Мета дисципліни "Фізичне виховання" в вищому закладі освіти – підготовка гармонійно розвинених, висококваліфікованих спеціалістів.

Для досягнення мети фізичного виховання студентів передбачається вирішення наступних завдань:

·         збереження та зміцнення здоров'я студентів, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, підтримання високої працездатності на протязі всього періоду навчання;

·         виховання у студентів високих моральних, вольових, фізичних і психомоторних якостей;

·         забезпечення професійно-прикладної фізичної підготовки студентів з врахуванням особливостей майбутньої трудової діяльності;

·         підготовка до виконання державних або відомчих тестів і нормативів на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм відповідного спеціаліста;

·         здобуття студентами необхідних знань по основам теорії, методики і організації фізичного виховання і спортивного тренування, підготовку студентів до роботи в якості громадських інструкторів і суддів по спорту;

·         удосконалення спортивної майстерності студентів-спортсменів.

     Очікувані результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 

знати:

ПР01. Методологічні та теоретичні основи побудови педагогічного процесу фізичного виховання.

ПР02. Законодавчі та програмно-нормативні засади фізичного виховання.

ПР03. Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання в установах системи фізичного виховання.

ПР04. Основи побудови процесу навчання руховим діям і розвитку фізичних якостей.

ПР05. Зміст, засоби та методи фізичного виховання.

ПР06. Основи планування та педагогічного контролю у фізичному вихованні.

вміти:

ПР01. Творчо використовувати отримані знання з фізичного виховання при вирішенні педагогічних, навчально-виховних, науково-методичних завдань.

ПР02. Визначати завдання фізичного виховання.

ПР03. Володіти основами методик навчання руховим діям та розвитку фізичних якостей.

ПР04. Володіти методами наукових досліджень з проблем фізичного виховання.

володіти:

ПР01. Володіти знаннями в галузі загальної та вікової психології, вікових анатомічних, морфо-функціональних та індивідуальних особливостей розвитку дітей.

ПР02. Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети та вибору шляхів її досягнення, спеціально. Професійною термінологією.

ПР03. Володіти способами осмислення й критичного аналізу наукової інформації.