційної структури; оволодіти навичками реорганізації організаційної структури.


Загальна кількість годин – 150, або 5 кредитів ЄКТС

Вид підсумкового контролю – екзамен