Мета освітньої компоненти: вивчення загальних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування держави і права, системи основних понять юриспруденції, а також у вивченні таких важливих питань, як структура, форми та механізми діяльності держави і права, співвідношення правових систем, сучасні політико-правові доктрини тощо. «Право» - це комплексна юридична дисципліна, яка базується на системі наукових знань з різних галузей юридичної науки.

Завдання освітньої компоненти: освоєння теоретичного матеріалу; розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері правовідносин; підготовка студентами проектів правових документів; визначення сутності правової системи сучасної України; ознайомлення студентів з основними галузями права.

Загальна кількість годин – 150, або 5 кредитів ЄКТС

Вид підсумкового контролю - екзамен

Мета освітньої компоненти: пізнати принципи психології діяльності людини, психологічні основи управлінської діяльності, щоб діяти етично, соціально відповідально, з повагою до різноманітності та міжкультурності в процесі професійної діяльності, а також здобути навички самостійної роботи, гнучкого критичного і самокритичного мислення, відкритості до нових знань, збереження та примноження досягнень суспільства шляхом отримання знань з управління навчальною діяльністю.

Завдання освітньої компоненти: засвоєння теоретичних та прикладних основ психології діяльності та навчального менеджменту; набуття навичок враховувати психологічні фактори в процесі професійної діяльності; здобуття практики ефективно управляти навчальною та науково-дослідною діяльністю.

Загальна кількість годин – 180, або 6 кредитів ЄКТС

Вид підсумкового контролю – екзамен

Мета освітньої компоненти: вивчення законів та досвіду різних форм спілкування для формування умінь та ділових навичок у здійсненні ефективної комунікації та ефективної роботи в партнерстві з колегами та в командах; вивчення та використання концепцій групової динаміки, основ усної, письмової і графічної комунікації з колегами по роботі та в міжособистісному спілкуванні, мотивації людей, переконання і впливу на людей, способів уникнення стресових та конфліктних ситуацій, а також порядку підготовки усних виступів, письмових  документів, презентацій, тощо.

Завдання освітньої компоненти: викласти комунікацію як специфічний і важливий вид людської діяльності, необхідний в будь-якій сфері суспільного буття; подати комунікативну компетентність як складову частину професійної підготовки студента у сфері управління та зорієнтувати студентів у  колі загальних проблем комунікації з метою поліпшення ефективності їх професійної та суспільної поведінки; сприяти усвідомленню студентами своїх власних особливостей, саморозкриттю та самопізнанню, розвитку і закріпленню власних комунікативних навичок.

Загальна кількість годин – 150, або 5 кредитів ЄКТС

Вид підсумкового контролю – залік

Мета вивчення дисципліни: формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

Завдання вивчення дисципліни набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації з іноземних джерел; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільнополітичної та фахової тематики; переклад з іноземної мови на рідну текстів загальнонаукового та фахового характеру; реферування та анотування суспільно-політичної та фахової літератури рідною та англійською мовами.

Загальна кількість годин – 120, або 4 кредити ЄКТС

Вид підсумкового контролю – залік

Викладачі: Киселюк Наталія Павлівна, Ковальчук Оксана Миколаївна, Літкович Юлія Вікторівна

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів із теоретичними та практичними основами використання цифрових навиків та етики менеджера, їх впливом на розвиток наукових досліджень та формування цифрових компетентностей кожного; надання практичних умінь використання цифрових навиків та етики менеджера, які необхідні для ефективного здійснення наукових досліджень, підвищення рівня знань, умінь та навичок роботи з прикладними програмами та веб-засобами мережі Інтернет, набуття цифрових навичок та етики менеджера для планування, організації та проведення ділових переговорів, застосування методів моделювання та аналізу даних наукових досліджень; розвинення уміння етично оформляти й публікувати результати досліджень.

Завданнями є поглиблення загальних та спеціальних компетентностей з цифрових навиків та етики менеджера, розширення знань та вмінь у напрямі використання веб-сервісів, поглиблення вмінь, пов’язаних із пошуком, збереженням і представленням наукової інформації, формування цифрових навиків та сприяння усвідомлення майбутніми управлінцями ролі і значущості етичного та психологічного підходу до процесу управління.

Загальна кількість годин – 180, або 6 кредитів ЄКТС

Вид підсумкового контролю – екзамен

Викладач: Куцай Наталія Сергіївна

Мета вивчення дисципліни: вивчення індивідуально-психологічних характеристик особистості, її мотивації та ставлення до різних складових трудового процесу, вертикальних і горизонтальних комунікацій та міжособистісних стосунків, тенденцій організаційного розвитку та реакцій на зміни, що дасть можливість ідентифікувати, розуміти та прогнозувати людську поведінку в конкретних ситуаціях. Завдання вивчення дисципліни: оволодіння методами та технологіями аналізу діяльності і розвитку організацій та організаційного оточення; дослідження особливостей організаційної поведінки в умовах організаційних змін; оволодіння методами аналізу організаційної поведінки; формування розуміння концептуальних основ управління організаційною поведінкою; дослідження впливу організаційної поведінки на ефективність управління людськими ресурсами в сучасних складних організаційних системах.

Загальна кількість годин – 180, або 6 кредитів ЄКТС

Вид підсумкового контролю – екзамен

Викладач: Абрамова Ірина Олександрівна

Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння майбутніми фахівцями ґрунтовними економічними знаннями щодо особливостей мікро- та макроекономічних процесів, формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу мікро- та макроекономічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю, виявлення основних принципів, згідно яким приймаються раціональні рішення, що забезпечують максимальну вигоду економічним суб’єктам (споживачам, фірмам, постачальникам ресурсів, державним та громадським організаціям).

Завдання: набуття належних навичок раціональної економічної поведінки макро- та мікроекономічних суб’єктів виходячи з концептуальних основ ринкової економіки, розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури тощо.

Загальна кількість годин – 180, або 6 кредитів ЄКТС

Вид підсумкового контролю – екзамен

Викладач: Баула Олена Вікторівна


Метою дисципліни є надання студентам необхідних знань у галузі інформаційний технологій та формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп’ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних управлінських завдань у практичній діяльності за фахом.

Завданнями навчальної дисципліни є систематизація прийомів та методів роботи з апаратними та програмними засобами обчислювальної техніки.

Загальна кількість годин – 180, або 6 кредитів ЄКТС

Вид підсумкового контролю – екзамен

Викладач: Кондіус Інна СтепанівнаМетою викладання навчальної дисципліни є розвиток управлінських знань та навичок з самопланування, самоорганізації, самомотивації, самоконтролю, управління часом.


Завданням навчальної дисципліни є вивчення основних категорій самоменеджменту, формування професійної компетентності; засвоєння основних методик самоменеджменту для вибору індивідуальних ефективних способів здійснення професійної діяльності.

Загальна кількість годин – 180, або 6 кредитів ЄКТС

Вид підсумкового контролю – екзамен

Викладач: Галущак Валентина Леонідівна


Мета. Конфліктологія та ведення переговорів, як навчальна дисципліна, забезпечує формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань та практичних навичок стосовно теоретико-методологічних засад і методичного інструментарію з конфліктології та ведення переговорів, що виникають в процесі трудової діяльності, боротьби з наслідками стресу, як побічного явища конфліктних ситуацій.

Завдання: вивчення теоретичних основ конфліктології та ведення переговорів, розуміння методів діагностики, профілактики та управління конфліктами на рівні трудового колективу і підприємства; вміння розв’язувати конкретні завдання економічного та адміністративного характеру щодо забезпечення ефективного управління в царині праці та формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі та ведення ділових переговорів; вміння використовувати діагностичні інструменти для дослідження соціально-психологічного стимулювання працівників та психологічного аналізу особистостей і міжособистісних взаємин у колективах з метою доцільного коригування поведінки його учасників; засвоєння основних правил проведення переговорів та основних протокольних складових переговорного процесу; розглянути посередництво та медіацію у переговорному процесі.

Загальна кількість годин – 150, або 5 кредитів ЄКТС

Вид підсумкового контролю – екзамен

Викладач: Куцай Наталія Сергіївна