Мета дисципліни «Економічний аналіз» підготовка фахівців високої кваліфікації, здатних в умовах економічних перетворень широко використовувати свої знання при організації і здійсненні аналітичної роботи на підприємствах різних галузей національної економіки; вивчення та засвоєння знань з теорії і практики ведення економічного аналізу, основ побудови і складання фінансової звітності, надання користувачам повної і правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів на підприємствах різних форм власності..


Метою викладання навчальної дисципліни «Гроші та кредит» є формування системи базових знань з теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку; кредитної, банківської та грошової систем, а також теоретичних основ здійснення державної політики в монетарній сфері.

Предметом курсу є грошові та кредитні відносини ринкової економіки.

Основні завдання навчальної дисципліни «Гроші та кредит»:

- вивчити сутність, функцій, концепції та роль грошей і кредиту в ринковій економіці;

- вивчити закономірності та характер функціонування грошового ринку як теоретико-методологічної бази державної монетарної політики;

- вивчити структуру грошової системи, основи побудови банківської системи та основні засади функціонування валютного ринку;

- поглибити знання про історію, еволюцію та сучасні альтернативні погляди на основи функціонування грошей та кредиту;

 - набути вмінь характеризувати напрямки розвитку та сучасного стану грошових та кредитних систем; основні економічні явища та процеси, що протікають у грошовій та кредитній системах країн світу та України, знати особливості їх регулювання;

- набути навичок вільно володіти термінологією курсу;

- оцінювати причинно-наслідкові зв’язки економічних процесів та наслідки їх впливу на грошово-кредитну сферу;

- критично оцінювати найважливіші процеси та явища в грошовій та кредитній системах країн та обґрунтовувати власні висновки;

- набути вмінь працювати із статистичною інформацією на паперових та електронних носіях, обробляти її згідно існуючих методик аналізу; добирати й аналізувати необхідну науково-методичну літературу з метою виконання навчальних завдань та виступів на семінарах, конференціях тощо.

Мета дисципліниформування у студентів - майбутніх фахівців -  наукового світогляду та спеціальних знань з теорії, методології маркетингу, вироблення вмінь і навичок здійснення управлінських функцій на підприємстві на основі маркетингу для задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Завдання дисципліни: ознайомити майбутніх фахівців з термінологією, понятійним апаратом маркетингу і забезпечити його засвоєння студентами; озброїти студентів системою знань у сфері теоретичних, методичних, інформаційних основ маркетингу; маркетингових досліджень; потреб та попиту; сегментації ринку і типології споживачів; товару, ціни, розповсюдження, комунікацій і як елементів комплексу маркетингу; забезпечити засвоєння студентами методичного інструментарію маркетингу, оволодіння навичками творчого критичного підходу до оцінки викладених у спеціальній методичній літературі точок зору щодо маркетингу, діючого механізму реалізації маркетингу на підприємствах України та розроблення обґрунтованих пропозицій щодо його удосконалення; забезпечити вироблення вмінь та навичок впровадження і використання маркетингу в практиці діяльності підприємств; навчити конкретним прийомам поведінки та активної маркетингової діяльності в умовах динамічного маркетингового середовища; забезпе­чити зацікавленість студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі.


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour