2.1. Мета вивчення дисципліни.

Формування у студентів теоретичних знань щодо сутності, принципів та функцій фінансового менеджменту в банківській установі, засвоєння методів та засобів управління фінансовими потоками в банках з метою підвищення їх ефективності.

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни

Ознайомити здобувачів із системою управління банком на рівні фінансових потоків, засвоїти методи управління активами, пасивами, прибутковістю, ризиками, тощо, виховати здатність до пошуку шляхів удосконалення процесів управління фінансовими аспектами банківської діяльності, застосовувати набуті знання та навички до вирішення конкретних професійних ситуацій та завдань.


Навчальна дисципліна «Інновації у банківництві» забезпечує професійний розвиток здобувача вищої освіти та спрямована на формування фахових компетенцій й теоретико-методологічних знань щодо сутності інновацій та інноваційної діяльності у банківництві, зумовлених активним впровадженням нових банківських продуктів під впливом розвитку нових інформаційно-комунікативних технологій. Вивчення дисципліни дозволить поглибити спеціальні (предметні) компетентності, а саме: здатність оцінювати сучасні економічні явища у сфері банківництва; розуміння особливостей функціонування національної фінансової системи, зокрема її складової – банківської сфери на основі розробки й впровадження інновацій; здатність застосовувати знання законодавства у сфері регулювання фінансового ринку з питань цифровізації банківського бізнесу, здатність здійснювати ефективні комунікації із застосуванням новітніх технологій обслуговування клієнтів; здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення; здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку; здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку організації.  

Наука про фінанси вміщує різноманітні теорії, розробки, альтернативи, гіпотези, засоби застосування економічних моделей для досягнення максимального прибутку або загальної вартості капіталу. Майбутні фахівці з фінансового менеджменту повинні вміти користуватися теоретичними і статистичними засобами, щоб своєчасно оцінювати та якомога точніше передбачати зміни основних мікро- та макроекономічних факторів, поєднувати різну інформацію при розробці ефективної стратегії капіталовкладень як і взагалі стратегії повсякденної діяльності.

            В результаті вивчення курсу  здобувачі повинні володіти методикою, характеристикою, тенденціями та перспективами розвитку математичних методів фінансових обчислень і вміти застосовувати на практиці математичні методи для прийняття фінансових рішень.

Навчальна дисципліна «Аналіз банківської діяльності» забезпечує професійний розвиток здобувача вищої освіти та спрямована на формування фахових компетенцій й теоретико-методологічних знань щодо надання студентам широкого спектру сучасних методів вивчення фінансово-господарської діяльності банків в умовах ринкової економіки; використання системного підходу до різних видів аналізу банківської діяльності, опанування основних принципів та інструментарію аналізу діяльності банків з використанням сучасних інформаційних технологій, вивчення тенденцій та перспектив розвитку банківської діяльності.

Метою викладання дисципліни «Конфліктологія» є формування у студентів  теоретичних знань та практичних умінь щодо  психологічного  аналізу  особистості,  міжособистісних взаємин  у  групах,  конфліктних  ситуацій;  визначення  засобів  оптимального впливу  на  працівників  для  створення  належного  соціально-психологічного клімату  в  колективі  і  оволодіння  практичними  навичками  врегулювання конфліктів.


Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія» є ознайомлення студентів із сутністю філософії як науки і форми суспільної свідомості в її історичному розвитку, місцем та роллю філософії в розвитку філософської думки в Україні, її місцем в загальному розвитку історії філософії і сучасного світового процесу, засвоєння  студентами  широкого  кола  філософських проблем, формування гуманістично-орієнтованого світогляду.

 

Основні завдання навчальної дисципліни «Філософія»:

–        вивчення основ філософської культури,

–        формування необхідних методологічних принципів та навичок аналізу предметів та явищ реального світу, і насамперед соціально-економічних.

набуття навичок, що формують вправність мислення, розвиненість рефлексії, здатність до інтелектуальної комунікації, мовно-текстологічну здатність та особисту ціннісно-вольову налаштованість.

Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour